Saltar ao contido principal
Inicio  »  Goberno  »  Xerencia

Xerencia

José Manuel Villanueva Prieto 

 

Xerente
Sr. Don José Manuel Villanueva Prieto

Correo electrónico: xerente@usc.es 

 

Enderezo

Santiago Xerencia

Casa da Balconada
Rúa Nova 6
15782 Santiago de Compostela
Teléfono: 881 811010
Fax: 881 811210
Correo electrónico: xerente@usc.es

Secretaría:

Quenda de mañá:
Dona Rosa María Puga Rajo
Enderezo electrónico: xerente@usc.es
Teléfono: 881 811 304

Quenda de tarde:
Don José Luis González Porrúa
Enderezo electrónico: xerente@usc.es
Teléfono: 881 811 307

Lugo Vicexerencia

Edificio Servizos Administrativos
Campus Universitario
27002 Lugo
Teléfono: 982 823 555
Fax: 982 823 591
Correo electrónico: vicexer@si.usc.es

Secretaría:
Dona Isabel Fernández Iglesias
Enderezo electrónico: vicexer@si.usc.es
Teléfono: 982 823 555

Descrición

As competencias do xerente están reguladas nos artigos 90 e 91 dos Estatutos da USC. Exerce, baixo a dependencia do reitor, a xestión dos servizos administrativos e económicos. Neste marco ten atribuidas as seguintes competencias:

  1. Dirixir e coordinar os servizos económicos e administrativos da Universidade.

  2. Coordinar a administración dos demais servizos da Universidade establecidos consonte o previsto por estes estatutos, para facilitar o seu correcto funcionamento e o exercicio polos órganos de goberno das súas competencias.

  3. Asumir, de ser o caso, por delegación do reitor, a xefatura do persoal de administración e servizos e elaborar a proposta da súa relación de postos de traballo, consonte o establecido nestes estatutos.

  4. Calquera outra que se prevexa nos estatutos ou nas súas normas de desenvolvemento regulamentario, así como as que o reitor lle delegue.

 

O xerente é membro nato dos seguintes órganos colexiados de goberno: Claustro, Consello de Goberno e Consello Social. Tamén forma parte dos seguintes órganos e comisións: Comisión de Administración Electrónica, Comisión de Calidade e Planificación, Comisión Reitora CIMUS, Comisión Reitora CIQUS, Comité de Dirección do Sistema de Xestión de Calidade da Área Académica, Comité de Seguridade e Saúde, Comité de Seguridade da Información, Comisión do Plan de Pensións, Consello de Administración de UNINOVA, Consello de Administración de Cursos Internacionais da USC, Vogal Padroado Fundación USC-Deportiva, Comisión Sectorial CRUE  de Tecnoloxía da Información as Comunicacións.