2135-05-1


CIENCIA E TECNOLOXÍA DE MATERIAIS

  
Departamento responsable académico: Depto. de Física da Materia Condensada
Nº máximo de alumnos: 30
Co-responsables científicos:
(2134) Depto. de Física Aplicada
(6035) Inst. de Cerámica
(2147) Depto. de Química Física
Coordinador xeral do programa:
García Sánchez, Manuel
    magarsan@usc.es
Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados:
(247) Electromagnetismo
(385) Física Aplicada
(395) Física da Materia Condensada
(647) Óptica
(755) Química Física
Titulacións que dan acceso ó programa:
Licenciatura en Física, Química, Farmacia, Bioloxía, Enxeñería Química, Enxeñería Industrial, Enxeñería Electrónica, Enxenería de Telecomunicacións.
Obxectivos xerais do programa:
A Ciencia e Tecnoloxía de Materiais está acadando no noso pais unha identidade diferenciada de outras Áreas como o proba o xurdimento de a titulación de Enxeñería de Materiais (actualmente de 2º ciclo), así como a existencia de numerosos Institutos de investigación ( a meirande parte dependentes do Consejo Superior de Investigaciones Científicas).
O Programa de Ciencia e Tecnoloxía de Materiais da Universidade de Santiago fai unha aporta por aunar esforzos académicos e de investigación de moi diversas áreas de coñecemento que ofrezan unha visión panorámica e coherente da obtención propiedades e aplicacións actuais dos materiais.
De acordo cos obxectivos o Programa concede unha relevancia especial aos aspectos de Síntese e Caracterización de materiais, de maneira que o alumno non se limitará a estudar sobre mostras xa esistentes se non que manexará algunha das técnicas usuais de produción ou fabricación de materiais, así como a sua caracterización estructural.
Asi mesmo, quíxose cubrir amplamente á área das aplicacións dos materiais, que se complementa coa máis tradicional das suas propiedades e a súa medida.

DESENVOLVEMENTO:
Correspondentemente a esta estructuración do Programa en dúas grande áreas, o alumno deberá matricularse en alomenos 6 créditos de materias do bloque de Síntese e Caracterización de Materiais, sinaladas coas siglas SCM xunto ao nome da materia, como mínimo; así mesmo o alumno collerá outros 6 créditos como mínimo do bloque de materias de Propiedades físico-químicas e aplicacións, sinaladas coas siglas PFQA xunto ao nome da materia. Os restantes 8 créditos serán de libre elección polo alumno entre a oferta global do Programa.
Criterios de admisión:
- Expediente académico
- Curriculum vitae
- Entrevista persoal, se fose necesaria
Procedemento de valoracion do tribunal unico
- Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos
Enderezo
Tlf: 14008
E-Mail: magarsan@usc.es
Facultade de Física
Campus Universitario Sur
15706 Santiago de Compostela

Solicitantes de admisión neste programa

Alumnos matriculados neste programa


1º Curso


Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-01 A 6 Síntese e caracterización de materiais cerámicos (SCM)
Áreas de coñecemento: Profesores:
240 - Edafoloxía e Química Agrícola Conde-Pumpido Tourón, Rogelio
de Aza Pendás, Salvador
Guitián Rivera, Francisco
Molla Corral, José Serafín
Impártese en: Instituto de Cerámica
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-02 B 3 Procesado e técnicas de caracterización de materiais fotónicos orgánicos e inorgánicos (SCM)
Áreas de coñecemento: Profesores:
647 - Óptica de las Cuevas, Vicente Moreno
Liñares Beiras, Jesús
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-03 B 3 Preparación e caracterización de nanoestructuras vesiculares por dispersión de radiacción (SCM)
Áreas de coñecemento: Profesores:
385 - Física Aplicada Prieto Estévez, Gerardo
Ruso Beiras, Juan
Sarmiento Escalona, Félix M.
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-04 B 4 Síntese e caracterización de nanomateriais (SCM)
Áreas de coñecemento: Profesores:
755 - Química Física Blanco Varela, María del Carmen
López Quintela, Manuel Arturo
Rivadulla Fernández, F.
Vázquez Vázquez, Carlos
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-05 B 3 Materiais Magnéticos. Síntese e caracterización estructural (SCM)
Áreas de coñecemento: Profesores:
755 - Química Física Rivadulla Fernández, J. Francisco
Rivas Rey, José
Señaris Rodriguez, Maria Antonia
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-06 B 3 Síntese e caracterización estructural de superconductores (SCM)
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Maza Frechín, Jesús
Mosqueira Rey, Jesús Manuel
Veira Suárez, José Antonio
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-07 B 4 Propiedades de superconductores e aplicacións (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Mosqueira Rey, Jesús Manuel
Torrón Casal, Carolina
Vázquez Ramallo, Manuel
Veira Suárez, José Antonio
Vidal Costa, Félix
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-08 B 4 Materiais magnéticos. Propiedades físico-químicas e aplicacións (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
247 - Electromagnetismo Fondado Fondado, Alfonso
Mira Pérez, Jorge
Rivas Rey, José
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-09 B 3 Coloides e Polímeros: Interaccións en superficie e disolución (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Mosquera Tallón, Víctor
Taboada Antelo, Pablo
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-10 A 3 Simulación de sistemas nanoestructurados (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
247 - Electromagnetismo Baldomir Fernández, Daniel
395 - Física da Materia Condensada Rey Losada, Carlos
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-11 B 4 Biofísica de sistemas coloidais (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada García Sánchez, Manuel
Rodríguez González, Julio Ramón
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-12 B 3 Propiedades e aplicacións de materiais fotónicos orgánicos e inorgánicos (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
647 - Óptica de las Cuevas, Vicente Moreno
Liñares Beiras, Jesús
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-13 B 3 Propiedades termofísicas de materiais brandos (PFQA)
Áreas de coñecemento: Profesores:
385 - Física Aplicada Fernández Pérez, Josefa
López Iglesias, Enriqueta
Lugo Latas, Luis
Pérez Comuñas, María José
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-14 B 3 Materiais amorfos e microagregados
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Gallego del Hoyo, Luis Javier
Somoza Guerra, Juan Antonio
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-15 B 3 Fluidos cargados complexos
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Varela Cabo, Luis Miguel
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-16 B 3 Aspectos avanzados dos superconductores e dos superfluidos
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Mosqueira Rey, Jesús Manuel
Torrón Casal, Carolina
Vázquez Ramallo, Manuel
Vidal Costa, Félix
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-17 B 3 Análise de materiais por elementos finitos
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Maza Frechín, Jesús
Mosqueira Rey, Jesús Manuel
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-18 B 3 Estructura e dinámica de macromoléculas
Áreas de coñecemento: Profesores:
755 - Química Física Blanco Varela, María del Carmen
Buján Núñez, María del Carmen
Lazzari , Massimo
López Quintela, Manuel Arturo
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-19 B 3 Ecuacións de estado e modelos de transporte para sistemas poliméricos
Áreas de coñecemento: Profesores:
385 - Física Aplicada Fernández Pérez, Josefa
García Sánchez, Josefa
Pérez Comuñas, María José
Código Tipo Créditos Título
2135-05-1-20 B 3 Copolímeros de bloque oxialquílicos
Áreas de coñecemento: Profesores:
395 - Física da Materia Condensada Mosquera Tallón, Víctor
Taboada Antelo, Pablo

2º Curso


Código Tipo Créditos Título
2135-05-1T T 12 Traballo de investigación tutelado

14/03/2006