2167-05-1


INTRODUCIÓN Á INVESTIGACIÓN EN MEDICINA E SANIDADE VETERINARIA

  
Departamento responsable académico: Depto. de Patoloxía Animal
Nº máximo de alumnos: 15
Coordinador xeral do programa:
García Herradón, Pedro
    pgarherr@lugo.usc.es
Áreas de coñecemento que outorgan o diploma de estudios avanzados:
(025) Anatomía e Anatomía Patolóxica Comparada
(617) Medicina e Cirurxía Animal
(640) Nutrición e Bromatoloxía
(700) Producción Animal
(773) Sanidade Animal
(807) Toxicoloxía
Titulacións que dan acceso ó programa:
Licenciatura en Veterinaria, Medicina, Farmacia, Bioloxía, Bioquímica
Obxectivos xerais do programa:
O obxectivo primordial deste programa de doutoramento é introducir ó alumno na investigación en Medicina e Sanidade Veterinaria, para o que se intentará a súa especialización tanto na metodoloxía, como nas técnicas básicas onde se fundamenta a investigación en Medicina e Sanidade Animal.
Criterios de admisión:
- Expediente académico
- Curriculum vitae
- Entrevista persoal, se fose necesaria
Procedemento de valoracion do tribunal unico
- Os alumnos convocados farán unha presentación dos cursos de Terceiro Ciclo realizados dentro e fóra do programa, e do contido da memoria do traballo de investigación
- Os membros do tribunal realizarán as preguntas que estimen necesarias co fin de valorar os coñecementos adquiridos polos alumnos
Enderezo
Tlf: 22604
E-Mail: pgarherr@lugo.usc.es
Facultade de Veterinaria
R/ Ramón Carballo Calero, s/n
Campus Universitario Lugo
27002 Lugo
Comentarios:
Comportamento animal e manexo do gando: benestar animal e mellora da producción e calidade dos productos: Centro de Investigacions Agrarias de Mabegondo

Solicitantes de admisión neste programa

Alumnos matriculados neste programa


1º Curso


Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-01 B 4 Obtención de antíxenos e a súa aplicación no diagnóstico de enfermidades parasitarias
Áreas de coñecemento: Profesores:
773 - Sanidade Animal García de Paredes, José Luis Suárez
Panadero Fontán, Rosarío
Paz Silva, Adolfo
Sánchez-Andrade Fernández, Rita
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-02 B 4 Programas de prevención e control nos procesos parasitarios dos animais de renda
Áreas de coñecemento: Profesores:
773 - Sanidade Animal Díez Baños, Natividad
Díez Baños, Pablo
García de Paredes, José Luis Suárez
Morrondo Pelayo, María Patrocinio
Paz Silva, Adolfo
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-03 B 4 Modelos de infección experimental en parasitoloxía
Áreas de coñecemento: Profesores:
773 - Sanidade Animal Díez Baños, Natividad
Díez Baños, Pablo
López Sández, Ceferino Manuel
Morrondo Pelayo, María Patrocinio
Panadero Fontán, Rosarío
Sánchez-Andrade Fernández, Rita
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-04 A 4 Principios e métodos en epidemioloxía: empleo da informática en sanidade animal
Áreas de coñecemento: Profesores:
773 - Sanidade Animal Díez Baños, Pablo
Fernández Rodríguez, Gonzalo
López Sández, Ceferino
Paz Silva, Adolfo
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-05 B 6 Estudo metabólico dos rumiantes
Áreas de coñecemento: Profesores:
617 - Medicina e Cirurxía Animal Benedito Castellote, José Luis
Castillo Rodríguez, Cristina
Hernández Bermúdez, Joaquín
López Alonso, María Marta
Prieto Montaña, Felipe
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-06 B 4 Estudo do metabolismo mineral nos animais domésticos
Áreas de coñecemento: Profesores:
617 - Medicina e Cirurxía Animal Benedito Castellote, José Luis
Castillo Rodríguez, Cristina
Hernández Bermúdez, Joaquín
López Alonso, María Marta
Miranda Castañon, Marta
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-07 B 3 Biotecnoloxías reproductivas de aplicación práctica en veterinaria
Áreas de coñecemento: Profesores:
617 - Medicina e Cirurxía Animal García Herradon, Pedro José
Peña Martínez, Ana Isabel
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-08 B 3 Aplicacións da ecografía na reproducción do gando vacún
Áreas de coñecemento: Profesores:
617 - Medicina e Cirurxía Animal Díaz de Pablo, Carlos
Quintela Arias, Luis Ángel
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-09 B 3 Deseño de protocolos experimentais en patoloxía, necropsia e toma de mostras en ratos de laboratorio
Áreas de coñecemento: Profesores:
617 - Medicina e Cirurxía Animal Bravo del Moral, Ana María
773 - Sanidade Animal López Sández, Ceferino Manuel
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-10 B 6 Introducción á experimentación animal
Áreas de coñecemento: Profesores:
617 - Medicina e Cirurxía Animal Cano Rábano, María José
Díez Prieto, Inmaculada
Pérez García, Carlos César
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-11 A 3 Técnicas inmunohistoquímicas aplicadas ó diagnóstico veterinario
Áreas de coñecemento: Profesores:
025 - Anatomía e Anatomía Patolóxica Comparada Moya Jiménez, Lucas
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-12 B 3 Microscopía electrónica aplicada ó diagnóstico veterinario
Áreas de coñecemento: Profesores:
025 - Anatomía e Anatomía Patolóxica Comparada Moya Jiménez, Lucas
Román Castro, Albina
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-13 A 3 Desenvolvemento e aplicación dos métodos para avaliación da toxicidade
Áreas de coñecemento: Profesores:
807 - Toxicoloxía Melgar Ríol, María Julia
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-14 B 4 Calidade dos productos de orixe animal
Áreas de coñecemento: Profesores:
640 - Nutrición e Bromatoloxía Cepeda Saez, Alberto
700 - Producción Animal Sánchez García, Luciano
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-15 B 4 Problemática da presencia de bacterias patóxenas, fungos e as súas toxinas nos alimentos
Áreas de coñecemento: Profesores:
640 - Nutrición e Bromatoloxía Fente Sampayo, Cristina
Franco Abuín, Carlos Manuel
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-16 A 3 Métodos moleculares de caracterización e control de alimentos
Áreas de coñecemento: Profesores:
640 - Nutrición e Bromatoloxía Barros Velázquez, Jorge
780 - Tecnoloxía de Alimentos Vázquez Belda, Beatriz
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-17 B 3 Obtención de aditivos alimentarios por fermentación
Áreas de coñecemento: Profesores:
780 - Tecnoloxía de Alimentos Vázquez Vázquez, Manuel
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-18 B 4 Análise de perigos e puntos de control críticos (APPCC): aplicación práctica en industrias agroalimentarias
Áreas de coñecemento: Profesores:
640 - Nutrición e Bromatoloxía Barros Velázquez, Jorge
780 - Tecnoloxía de Alimentos Vázquez Belda, Beatriz
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-19 C 3 Biodiversidade e conservación da meiofauna mariña
Áreas de coñecemento: Profesores:
819 - Zooloxía Besteiro Rodríguez, Celia
Impártese en: Facultade de Veterinaria
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-20 B 3 Comportamento animal e manexo do gando: benestar animal e mellora da producción e calidade dos productos
Áreas de coñecemento: Profesores:
700 - Producción Animal Montserrat Bermejo, Lorenzo
Sánchez García, Luciano
Impártese en: Facultade de Veterinaria / Centro de Investigacions Agrarias de Mabegondo
Código Tipo Créditos Título
2167-05-1-21 B 4 Programas de control de enfermidades infecciosas do gando vacun
Áreas de coñecemento: Profesores:
000 - Descoñecida Arnaiz Seco, Ignacio
773 - Sanidade Animal Fernández Rodríguez, Gonzalo
Impártese en: Facultade de Veterinaria.- Lugo

2º Curso


Código Tipo Créditos Título
2167-05-1T T 12 Traballo de investigación tutelado

14/03/2006