Saltar ao contido principal
Inicio  »  Departamentos  »  Departamento de Química Física  »  Información da materia

P1033206 - Materiais Nanoestruturados (Estructura e Reactividade) - Curso 2015/2016

Información

 • Créditos ECTS
 • Créditos ECTS: 4.00
 • Total: 4.0

Outros Datos

 • Tipo: Materia Ordinaria Máster RD 1393/2007
 • Departamentos: Química Física, Química Orgánica
 • Áreas: Química Física, Química Orgánica
 • Centro: Facultade de Química
 • Convocatoria: 1º Semestre de Titulacións de Grao/Máster
 • Docencia e Matrícula: Primeiro Curso (1º 1ª vez)

Profesores

NomeCoordinador
LAZZARI , MASSIMO.NON
LOPEZ QUINTELA, MANUEL ARTURO.NON
TORNEIRO ABUIN, MERCEDES.NON

Horarios

NomeTipo GrupoTipo DocenciaHorario ClaseHorario exames
Grupo CLE01OrdinarioClase ExpositivaSINON
Grupo CLIL_01OrdinarioClase Interactiva LaboratorioNONNON
Grupo TI-ECTS01OrdinarioHoras de TitoríasNONNON

Programa

Existen programas da materia para os seguintes idiomas:

 • Castelán
 • Galego


 • Obxectivos da materia
  Esta materia ten como obxectivo principal introducir o estudante na ciencia dos nanomateriais. Para isto, analizaranse os principios químicos relacionados coa estrutura, síntese e propiedades dos nanomateriais, así como os métodos de caracterización máis comúns. Igualmente, mostraranse as aplicacións máis relevantes dos nanomateriais no contexto da tecnoloxía actual.
  Contidos
  O programa da materia está dividido en 2 bloques, que se indican a continuación:

  Bloque I. Química Orgánica dos nanomateriais

  Introdución. Conceptos xerais
  Nanoestruturas orgánicas. Nanotubos de carbono e fulerenos. Dendrímeros. Nanocápsulas. Nanohilos
  Nanomáquinas moleculares e supramoleculares. Máquinas a escala molecular. Rotores e motores. Dispositivos para procesar electróns e enerxía electrónica. Memorias, logic gates e sistemas relacionados. Nanoreactores

  Bloque II. Química Física dos nanomateriais

  Principios da organización por autoensamblaxe. Compostos anfifílicos Parámetro de empaquetamento. Diagramas de fase. Micelas. Cristais líquidos liotrópicos e termotrópicos. Microemulsións. Química superficial e monocapas.
  Síntese de nanopartículas. Aspectos termodinámicos e cinéticos. Principios e casos prácticos
  Síntese de materiais nanoestruturados. Materiais mesoporosos. Híbridos orgánicos-inorgánicos
  Propiedades dos nanomateriais. Termodinámica de sistemas a escala nanométrica. Principios de Química Física Coloidal. Magnetismo. Óptica. Catálise
  Métodos xerais de caracterización. Difracción de Raios X. Difracción de luz. Microscopia electrónica. Microscopia de efecto túnel e de forzas atómicas. Espectroscopia. Adsorción de gases. Outros métodos complementarios.
  Aplicacións dos nanomateriais. Casos particulares
  Bibliografía básica e complementaria
  Bibliografía básica
  Evans, D. E.; Wennerström, H. “The Colloidal domain where physics, chemistry, biology, and technology meet”. New York : Wiley-VCH, 1999
  Ozin, G. A; Arsenault, A. C. “Nanochemistry : a chemical approach to nanomaterials” Cambridge : RSC Publishing, 2005.
  Balzani, V.; Venturi, M.; Credi, A. “Molecular Devices and Machines: A Journey into the Nanoworld”. New York: Wiley, 2003.

  Bibliografía complementaria
  Timp, G. editor. “Nanotechnology”. New York : AIP Press -Springer, 1999.
  Mansoori, G. A. “Principles of nanotechnology : molecular-based study of condensed matter in small systems”. Hackensack (New Jersey) : World Scientific, 2005.
  Nabok , A. “Organic and inorganic nanostructures” . Boston : Artech House, 2005.
  Stupp, S. I., ed. “Functional Nanostructures” Chem. Rev. 2005, 105, 1023-1562 (Nº 4).
  Schwarz, C. I.; Contescu, K. P. “Deker Enciclopedia of. Nanoscience and nanotechnology”. New York : Marcel Dekker, 2004.
  Ratner, M. A. “Nanotechnology: a gentle introduction to the next big idea”.?Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, 2003.
  Wilson, M. “Nanotechnology: Basic science and emerging Technologies” Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2002.
  Fritz, S. “Understanding nanotechnology”. New York ; Boston : Warner Books, 2002.
  Nalwa, H. S. “Handbook of. Nanostructured materials and nanotechnology” San Diego : Academic Press, 2000.
  Kelsall, R. W.; Hamley, I. W.; Geoghegan, M., editors “Nanoscale science and technology” Chichester, England : John Wiley & Sons, 2005.
  Yang, S.; Sheng, P. “Physics and chemistry of nanostructured materials”. London; New York: Taylor & Francis, 2000.
  Brown, W., editor “Dynamic light scattering : the method and some applications” Oxford: Clarendon Press, 1993.
  Competencias
  Nesta materia o alumno adquirirá unha serie de coñecementos e habilidades para poder comezar a desenvolver actividades especificas no campo da Nanotecnoloxía. Estará capacitado para comprender a importancia da Nanotecnoloxía na sociedade tecnolóxica actual e a súa relación con outras tecnoloxías e ciencias básicas. Terá adquirido unha visión xeral do campo, e as súas particularidades e perspectivas de futuro. Familiarizarase coa terminoloxía e técnicas básicas empregadas na síntese e caracterización de materiais nanoestruturados. Ademais, terá consolidado os fundamentos de química relacionados coa síntese, caracterización e propiedades dos nanomateriais.
  Metodoloxía da ensinanza
  Os contidos teóricos da materia transmitiranse mediante clases maxistrais, incentivando a participación dos alumnos. Empregaranse o encerado e proxectores de ordenador como medios audiovisuais. Igualmente, proporanse e resolveranse exercicios e problemas nos temas nos que isto sexa pertinente e realizaranse exposicións e traballos por parte dos alumnos. Na medida do posible, mostraranse materiais e equipos reais, para acercar o alumno aos aspectos prácticos do tema.
  O material didáctico será impartido (programa, presentacións, documentos) en forma de fotocopias ou CD ao comezo de cada tema.
  Sistema de evaluación
  A avaliación do alumno estará baseada en actividades programadas na clase e nun exame ao finalizar a materia. O exame poderá conter tanto preguntas teóricas como exercicios e problemas.

  Tempo de estudo e traballo persoal
  A materia ten unha carga de traballo de 4 créditos ECTS, correspondendo un crédito a 25 horas de traballo total, que se reparten da seguinte forma:


  Actividade Horas Factor Traballo TOTAL
  Presenciais Persoal
  ------------------------------------------------------------------------------------------------

  Teoría 25 1,20 30 55

  Problemas 12 1,75 21 33

  Prácticas 0 0 0 0

  Titorías
  Obrigatorias 0 0 0 0

  Exame 3 3 9 12

  TOTAL 40 - 60 100
  Recomendacións para o estudo da materia
  Os alumnos matriculados deben ter coñecementos básicos de Química Orgánica, Química Física e Física Xeral, pois son necesarios para comprender os contidos da materia. Adicionalmente, requírese dominio do idioma Inglés a nivel de lectura e coñecementos de informática básica tales como uso de procesadores de texto e follas de cálculo, e navegadores para consulta na rede.
  Observacións
  As seguintes páxinas web son recomendables para referencia:
  • Rede Española de Nanotecnoloxía, http://www.nanospain.org/
  • Rede de Nanotecnoloxía de Galicia, http://www.nanogalicia.net/
  • Departamento de Nanotecnoloxía, Universidade de Waterloo, Canadá, http://www.nanotech.uwaterloo.ca/
  • Instituto de Nanotecnoloxía, Instituto Nacional de Ciencia e Tecnoloxía, Xapón, http://unit.aist.go.jp/nanotech/
  • Rede de Investigadores en Nanotecnoloxía de Xapón, http://www.nanonet.go.jp/english/
  • Instituto de Nanotecnoloxía, Reino Unido, http://www.nano.org.uk/
  • Páxina de Nanotecnoloxía da Comisión Europea, http://cordis.europa.eu/nanotechnology