Saltar ao contido principal
Inicio  »  Goberno  »  Xerencia

Xerencia

Xerente
Sr. Don José Manuel Villanueva PrietoCorreo electrónico: xerente@usc.es 

 

Enderezo

Santiago Xerencia

Casa da Balconada
Rúa Nova 6
15782 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 811010
Fax: 881 811210
Correo electrónico: xerente@usc.es

Lugo Vicexerencia

Edificio Servizos Administrativos
Campus Universitario
27002 Lugo
Teléfono: 982 823 555
Fax: 982 823 591
Correo electrónico: vicexer@si.usc.es

Descrición

As competencias da xerenta están reguladas nos artigos 92 e 93 dos Estatutos da USC que establecen que exercerá, baixo a dependencia do reitor, a xestión dos servizos administrativos e económicos da universidade, coordinará a administración dos demais servizos da universidade establecidos nos estatutos e aqueloutras que o reitor lle encomende.

A Resolución Reitoral do 01/08/2011 de delegación de competencias en determinados órganos universitarios, recolle no seu punto sétimo que se delegan na xerenta distintas competencias, en materia económico-financieira e orzamentaria, contratación administrativa, patrimonio, na área de tecnoloxías de información e comunicación, en prevención de risco e nas unidades de apoio á xestión de centros e departamentos, así como a xefatura do persoal de administración e servizos.

A xerenta é membro nato dos seguintes órganos colexiados: Claustro, Consello de Goberno, Consello Social. E tamén forma parte dos seguintes órganos: Comisión de Administración Electrónica, Comisión de Calidade e Planificación, Comisión Reitora CIMUS, Comisión Reitora CIQUS, Comité de Dirección do Sistema de Xestión de Calidade da Área Académica, Comité de Seguridade e Saúde, Comité de Seguridade da Información, Comisión do Plan de Pensións, Consello de Administración de UNINOVA, Consello de Administración de UNIXEST, Consello de Administración de Cursos Internacionais da USC, Vogal Padroado Fundación USC-Deportiva, Comisión Sectorial CRUE  de Tecnoloxía da Información as Comunicacións.