Saltar ao contido principal
Inicio  »  Centros  »  Facultad de Filología  »  Información de la Materia

G5081221 - Lengua Alemana 3 (Maior en Lengua y Literatura Alemanas) - Curso 2011/2012

Información

 • Créditos ECTS
 • Créditos ECTS: 6.00
 • Total: 6.0

Otros Datos

 • Tipo: Materia Ordinaria Grado RD 1393/2007
 • Departamentos: Filología Inglesa y Alemana
 • Áreas: Filología Alemana
 • Centro: Facultad de Filología
 • Convocatoria: 1º Semestre de Titulaciones de Grado/Máster
 • Docencia y Matrícula: null

Profesores

NombreCoordinador
GRAF , ELISABETH.SI

Horarios

NombreTipo GrupoTipo DocenciaHorario ClaseHorario exámenes
Grupo CLE01OrdinarioClase ExpositivaSISI
Grupo CLIL_01OrdinarioClase Interactiva LaboratorioSINO
Grupo CLIL_02OrdinarioClase Interactiva LaboratorioSINO
Grupo CLIL_03OrdinarioClase Interactiva LaboratorioSINO
Grupo TI-ECTS01OrdinarioHoras de TutoríasNONO
Grupo TI-ECTS02OrdinarioHoras de TutoríasNONO
Grupo TI-ECTS03OrdinarioHoras de TutoríasNONO
Grupo TI-ECTS04OrdinarioHoras de TutoríasNONO
Grupo TI-ECTS05OrdinarioHoras de TutoríasNONO
Grupo TI-ECTS06OrdinarioHoras de TutoríasNONO

Programa

Existen programas da materia para los siguientes idiomas:

 • Castellano
 • Gallego
 • Alemán


 • Obxectivos da materia
  A materia `Lingua alemá 3' está concebida como continuación da materia `Lingua alemá 2'. Trátase dun curso de lingua de 3 horas semanais cunha orientación mayoritariamente práctica e centrado no aspecto comunicativo. A materia ofreceráse de maneira comprimida en seis horas semanais na primeira parte do primeiro cuadrimestre (12.9.-4.11.2011).

  Condición para a participación na materia son coñecementos básicos sólidos da lingua alemá, que se correspondan co nivel A2.1 do marco de referencia europeo.

  No primeiro plano das clases estará a aplicación directa de estructuras adquiridas tanto a nivel escrito como oral. Outro aspecto importante será a transmisión de estratexias de aprendizaxe para estimular a aprendizaxe autónoma.
  O nivel de lingua a alcanzar será o A2.2 según el marco de referencia europeo.
  Contidos
  A base de traballo da materia será o método didáctico `studio d A2. Deutsch als Fremdsprache'. Os principais contidos son:

  1. Ampliación do vocabulario básico para a comprensión de situacións da vida cotiá.
  2. Explicacións teóricas e exercicios de contidos gramaticais seleccionados.
  3. Lecturas seleccionadas para a comprensión de textos sinxelos
  4. Produción textual autónoma de textos sinxelos, tanto descriptivos como narrativos.
  5. Exercicios de comprensión auditiva.
  6. Exercicios prácticos de fonética alemá.
  7. Conversacións tanto na clase como en grupo entre os estudiantes.
  8. Técnicas de aprendizaxe para o traballo autónomo.
  9. Aspectos culturais dos países de fala alemá.
  Bibliografía básica e complementaria
  FUNK, Hermann; KUHN, Christina; DEMME, Silke: studio d A2. Deutsch als Fremdsprache. Kurs- und Übungsbuch. Berlin 2006. Cornelsen. ISBN: 978-3-464-20712-3

  NIEMANN, Rita Maria; hrsg. von FUNK, Hermann: studio d A2.
  Deutsch als Fremdsprache. Sprachtraining mit eingelegten Lösungen. Berlin 2006. Cornelsen. ISBN: 978-3-464-20714-7

  REIMANN, Monika: Grundstufen-Grammatik für DaF /Gramática esencial del alemán. Con ejercicios. Hueber Verlag. ISBN: 978-3-19-071575-6

  HERING, Axel; MATUSSEK, Magdalena; PERLMANN-BALME, Michaela: em Übungsgrammatik Deutsch als Fremdsprache. Hueber Verlag.
  ISBN: 978-3-19-001657-0
  Competencias
  Véxanse as descripcións do marco europeo de referencia con respecto ó nivel A2.2.
  Metodoloxía da ensinanza
  As clases centraránse na aplicación práctica das estructuras aprendidas tendo en conta as catro destrezas: ler, falar, escoitar e escribir. O curso está concebido de tal maneira que as clases presenciais, o traballo individual y as tarefas compleméntanse. A estructuración e organización das clases oriéntanse polos principios básicos do ensino da lingua centrada no aspecto comunicativo e no estudiante.

  A participación regular e activa dos estudiantes nas aulas e a preparación e revisión autónoma dos contidos así como a realización continuada de tarefas fora de horario de clases serán elementos esenciais no transcurso da materia.

  Traballaráse co método didáctico `studio d A2'; dito traballo complementaráse con textos auténticos tanto escritos como auditivos sobre Alemaña, Austria e Suiza. A disposición a participar de maneira activa e regular nas clases e nas titorías é indispensable para superar con éxito esta materia.
  Sistema de evaluación
  1. Participación regular e activa nas aulas: 15% da nota final.
  2. Realización dunha serie de tarefas fora do horario de clases, que o estudiante deberá entregar nos prazos fixados pola docente: 10% da nota final.
  3. Realización de dous probas ao longo do curso: 15% da nota final.
  3. Exame final, que constará dunha parte escrita e outra oral: 60% da nota final (exame escrito: 50%; exame oral: 10%).

  Para a valoración do traballo en clase teránse en conta unha lista de presencia dos estudiantes así como as notas que a docente vaia facendo ó longo do cuadrimestre. Os estudiantes que participaran en menos do 75% das clases non recibirán un aprobado no punto “participación regular e activa', pero terán a posibilidade de compensar esta falta de asistencia realizando algunhas preguntas a maiores no exame final.

  Aprobar o exame final é obligatorio para superar a asignatura.

  Para a convocatoria de Xullo aplicaránse os mesmos criterios de avaliación.
  Tempo de estudo e traballo persoal
  3 horas semanais presenciais
  ó menos 6 horas semanais de traballo persoal
  Recomendacións para o estudo da materia
  Aconséllase encarecidamente participar de maneira regular e activa nas aulas e acudir ás titorías, para aclarar problemas de aprendizaxe individuais.

  Os estudiantes deberían buscar o contacto directo coa lingua alemá ben facendo intercambios lingüísticos con nativos ou ben a través da literatura e os medios (prensa, televisión, radio, internet. etc.).
  Observacións
  A materia ofertaráse de maneira comprimida nun curso de seis horas semanais na primeira parte do primeiro cuadrimestre (12.9.-4.11.2011).