Saltar ao contido principal
Inicio  »  Servizos  »  Centro de Estudos e Documentación Europeos  »  Política Información

Política da información

 

Na declaración 17 do Tratado de Maastricht (1992) fálase da necesidade de transparencia do proceso de decisión como elemento que reforza o carácter democrático das institución e a confianza do público na administración. Como resultado, recoméndase á Comisión que presente ao Congreso un informe sobre qué medidas vai tomar para mellorar o acceso do público á información das institucións.

No posterior Tratado de Ámsterdam, o artido 255 dispón de que todo cidadán da Unión, así como toda persoa física ou xurídica que resida ou teña o seu domicilio social nun estado membro, teña dereito a acceder aos documentos do Parlamento Europeo, do Concello e da Comisión. En función destas recomendacións, a Comisión Europea ten traballado na mellora e adaptación da política de información europea.

O Artigo 15 do Tratado da Unión Europea, especifica no seu texto que:

"A fin de fomentar unha boa gobernanza e de garantir a participación da sociedade civil, as institucións, órganos e organismos da Unión actuarán co maior respeto posible ao principio de apertura.

As sesións do Parlamento serán públicas, así coma as do Concello nas que este delibere e vote sobre un proxecto de acto lexislativo.

Todo cidadán da Unión, así como todas persoa física ou xurídica que resida ou teña o seu domicilio social nun Estado membro, tendrá dereito a acceder aos documentos das institucións, órganos e organismos da Unión, calquera que sexa o seu soporte, con arreglo aos principios e as condicións que se establecerán de conformidade co presente apartado.

O Parlamento e o Concello, baixo o procedemento lexislativo ordinario, determinarán mediante regulamentos os principios xerais e os límites, por motivos de interese público ou privado, que regulan o exercicio desde dereito de acceso os documentos.

Cada unha das institucións, órganos ou organismos garantirá a transparencia dos seus traballos e elaborará no seu regulamento interno disposición específicas sobre o acceso aos seus documentos, de conformidade cos regulamentos contemplados no párrafo segundo.

O Tribunal de Xustiza da Unión Europea, o Banco Central Europeo e o Banco Europeo de Inversiones sólo estarán suxetos ao presente apartado cando exerzan funcións administrativas.

O Parlamento Europeo e o Concello garantizarán a publicidade dos documentos relativos aos procedementos lexislativos nas condicións establecidas polos regulamentos contemplados no párrafo segundo."

Voltar