Saltar ao contido principal
Home  »  Profiles of access  »  Alumni  »  European Supplement to the Degree (SET) and Europass

European Diploma Supplement (DS)

Para referenciar esta páxina empregue o seguinte enderezo: http://www.usc.es/set

Qué é o Suplemento Europeo ao Título (SET)?

O Suplemento Europeo ao Título (SET) é un documento complementario do Título Superior elaborado en tres idiomas (español, galego e inglés) que será entregado despois do remate dos estudos.
O Suplemento Europeo ao Título (SET) expedido pola USC tamén ten a consideración de Suplemento Europass, programa europeo que facilita a formación e o traballo en Europa.

Obxectivos do SET

  • Ser un documento que engade información ao Título obtido mediante unha descrición da natureza do título, do seu nivel, contido e coñecementos alcanzados polo estudante.
  • Se axusta ao modelo elaborado pola Comisión Europea, o Consello de Europa, e UNESCO/CEPES (Centro Europeo para a Ensinanza Superior)
  • Promove a máis ampla mobilidade nacional e internacional de estudantes  titulados.
  • En definitiva, ten como obxectivo facilitar a terceiros información sobre  os coñecementos e as capacidades adquiridas polos estudantes, xa que neste documento inclúese  tanto os estudos cursados polo alumno (expediente) como a información da titulación cursada e documentación sobre o sistema educativo español.

Información sobre o SET

https://www.usc.es/export/sites/default/gl/titulacions/descargas/set2_gl.pdf

O SET para titulacións non adaptadas ao EES

A solicitude de expedición do Suplemento ao Título pode solicitarse nas Unidades de Xestión Académica, e será entregado aos estudantes con anterioridade a entrega do Título Oficial, conforme o modelo establecido polo Consello de Coordinación Universitaria.
A USC poderá expedir esta acreditación aos estudantes que solicitándoo rematasen os seus estudos en titulacións oficiais de primeiro e segundo ciclo con posterioridade a setembro de 2003, data de entrada en vigor da norma que regula dito Suplemento Europeo.
A USC foi a primeira universidade galega e das primeiras españolas que ofertou  este servizo para os seus titulados. 

pdf Modelo do Suplemento Europeo 

Suplemento Europeo ao Título (SET) para titulacións adaptadas ao EEES

O Boletín Oficial do Estado do 7 de febreiro do 2015 publicou o Real Decreto 22/2015,de 23 de xaneiro polo que se establecen os requisitos de expedición del Suplemento Europeo aos Títulos regulados no Real Decreto 1393/2007, do 29 de outubro (títulos adaptados ao Espazo Europeo de Educación Superior).
Na súa Disposición final quinta se indica que se autoriza ao Director Xeral de Política Universitaria para ditar, previo informe do Consello de Universidades, as instrucións necesarias para a aplicación do citado real decreto unha guía para facilitar a súa implantación.
Tal guía foi aprobada o 14 de setembro de 2015 e nela tamén se inclúen as características para que se poida implementar o Suplemento Europeo ao Título en formato papel e as singularidades do electrónico (e-SET), formato que, con independencia do actualmente establecido en soporte papel, facilitara o traslado da información contida no documento a empregadores e outras institucións.
Deste xeito a USC vai empezar a entrega dos SET dos seus titulados tanto en formato papel como en electrónico en función da implantación das titulacións ao EEES.
Neste momento se está a desenvolver un proxecto piloto para a entrega da totalidade de SET en formato papel e e-SET nunha das primeiras titulación implantadas na USC e a que seguirán o resto dos SET en titulacións pendentes de entregar estes SET.
 
+ Info
 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/areas-educacion/universidades/educacion-superior-universitaria/titulos/suplemento-europeo.html