Directores / Directors:

María del Carmen Guisán Seijas
Universidade de Santiago de Compostela

Jaume Gil Aluja
Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras

Secretaria / Secretary:

Ana Iglesias Casal
Universidade de Santiago de Compostela

Consello de Redacción
Consejo de Redacción

Editorial Board

Comité científico
Scientific Committee

Revisor lingüístico / Linguistic revision:
Alberte González Montañés

Xestora páxina web / Gestora página web /Website manager:
Teresa González Pastoriza

Editor:
Universidade de Santiago de Compostela
Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida
15782 Santiago de Compostela

 

Información sobre a revista

Información sobre la revista


About the journal

 

Difusión, impacto e calidade editorial

Difusión, impacto y calidad editorial


Diffusion, Impact and Editorial Quality

 

Normas de presentación de orixinais

Normas de presentación de originales


Paper Submission Guidelines

 

Modelo de informe de Artigos
Modelo de informe de Notas Breves

Modelo de informe de Artículos
Modelo de informe de Notas Breves

 

Números dispoñibles na rede

Acceso restrinxido (só para membros do Consello de Redacción)IDEAS (Abstracts)

 

 

Avaliadores do ano 2012

 

Avaliadores do ano 2013

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACTO / CONTACT:

Revista Galega de Economía
Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais
Universidade de Santiago de Compostela
Campus Universitario Norte
15782 Santiago de Compostela (España).
Teléfono: 34 881811504.
revistagalega.deeconomia@usc.es

 

                           

 

Data da última actualización: abril 2014