cc-by-sa

14-05-2013

Os contidos desta obra atópanse protexidos pola licenza arriba indicada. Isto invalida
calquera outra mención referida á protección de dereitos de autor que poida atoparse.

 

Blanco Valdés, X. L. (1993): Léxico editorial: (castelán-galego)

A

Abonar: (v.t) Aboar, pagar.
Abono: (s.m.) Abonamento, abono, subscrición (a unha revista).
Abreviación: (s.f.) Abreviación.
Abreviar: (v.t.) Abreviar.
Abreviatura: (s.f.) Abreviatura.
Abstract (angl) Abstract: (s.m.), extracto, resumo moi breve que acompaña un traballo científico máis extenso e que dá conta das liñas xerais deste. Pl. abstracts.
Accésit: (s.m.) Accésit. Pl. accésits.
Acta: (s.f.) Acta.
Actual (adx.) Actual.
Actualización: (s.f.) Actualización.
Actualizar: (v.t.) Actualizar.
Acordar: (v.t.) Acordar.
Acotación: (s.f.) Acotación.
Acotar: (v.t.) Acotar
Acuerdo: (s.m.) Acordo.
Adaptación: (s.f.) Adaptación.
Adaptador: (s.) Adaptador.
Adaptar: (v.t.) Adaptar.
Addenda: (lat.) Addenda (s.f.), adición, engadido, agregación, (espec. en repertorios bibliográficos).Pl. addendas.
Adquiriente: (adx.e s.) Adquirente.
Adquirir: (v.t.) Adquirir.
Adquisición: (s.f.) Adquisición.
Agotar(se): (v.t.) Esgotar(se), rematar a tiraxe dun libro.
Ajustar: (v.t.) Axustar.
Ajuste: (s.m.) Axuste.
Alfabetización: (s.f.) Alfabetización.
Alfabetizar: (v.t.) Alfabetizar.
Alfabeto: (s.m.) Alfabeto.
Alii: (lat.) Xeralmente na loc. et alii (abrev. frecuentemente et al.), colócase tralo nome do primeiro autor cando nunha obra interveñen máis de tres autores. O equivalente é outros.
Alineación: (s.f.) Aliñación, disposición do texto nunha páxina: aliñación á dereita, á esquerda, centrado.
Alineamiento: (s.m.) Aliñamento.
Alinear: (v.t.) Aliñar.
Almacén: (s.m.) Almacén.
Almacenamiento: (s.m.) Almacenaxe (f.), almacenamento.
Almacenero: (s.) Almaceneiro.
Alzado: (s.m.) Alzado, acción de alzar.
Alzar: (v.t.) Alzar (os pregos impresos para a súa corta e compaxinación).
Amanuense: (s.) Amanuense, copista de libros ou documentos.
Ampliación: (s.f.) Ampliación.
Ampliar: (v.t.) Ampliar.
Amplio: (adx.) Amplo.
Anales : (s.m.pl.) Anais.
Anexar: (v.t.) Anexar (/ks/)
Anexo (adx.e s.m.) Anexo (/ks/).
Anonimato: (s.m.) Anonimato.
Anónimo: (adx.e s.) Anónimo.
Anotación: (s.f.) Anotación.
Anotar: (v.t.) Anotar.
Antetítulo: (s.m.) Antetítulo.
Antología: (s.f.) Antoloxía.
Antologista: (s.) Antoloxista.
Anual: (adx.) Anual.
Anuario: (s.m.) Anuario.
Anverso: (s.m.) Anverso.
Año: (s.m.) Ano.
Apaisado (adx.) Apaisado.
Aparato: (s.m.) Aparello
Aparato crítico Aparato crítico
Aparato gráfico Aparato gráfico
Apartado: (s.m.) Apartado.
Apellidar(se): (v.i.) Apelidar(se).
Apellido: (s.m.) Apelido.
Apéndice: (s.m.) Apéndice.
Apócrifo: (adx.) Apócrifo.
Aportación: (s.f.) Achega.
Aportar: (v.t.) Achegar.
Apostilla: (s.f.) Apostila.
Apostillar: (v.t.) Apostilar.
Apóstrofo: (s.m.) Apóstrofo, signo tipográfico.
Apuntar: (v.t.) Apuntar.
Apunte: (s.m.) Apuntamento.
Archivar: (v.t.) Arquivar.
Archivo : (s.m.) Arquivo.
Archivista: (s.) Arquivista.
Archivística: (s.f.) Arquivística.
Arriesgar: (v.t.) Arriscar.
Artículo: (s.m.) Artigo.
Articulista: (s.) Articulista.
ASCII: Siglas de American Standard Code for Information Interchange; táboa (decimal ou hexadecimal) de equivalencias unívocas entre números e caracteres de ordenador. É frecuente a adxectivación ou substantivación destas siglas: converter un texto a ASCII, código ASCII, caracteres ASCII.
Asiento: (s.m.) Asento
Asiento bibliográfico: Asento bibliográfico
Asterisco: (s.m.) Asterisco.
Autoedición: (s.f.) Autoedición.
Autoeditar: (v.t.) Autoeditar.
Autografiar: (v.t.) Autografiar.
Autógrafo: (s.m.) Autógrafo.
Autor: (s.) Autor.
Autoría: (s.f.) Autoría.
Autorización: (s.f.) Autorización.
Autorizar: (v.t.) Autorizar.
 

B

Bandera: (s.f.) Vid. composición.
Basar: (v.t.) Basear
Base: (s.f.) Base
Base de datos: Base de datos
Básico: (adx.)Básico.
Bastardilla: (s.e adx.) Itálica, cursiva (tipo de letra).
Bianual: (adx.) Bianual, que ten lugar dúas veces ó ano.
Bibliografía: (s.f.) Bibliografía.
Bibliógrafo (adx.) Bibliógrafo.
Bibliología: (s.f.) Biblioloxía.
Bibliólogo: (s.) Bibliólogo.
Biblioteca: (s.f.) Biblioteca.
Bibliotecario: (s.) Bibliotecario.
Bibliotecología: (s.f.) Bibliotecoloxía.
Bibliotecólogo: (s.) Bibliotecólogo.
Biblioteconomía: (s.f.) Biblioteconomía.
Bienal: (adx.) Bienal, que ten lugar unha vez cada dous anos.
Bimensual: (adx.) Bimensual, que ten lugar dúas veces ó mes.
Bimestral: (adx.) Bimestral, que ten lugar unha vez cada dous meses.
Blanco: (s.m.) Branco, cada un dos espacios sen escritura ou impresión tanto en textos manuscritos coma impresos.
Bloque: (s.m.) Bloque, grupo de texto xustificado nas marxes. Vid. composición. º Bloque; en procesadores de texto, conxunto de elementos textuais ou gráficos seleccionados polo usuario para realizar logo operacións específicas sobre el.
Bobina: (s.f.) Bobina.
Boletín: (s.m.) Boletín.
Bolito: (s.m.) Bolito, signo tipográfico.
Borde: (s.m.) Bordo.
Borrador: (s.m) Borrador, esborrancho.
Bosquejar: (v.t.) Bosquexar, esbozar.
Bosquejo: (s.m.) Bosquexo, esbozo, proxecto, borrador.
Breve: (adx.) Breve.
Brevedad: (s.f.) Brevidade.
 

C

Cabeza: (s.f.) Cabeza, parte superior do libro.
Cabezada: (s.f.) Cabezada, cordonciño bicolor que, como motivo ornamental, se pega ó extremo superior e inferior do lombo do libro.
Cabecera: (s.f.) Cabeceira, parte superior da páxina.
Caja: (s.f.) Caixa, superficie de cada páxina de dimensións predeterminadas, que limitan a mancha (vid.)
Caja alta: Caixa alta, letras maiúsculas, abrev. c.a.
Caja baja: Caixa baixa, letras minúsculas, abrev.c.b.
Calcografía: (s.f.) Calcografía.
Calderón: (s.m.) Caldeirón, signo tipográfico do parágrafo.
Calendario: (s.m.) Calendario.
Calidad: (s.f.) Calidade.
Canon: (s.m.) Canon, pl. cánones.
Canto: (s.m.) Canto, bordo do libro oposto ó lombo.
Cantonera: (s.f.) Cantoneira, ángulo de papel forte que, como reforzo ou ornamento, ponse nas esquinas das tapas dos libros.
Canutillo: (s.m.) Canutiño.
Capital: (s.m.) Capital, cantidade de diñeiro º (adx.e s.f.) Capital, letra maiúscula.
Capítulo: (s.m.) Capítulo.
Capitular: (adx.e s.m.) Capitular (letra inicial, especialmente dos textos miniados antigos).
Carácter: (s.m.) Carácter, signo escrito; pl. caracteres.
Cara: (s.f.) Cara (lado dunha folla).
Carilla: (s.f.) Cara, plana, páxina.
Cartulina: (s.f.) Cartolina.
Cartón: (s.m.) Cartón.
Cartoné: (s.m.) Cartoné.
Catalogación: (s.f.) Catalogación.
Catalogar: (v.t.) Catalogar.
Catálogo: (s.m.) Catálogo.
Catalográfico: (adx.) Catalográfico.
CDU: CDU, siglas de Clasificación Decimal Universal, sistema de clasificación dos campos do coñecemento humano baseado nunha táboa de asignacións numéricas ós mesmos.
CPU: CPU, siglas de Central Process Unit, Unidade Central de Proceso dos ordenadores.
Ceja: (s.f.) Cella, superficie das tapas dos libros que excede ós cortes (vid. corte). Chámase tamén pestana.
Certamen: (s.m.) Certame.
Cícero: (s.m.) Cícero, unidade de medida tipográfica.
Cita: (s.f.) Cita
Cita bibliográfica: Cita biblográfica.
Citar: (v.t.) Citar.
Cizalla: (s.f.) Cizalla, guillotina (artefacto de imprenta para a corta de papel).
Clasificación: (s.f.) Clasificación.
Clasificar: (v.t.) Clasificar.
Clic.- Clic: (s.m.) onomatopeya substantivada do ruído producido polo botón do rato (vid. ratón) ó pulsalo para seleccionar unha opción, fixar o cursos en pantalla, etc. Pl. clics. Vénse usando o verbo derivado clicar, facer clic co rato.
Clicar: Vid. clic.
Cliché: (s.m.) Clixé.
Coautor (s) Coautor.
Coautoría: (s.f.) Coautoría.
Cobro: (s.m.) Cobramento, cobro.
Códice: (s.m.) Códice.
Codicilo: (s.m.) Codicilo.
Codificación: (s.f.) Codificación.
Codificar: (v.t.) Codificar.
Código: (s.m.) Código.
Coedición: (s.f.) Coedición.
Coeditar: (v.t.) Coeditar.
Cola: (1) (s.f.) Cola, pegamento.
Cola: (2) (s.f.) Cola, ringleira
Cola de imprenta: Cola de imprenta (lista de espera de orixinais destinados á imprenta).
Colaboración: (s.f.) Colaboración.
Colaborador: (s.) Colaborador.
Colaborar: (v.t.) Colaborar.
Colección: (s.f.) Colección.
Coleccionable (adx.) Coleccionable.
Coleccionar: (v.t.) Coleccionar.
Colectivo: (adx.e.s.m.) Colectivo.
Colector: (s.) Colector.
Colofón: (s.m.) Colofón.
Color: (s.m.) Cor (f.), pl.cores. Selección de color selección de cor.
Colorear: (v.t.) Colorar, colorear.
Coma: (s.f.) Coma, vírgula.
Comando: (s.m.) Comando, espec. en informática, mandato de usuario transmitido a un ordenador.
Comillas: (s.f.pl.) Comiñas, aspas: simples (') ou dobres (").
Compaginación: (s.f.) Compaxinación.
Compaginar: (v.t.) Compaxinar.
Compendiar: (v.t.) Compendiar.
Compendio: (s.m.) Compendio.
Compilación: (s.f.) Compilación
Compilador: (s.) Compilador.
Compilar: (v.t.) Compilar.
Componer: (v.t.) Compoñer/compor, escribir (mecánica ou electronicamente) o texto en caracteres aptos para a súa reproducción definitiva. Fam. picar.
Composición: (s.f.) Composición
Composición en bandera: Composición en bandeira (disposición do texto sen xustificado da marxe dereita)
Composición en bloque: Composición en bloque (disposición do texto con ámbalas marxes xustificadas).
Concordancia: (s.f.) Concordancia.
Concordar: (v.t.) Concordar.
Contener: (v.t.) Conter.
Contenido: (s.m. e adx.) Contido.
Continuación: (s.f.) Continuación.
Continuador: (s.) Continuador.
Continuar: (v.t.) Continuar.
Contracubierta: (s.f.) Contratapa, contracuberta.
Contribución: (s.f.) Contribución.
Contribuir: (v.t.) Contribuír.
Control: (s.m.) Control, (pl. controles).
Controlador: (s.) Controlador.
Controlar: (v.t.) Controlar.
Convenio: (s.m.) Convenio.
Convenir: (v.t.) Convir.
Conversión: (s.f.) Conversión.
Convertir: (v.t.)Converter.
Coordinación: (s.f.) Coordinación.
Coordinador: (s.) Coordinador. Abrev. coord, Vid. editor.
Coordinar: (v.t.) Coordinar.
Copyright: (angl.) Copyright, pl. copyrights; dereito(s) de copia.
Corchete: (s.m.) Corchete.
Corondel: (s.m.) Corondel, signo tipográfico (regreta ou filete para a separación de columnas).
Corrección: (s.f.) Corrección
Corrección de estilo: Corrección de estilo
Corrección de pruebas: Corrección de probas
Corrección tipográfica: Corrección tipográfica.
Corrector: (s.m.) Corrector.
Corregir: (v.t.) Corrixir.
Cortado: (s.) Corta (acción de cortar).
Corte: (s.m.) Corte, superficie que forma cada un dos lados do libro, agás o lombo º Corte, corta, acción de cortar.
Cortedad: (s.f.) Curtidade.
Corto: (adx.) Curto.
Coser: (v.t.) Coser.
Cosido (adx. e s.m.) Cosido.
Costura: (s.f.) Costura.
Coste: (s.m.) Custo.
Costear: (v.t.) Custear
Cota: (s.f.) Cota.
Crítica (adx. e s.f.) Crítica.
Crítico (adx. e s.m.) Crítico.
Cuadernillo: (s.m.) Caderniño.
Cuaderno: (s.m.) Caderno.
Cuadrar: (v.t.) Cadrar.
Cuadratín: (s.m.) Cadratín, unidade de medida tipográfica.
Cuadro: (s.m.) Cadro.
Cuantía: (s.f.) Contía.
Cuatificación: (s.f.) Cuantificación
Cuantificar: (v.t.) Cuantificar.
Cuartilla: (s.f.) Cuartilla, folla de papel.
Cuarto.- En cuarto: en cuarto, abrev. en 4º; dise do prego impreso dobrado dúas veces e que, por conseguinte, consta de catro follas ou oito páxinas. Aplícase ó libro ou volume así impreso e encadernado.
Cuatricromía: (s.f.) Cuadricromía.
Cubierta: (s.f) Cuberta, tapa.
Cuenta: (s.f.) Conta Por cuenta y riesgo por conta e risco.
Cuentahilos: (s.m.) Conta-fíos.
Cuento: (s.m.) Conto.
Cuerpo: (s.m.) Corpo (tamaño das letras e caracteres)
Cuerpo de letra: Corpo de letra.
Cursiva: (adx. e s.f.) Cursiva, itálica (tipo de letra; oponse a redonda).
Cursor: (s.m.) Cursor.
Cuota: (s.f.) Cota.

D

Dato: (s.m.) Dato.
Dedicar: (v.t.) Dedicar, adicar.
Dedicatoria: (s.f.) Dedicatoria, adicatoria.
Delineación: (s.f.) Delineación.
Delineante: (s.) Delineante.
Delinear: (v.t.) Delinear.
Depositar: (v.t.) Depositar.
Depósito: (s.m.) Depósito
Depósito legal Depósito legal.
Derecho: (s.m. e adx.) Dereito
Derecho(s) de autor: Dereito(s) de autor
Derecho(s) de copia: dereito(s) de copia
Derecho moral: Dereito moral.
Descontar: (v.t.) Descontar.
Descuento: (s.m.) Desconto.
Diagrama: (s.m.) Diagrama.
Diagramación: (s.f.) Diagramación.
Diagramar: (v.t.) Diagramar.
Diapositiva: (s.f.) Diapositiva.
Dibujante: (s) Debuxante.
Dibujar: (v.t.) Debuxar.
Dibujo: (s.m.) Debuxo.
Diccionario: (s.m.) Diccionario.
Digital: (adx.) Dixital.
Digitalizar: (v.t.) Dixitalizar, transformar en sinal ou soporte dixital.
Dígito: (s.m.) Díxito.
Díptico: (s.m.) Díptico.
Dirección: (s.f.) Dirección, acción de dirixir  Enderezo (m.), dirección postal.
Director: (s.m.) Director
Director editorial  Director editorial.
Directorio: (s.m.) Directorio; na acepción máis común, listado, relación de enderezos º En informática, listado de nomes dos arquivos que contén un disco.
Dirigir: (v.t.) Dirixir.
Disciplina: (s.f.) Disciplina, materia, área do coñecemento.
Disco: (s.m.) Disco.
Discurso: (s.m.) Discurso.
Diseñador: (s.) Deseñador.
Diseñar: (v.t.) Deseñar.
Diseño: (s.m.)Deseño
Diseño de cubierta: Deseño de cuberta, deseño de tapa.
Disertación: (s.f.) Disertación.
Disertar: (v.i.) Disertar.
Diskette: (angl.) Disquete (disco flexible de ordenador), pl.disquetes.
Disquetera: (s.f.) Disqueteira, dispositivo de aloxamento e uso dos disquetes º Caixa para a súa almacenaxe.
Distribución: (s.f.) Distribución.
Distribuidor: (adx. e s.) Distribuidor.
Distribuir: (v.t.).- Distribuír.
Doctor: (s.) Doutor.
Doctorado: (s.m.) Doutoramento.
Documentación: (s.f.) Documentación.
Documentalista: (s.) Documentalista.
Documentar: (v.t.)Documentar.
Documento: (s.m.) Documento.

E

Edición:: (s.f.) Edición
Edición a la americana: Edición á americana
Edición aumentada: Edición aumentada
Edición de bolsillo: Edición de peto
Edición corregida: Edición corrixida
Edición crítica: Edición crítica
Edición diplomática: Edición diplomática
Edición facsímil o facsimilar: Edición facsimilar
Edición de lujo: Edición de luxo
Edición paleográfica: Edición paleográfica
Edición pirata: Edición pirata
Edición rústica: Edición rústica
Editio minor (lat.) (ou edición menor): Editio minor, Edición menor (edición reducida dun libro máis extenso)
Editio princeps (lat.) ou edición príncipe: Editio princeps, Edición príncipe, primeira edición (espec. de libros antigos).
Editing: (angl.) Redacción, (proceso de redacción dun orixinal).
Editor: (s.) Editor. Abrev. ed. º Editor, persoa que se encarga da edición comercial de libros º Editor, persoa que prepara o texto dunha obra doutro autor, escribindo, xeralmente, un estudio introductorio e anotando o texto º O uso de editor na acepción anglosaxona de coordinador, director dunha obra colectiva non é aceptable, sendo preferible neste caso coordinador.
Editorial: (s.f.) Editorial, empresa dedicada á edición º Editorial: (s.m.) Editorial, artigo de cabeceira dun xornal.
Ejemplar: (s.m. e adx.) Exemplar.
Ejemplificar: (v.t.) Exemplificar.
Ejemplo: (s.m.) Exemplo.
Elegir: (v.t.) Elixir.
Elección: (s.f.) Elección, escolla.
Empastación: (s.f.) Acción de empastárense os caracteres.
Empastar(se): (v.t.) Empastar(se), xuntárense con exceso os caracteres ou trazos dunha imaxe perdendo a nitidez dos seus bordos.
Encabezamiento: (s.m.) Encabezamento.
Encabezar: (v.t.) Encabezar.
Encolado: (s.m. e adx.) Encolado, colado.
Encolar: (v.t.) Encolar, colar.
Encuadernación: (s.f.) Encadernación
Encuadernación (a la) americana: Encadernación (á) americana
Encuadernación en cartoné: Encuadernación en cartoné
Encuadernación en cuarto: Encadernación en cuarto (vid. cuarto)
Encuadernación en octavo: Encadernación en oitavo (vid. octavo)
Encuadernación rústica: Encadernación rústica
Encuadernación en tela: Encadernación en tea.
Encuadernador: (s.) Encadernador.
Encuadernar: (v.t.) Encadernar.
Encuadrar: (v.t.) Encadrar.
Enmendar: (v.t.) Emendar.
Enmienda: (s.f.) Emenda.
Ensayista: (s.) Ensaísta.
Ensayo: (s.m.) Ensaio.
Entrada: (s.f.) Entrada (cada unha das voces ou referencias, xeralmente dispostas en orde alfabética, dun diccionario ou repertorio léxico, bibliográfico, etc.).
Epígrafe: (s.m.) Epígrafe. Vid. pé.
Epílogo: (s.m.) Epílogo.
Epítome: (s.m.) Epítome.
Errata: (s.f.) Erro, gralla errata
Fe de erratas: Lista de erros, lista de erratas.
Error: (s.m.) Erro.
Escanear: vid. Scanner.
Escáner: vid. Scanner.
Espaciado: (adx. e s.m.) Espaciado.
Espaciar: (v.t.) Espaciar.
Espacio: (s.m.) Espacio
Espacio interlínea: Espacio interliña
Doble espacio: Dobre espacio.
Esquema: (s.m.) Esquema.
Esquemático (adx.) Esquemático.
Esquematizar: (v.t.) Esquematizar.
Estampación: (s.f.) Estampación
Estampación en color: Estampación a cores
Estampación en seco: Estampación en seco
Estampado: (adx. e s.m.) Estampado
Estampado en seco, estampado en color: vid. Estampación.
Estampar: (v.t.) Estampar.
Estampa: (s.f.) Estampa.
Estándar: (angl.;ingl.standard) Estándar. Xeralmente adx. invariable (o galego estándar, as normas estándar). Vén usándose tamén como s. co valor de nivel, patrón, norma. Nesta acepción recibe pl. morfolóxico: temos que acadar os estándares internacionais de calidade.
Estandarizar: (v.t.) Estandarizar.
Estilo: (s.m.) Estilo. Corrección de estilo corrección de estilo.
Estimación: (s.f.).- Estimación.
Estimar: (v.t.) Estimar.
Estipulación: (s.f.) Estipulación.
Estipular: (v.t.) Estipular
Estucado (adx. e s.m.) Estucado.
Estucar: (v.t.) Estucar.
Estudiar: (v.t.) Estudiar.
Estudio: (s.m.) Estudio.
Estuche: (s.m.) Funda (dun libro).
Evaluación: (s.f.) Avaliación.
Evaluar: (v.t.) Avaliar.
Ex libris: (lat.) Ex libris; úsase como s. invariable: un ex-libris, unha colección de ex-libris.
Explicit: (lat.) Explícit, palabras finais dun manuscrito. Pl. explícits.
Extensión: (s.f.) Extensión.
Extractar: (v.t) Extractar.
Extracto: (s.m.) Extracto.
 

F

Facsímil: (s.m. e adx.) Facsímile: (s. e adx.) º Facsimilar ou fac-similar (adx.)
Fascículo: (s.m.) Fascículo.
Fax: (s.m.) Fax, abrev. de facsímile. Aparello de comunicación telemática facsimilar º Comunicación enviada a través de tal aparello. Pl. fax.
Fe - Fe de erratas: fe de erros, fe de erratas.
Fecha: (s.f.) Data º Sin fecha sen data, abrev. s.d. (tamén abrev. do lat. sine data).
Fechar: (v.t.) Datar.
Feria: (s.f.) Feira.
Ficha: (s.f) Ficha
Ficha catalográfica: Ficha catalográfica.
Fichar: (v.t.) Fichar.
Fichero: (s.m.) Arquivo, ficheiro.
Figura: (s.f.) Figura.
Figurar: (v.t.) Figurar.
Fila: (s.f.)Ringleira, rea.
Filete: (s.m.) Filete, trazo ou liña de distintos grosores moi frecuente en tipografía con diferentes funcións. Corondel.
Filigrana: (s.f.) Filigrana, marca de auga.
Film: (angl.) Filme: (s.m.) Microfilm Microfilme.
Filmación: (s.f.) Filmación.
Filmadora: (s.f.) Filmadora.
Filmar: (v.t.) Filmar Microfilmar Microfilmar.
Fina: (adx. e s.) Fina, tipo de letra (oponse a negriña).
Firma: (s.f.) Sinatura (autógrafo) º Asinatura, asinamento (acción de asinar) º Firma, empresa, marca comercial.
Firmante: (adx. e s.).- Asinante.
Firmar: (v.t.) Asinar.
Floppy: (angl.) Disquete, disco flexible de ordenador.
Folio: (s.m.) Folio.
Folletín: (s.m.) Folletín.
Folleto: (s.m.) Folleto.
Font: Angl. por fuente (vid.).
Formatear: (v.t.) vid.Formato.
Formatear: Formatear; en informática, someter un disco flexible de ordenador a certo proceso de preparación previo ó seu uso
Formateo: Formateo, acción de formatear.
Formateo: vid. Formato.
Formato: (s.m.) Formato
Fotocomponer: (v.t.) Fotocompoñer/fotocompor.
Fotocomposición: (s.f.) Fotocomposición.
Fotolito: (s.m.) Fotolito.
Fotomecánica: (s.f.) Fotomecánica.
Fragmentar: (v.t.) Fragmentar.
Fragmentario: (adx.) Fragmentario.
Fragmento: (s.m.) Fragmento.
Frente: (s.f.) Fronte, superficie do libro correspondente á cuberta.
Fuente: (s.f.) Fonte, tipo de letra.
 

G

Galerada: (s.f.) Galerada, granel, proba de imprenta.
Generación: (s.f.) Xeración, acción de xerar.
Generar: (v.t.) Xerar.
Genérico: (adx.) Xenérico.
Género: (s.m.) Xénero.
Glosa: (s.m.) Glosa
Glosar: (v.t.) Glosar.
Glosario: (s.m.) Glosario.
Grabación: (s.f. ) Gravación, acción de gravar.
Grabado: (adx. e s.m.)  Gravado, técnica da gravura º Gravado, reproducción realizada mediante tal técnica.
Grabar: (v.t.) Gravar, confeccionar gravados º Gravar, acción de rexistrar por medios técnicos (gravar un disco, unha conversa nun magnetófono, un  texto nun disquete de ordenador, etc.).
Grafía: (s.f.) Grafía.
Grafiar: (v.t.) Grafar.
Gráfica: (s.f.) Gráfica.
Gráfico: (adx. e s.m.) Gráfico.
Grafismo: (s.m.) Grafismo.
Grafista: (s.) Grafista.
Guarda(s): (s.f.) Garda(s), cada unha das follas que como protección acostuman a ter os libros pegadas ás tapas. Usase máis en pl.: gardas, ou na frase páxinas de garda ou follas de garda.
Guáflex: (s.m.) Guáflex.
Guillotina: (s.f.) Guillotina.
Guillotinar: (v.t.) Guillotinar.
Guión: (s.m.) Guión, esquema, proxecto º Guión, trazo, hífen.
Guionado: (s.m.) Guionado, disposición dos guións para a separación de palabras entre liñas nun texto.
Guionista: (s.) Guionista.
 

H

Hardback: (angl.) En ingl. edición con tapas duras.
Hendido: (adx. e s.m.) Fendido.
Hendir: (v.t.) Fender
Holandesa: (s.f.) Holandesa.
Hoja: (s.f) Folla.
Huecograbado: (s.m.) Fotogravado.
 

I

Icono: (s.m.) Icono, espec. representación gráfica das opcións de usuario nos programas de maquetación e autoedición.
Ilustración: (s.f.) Ilustración.
Ilustrador: (s.) Ilustrador.
Ilustrar: (v.t.) Ilustrar.
Imposición: (s.f.) Imposición, formación dos pregos na folla impresa para a distribución das páxinas nos mesmos.
Imprenta: (s.f.) Imprenta, prelo.
Impreso: (s.m.) Impreso, formulario
Impreso: (adx.) Impreso º Impreso, imprimido (pt. de imprimir).
Impresora: (s.f.)Impresora
Impresora de margarita: Impresora de margarida
Impresora matricial o de impacto: Impresora matricial, impresora de impacto
Impresora láser: Impresora láser
Impresora de inyección de tinta: Impresora de inxección de tinta
Impresora térmica: Impresora térmica.
Imprimir: (v.t.) Imprimir, imprentar.
Incluir: (v.t.) Incluír.
Inclusión: (s.f.) Inclusión.
Incunable: (s.m.) Incunable.
Indexación: (s.f.) Indexación, procedemento de indexar (vid.).
Indexar Indexar: en informática, dispoñer en orde lóxica (alfabética, cronolóxica, etc.) e nun arquivo específico unha base de datos para axilizar a localización dos seus rexistros.
Indice: (s.m.) Indice
Indice alfabético: Indice alfabético
Indice analítico: Indice analítico
Indice general: Indice xeral
Indice de fuentes: Indice de fontes
Indice onomástico: Indice onomástico
Indice toponímico: Indice toponímico.
Inédito: (adx.) Inédito.
Infografía: (s.m.) Infografía, acrónimo de informática e grafía. Aplícase en xeral ós procesos de autoedición (textos e grafismo) con ordenadores.
Infográfico: (adx.) Infográfico.
Información: (s.f.) Información.
Informante: (s.) Informante.
Informar: (v.t.) Informar.
Informática: (s.f.) Informática.
Informe: (s.m.) Informe.
Inserción: (s.f.) Inserción.
Insertar: (v.t.) Inserir.
Intercalación: (s.f.) Intercalación.
Intercalar: (v.t.) Intercalar.
Interface: (angl.) Interface: (s.m.), pl. interfaces; dispositivo informático de comunicación entre elementos centrais e periféricos.
Interlínea: (s.f.) Interlínea, espacio existente entre dúas liñas.
Interlineado: (s.m.) Interlineado.
Interlineal (adx.) Interlineal.
Interlinear: (v.t.) Interlinear.
ISBD: International Standard Book Description º ISBD (vid. ISBN).
ISBN: International Standard Book Number º ISBN: a substantivación destas siglas é moi frecuente: o ISBN deste libro é 84-7191-357-X. Neste caso non debe admitir plural morfolóxico: os ISBN deses libros.
ISSN: International Standard Serial Number º ISSN (vid. ISBN)
Itálica: (adx. e s.) Itálica, letra cursiva.
Item: (lat.) Substantivación do adv. latino item. Item, entrada (en diccionarios, repertorios, bibliografías, etc). º En informática, cada un dos rexistros dunha base de datos. Pl. items.
 

J

Justificado: (s.m.) Xustificado, acción de xustificar.
Justificar: (v.t.) Xustificar, axustar o texto ás marxes desexadas.
 

K

Kerning: (angl.) Kerning, espacio existente entre os caracteres º Kerning, controlador de usuario dos programas de maquetación para determinar o espacio entre caracteres.
 

L

Lámina: (s.f.) Lámina.
Laser: (angl.) Láser (s.m.) º Usase tamén coma adxectivo, sendo neste caso invariable: impresora láser, impresoras láser.
Legajo: (s.m.) Mazo, cartafol (pl. cartafoles), cartapacio.
Lengua: (s.f.) Lingua.
Lenguaje: (s.m.) Linguaxe (f.).
Leyenda: (s.f.) Lenda, pé; texto que explica ou describe o contido dunha figura ou gravado.
Libelo: (s.m.) Libelo.
Librería: (s.f.) Librería.
Librero: (s.) Libreiro.
Libreto: (s.m.) Libreto.
Libro: (s.m.) Libro
Libro de bolsillo Libro de peto.
Línea: (s.f.) Liña, trazo
Línea corta o quebrada: Liña curta ou crebada
Línea huérfana: Liña orfa
Línea llena: Liña chea.
Línea sangrada: Liña sangrada
Línea viuda: Liña viúva.
Lineal: (adx.)Lineal.
Linotipia: (s.f.) Linotipo (m.), (máquina de composición provista de matrices)º Linotipia: (s.f.), (procedemento de composición con linotipo)
Linotipista: (s.) Linotipista.
Literal: (adx.) Literal.
Litografía: (s.f.) Litografía.
Llamada: (s.f.) Chamada; procedemento tipográfico (xeralmente en carácter voado (vid.), para as citas ou referencias bibliográficas no pé da páxina.
Llave: (s.f.) Chave, signo tipográfico.
Lomo: (s.m.) Lombo, parte externa do libro oposta ó corte das follas
Lomo hendido: Lombo fendido.
 

M

Mailing: (angl.) Mailing: (s.m.), envío de información por correo para promoción de vendas, propaganda ou difusión,  xeralmente por medio de bases de datos informatizadas. Pl. mailings.
Mancha:: (s.f.) Mancha, superficie impresa de cada páxina limitada polas marxes.
Manipulado: (adx. e s.m.) Manipulado, conxunto das operacións que, unha vez impresos os pregos, é necesario realizar manualmente na imprenta para a confección do libro.
Manual: (s.m. e adx.) Manual.
Manuscrito: (s.m.) Manuscrito; a súa abreviatura é ms.
Maqueta: (s.f.) Maqueta; formato e disposición definitivos do texto dun libro.
Maquetación: (s.f.) Maquetación.
Maquetar: (v.t.) Maquetar.
Maquetista: (s.) Maquetista.
Marca: (s.f.) Marca
Marca de agua Marca de auga, filigrana.
Margen: (s.m.) Marxe (f.).
Marginal: (adx.) Marxinal.
Marginar: (v.t.) Marxinar.
Marketing: (angl.) Marketing: (s.m.), mercadotecnia: (s.f.)
Mayúscula: (s.f. e adx.) Maiúscula, letra maiúscula ou versal (vid.).
Mediúscula: (s.f. e adx.) Mediúscula, letra mediúscula ou versaleta (vid.).
Memorandum: (lat.) Memorando: (s.m.).
Memoria: (s.f.) Memoria.
Mercado: (s.m.) Mercado.
Método: (s.m.) Método.
Metodología: (s.f.) Metodoloxía.
Microficha Vid. ficha.
Microfilm: Vid. film.
Microfilmación: Vid. filmación.
Microfilmar: Vid. filmar.
Minúscula : (s.f. e adx.) Minúscula, letra minúscula.
Miscelánea: (s.f.) Miscelánea.
Misceláneo: (adx.) Misceláneo.
Modem: (angl.) Acrónimo do inglés modulator/demodulator.
Módem: (s.m.), dispositivo telemático. Pl.modems.
Monitor: (s.m.) Monitor.
Monografía: (s.f.) Monografía
Monográfico: (adx. e s.) Monográfico.
Monotipia: (s.f.) Monotipia.
Montaje: (s.m.) Montaxe (f).
 

N

Negrita: (adx. e s.f) Negriña, cargada, tipo de letra (oponse a fina).
Nombramiento: (s.m.) Nomeamento.
Nombrar: (v.t.) Nomear.
Nombre: (s.f.) Nome.
Nota: (s.f.) Nota.
Nota Bene:  (loc.lat.) Nota Bene (abrev. N.B.)
Nota al margen: Nota na marxe
Nota al pie (de página): Nota ó pé (da páxina), nota a rodapé
Nota final Nota final.
Novedad: (s.f.) Novidade.
Novedad editorial novidade editorial º Servicio de novedades servicio de novidades.
Numeración: (s.f.) Numeración.
Numerar: (v.t.) Numerar.
Número: (s.m.) Número.
 

O

Obra: (s.f.) Obra.
OCR: vid. Scanner.
Octavo En octavo: en oitavo, abrev. en 8º, dise do prego impreso dobrado tres veces e que, por conseguinte, consta de oito follas e dezaseis páxinas. Aplícase ó libro ou volume así impreso.
Offset: (angl.) Offset: (s.m.), procedemento de impresión.
Opúsculo: (s.m.) Opúsculo.
Orden: (s.f. e m) Orde (f. en tódalas acepcións).
Ordenación: (s.f.) Ordenación.
Ordenador: (s.m.) Ordenador.
Ordenamiento: (s.m.) Ordenamento.
Ordenar: (v.t.) Ordenar.
Original: (s.m.) Orixinal.
Orla: (s.f.) Orla.
 

P

Pago: (s.m) Pagamento.
Página: (s.f.) Páxina
Página(s) de cortesía: Páxina(s) de cortesía
Página(s) de guarda: Páxina(s) de garda.
Página maestra: Páxina mestra.
Paginación: (s.f.) Paxinación.
Paginar: (v.t.) Paxinar.
Palimpsesto: (s.m.) Palimpsesto.
Papel: (s.m.) Papel
Papel biblia: Papel biblia
Papel couché o cuché: Papel cuxé
Papel cebolla: Papel cebola
Papel satinado: Papel satinado
Papel vegetal: Papel vexetal
Papel verjurado: Papel verxé ou verxurado.
Paperback: (angl.) En ingl. edición con tapas brandas. Edición rústica.
Parágrafo: (s.m.) Parágrafo.
Paréntesis: (s.m.) Paréntese (f.). Pl. parénteses.
Párrafo: (s.m.) Parágrafo.
Pasaje: (s.m.) Pasaxe (f.)
Pasta: (s.f.) Tapa dura dun libro.
Pedido: (s.m.) Pedimento, pedido, petición, solicitude. º Hoja de pedido folla de pedimento
Pedido (en) firme: Pedimento, pedido (en) firme.
Película: (s.f.) Película.
Pergamino: (s.m.) Pergameo, pergamiño.
Periférico: (adx. e s.) Periférico, calquera dos dispositivos de entrada, saída ou almacenaxe de datos dun ordenador: teclado, rato, monitor, impresora, filmadora, disqueteira, etc.
Periodicidad: (s.f.) Periodicidade.
Periódico: (adx. e s.m.) Periódico: (adx.) º Xornal, periódico: (s.)
Pestaña: Vid. ceja.
Pica: (s.f.) Pica, unidade de medida tipográfica.
Picar: (v.t.) Fam. por compoñer (vid. componer).
Pie: (s.m.) Pé, parte inferior da páxina oposta á cabeceira º Pé, epígrafe explicativo dunha figura
Pie de imprenta: Pé de imprenta
Pie de página: Rodapé, pé de páxina
Pie editorial: Pé editorial.
Plan: (s.m.) Plano
Plan de edición: Plano de edición, programa de edición.
Plancha: (s.f.)Prancha.
Plastificación: (s.f.) Plastificación.
Plastificado: (s.m.) Plastificado.
Plastificar: (v.t.) Plastificar.
Plazo: (s.m.) Prazo.
Pleca: (s.f.) Pleca, signo tipográfico coa función específica de separar distintas acepcións dunha entrada léxica. Pode ser simple ³ ou dobre º.
Plegado: (adx. e s.m.) Pregado.
Plegar: (v.t.) Pregar, dobrar.
Pliego: (s.m.) Prego.
Plotter: (angl.) Plóter: (s.m.)., dispositivo informático de impresión Pl. plóters.
Portada: (s.f.) Portada, capa.
Portadilla: (s.f.) Anteportada.
Portapágina: (s.f.) Portapáxina.
Postscript: (angl.) Postscript, linguaxe de descripción de páxina moi frecuente en programas de maquetación.
Preámbulo: (s.m.) Preámbulo.
Precio: (s.m.) Prezo
Precio a pie de imprenta: Prezo a pé de imprenta
Precio de venta al público: Prezo de venda ó público.
Prefacio: (s.m.) Prefacio.
Prensa: (s.f.) Prensa, imprenta, prelo (m.), máquina de imprimir º Prensa, conxunto de medios de comunicación escrita.º En prensa no prelo, en prensa º Rueda de prensa rolda de prensa.
Preparación: (s.m.) Preparación.
Preparador: (s.) Preparador.
Preparar: (v.t.) Preparar, arranxar.
Presupuestar: (v.t.) Orzamentar, presupostar.
Presupuestario: (adx.) Orzamentario, presupostario.
Presupuesto: (s.m.) Orzamento, presuposto.
Prever: (v.t.) Prever.
Previsión: (s.f.) Previsión.
Producción: (s.f.) Producción.
Producir: (v.t.) Producir.
Productivo: (adx.) Productivo.
Proemio: (s.m.) Proemio.
Programa: (s.m.) Programa.
Programación: (s.f.) Programación.
Programador: (s) Programador.
Programar: (v.t.) Programar.
Prologar: (v.t.) Prologar.
Prólogo.: (s.m.) Limiar (m.), adro, prólogo.
Prologuista: (s.) Prologuista.
Promoción: (s.f.) Promoción.
Promocionar: (v.t.) Promocionar.
Proyectar: (v.t.) Proxectar.
Proyectista: (s.) Proxectista.
Proyecto: (s.m.) Proxecto.
Prueba: (s.f.) Proba
Prueba de color: Proba de cor
Prueba de imprenta: Proba de imprenta.
Publicación: (s.f.) Publicación.
Publicar: (v.t.) Publicar.
Publicidad: (s.f.)Publicidade.
Publicista: (s.) Publicista.
Pulsación: (s.f.) Pulsación.
Pulsar: (v.t.)Pulsar, calcar.
Punto: (s.m.) Punto, unidade mínima de medida tipográfica. vid. Trama º Punto, signo gráfico
Punto y coma: Punto e coma
Punto y seguido: Punto e seguido
Punto y aparte: Punto e á parte º Dos puntos  dous puntos Puntos suspensivos Puntos suspensivos.
Puntuación: (s.f.) Puntuación.
Puntuar: (v.t.) Puntuar.
 

R

Ratón: (s.m.) Rato (calco do ingl. mouse); en informática, dispositivo de sobremesa de entrada de datos dun ordenador.
Ranking: (angl.) Ranking: (s.m.), pl. rankings; aplícase ó rango comparativo da competitividade, vendas, presencia no mercado, impacto comercial, etc. entre distintas empresas: a editorial X ocupa un posto de importancia no ranking da edición española.
Recapitulación: (s.f.) Recapitulación.
Recapitular: (v.t.) Recapitular.
Recensión: (s.f.) Recensión.
Recensionar: (v.t.) Recensiónar
Recensionista: (s.) Recensionista.
Recopilación: (s.m.) Recompilación.
Recopilador: (s.) Recompilador.
Recopilar: (v.t.) Recompilar.
Recto: (adx.) Anverso dunha páxina ou folla. Usase xeralmente cos sustantivos folio, folla, páxina, etc. Oponse a verso (vid.) Abrev. r. ou rº.: folio 251 rº.
Recuadro: (s.m.) Recadro.
Redacción: (s.f.) Redacción. º Consejo de redacción consello de redacción.
Redactor: (s.) Redactor
Redactor-Jefe: Xefe de redacción, redactor xefe.
Redonda: (adx.e.s.) Redonda, tipo de letra (oponse a cursiva).
Reedición: (s.f.) Reedición.
Reeditar: (v.t.) Reeditar.
Refundición: (s.f.) Refundición.
Refundir: (v.t.) Refundir.
Registrar: (v.t.) Rexistrar.
Registro: (s.m.) Rexistro.
Regla: (s.f.) Regra.
Regleta: (s.f.) Regreta.
Regleta de puntos: Regreta de puntos.
Reglamentación: (s.f.) Regulamentación.
Reglamentar: (v.t.) Regulamentar.
Reglamento: (s.m.) Regulamento.
Reimpresión: (s.f.) Reimpresión.
Reimprimir: (v.t.) Reimprimir.
Remisión: (s.f.) Remisión.
Remitir: (v.t.) Remitir, remesar.
Rendimiento: (s.m.) Rendemento.
Rentable: (adx.) Rendible.
Rentabilidad: (s.f.) Rendibilidade.
Rentabilizar: (v.t.) Rendibilizar.
Rentar: (v.t.) Render.
Reprint: (angl.) En ingl. reimpresión.
Reseña: (s.f.) Reseña.
Reseñar: (v.t.) Reseñar.
Resumen: (s.m.) Resumo.
Resumir: (v.t.) Resumir.
Retícula: (s.f.) Retícula.
Reticular: (adx.) Reticular.
Revelado: (adx.e s.m.) Revelado.
Revelador: (s.m.) Revelador.
Reverso: (s.m.) Reverso.
Revisar: (v.t.) Revisar.
Revisión: (s.f.) Revisión.
Revisor: (s.) Revisor.
Revista: (s.f.) Revista.
Review: En ingl. reseña, recensión bibliográfica.
Riesgo: (s.m.) Risco º Por cuenta y riesgo por conta e risco.
Rústica: (adx.e.s.) Rústica, tipo de edición. Vid. encuadernación, paperback.
 

S

Salida: (s.f.) Saída.
Sangrado: (adx.) Sangrado, texto con sangría.
Sangrar: (v.t.) Sangrar, facer sangría nunha liña.
Sangría: (s.f.) Sangría, blanco co que comeza a primeira liña dun parágrafo ordinario.
Scanner:(angl.) Escáner (m.), Pl. escáneres. En artes gráficas, dispositivo empregado para dixitalizar textos ou imaxes º O procedemento de lectura de textos por escáner é tamén coñecido como OCR, abrev. do ingl. Optical Character Recognizer, Recoñecedor Optico de Caracteres º En informática, vense usando o verbo derivado escanear: someter ó rexistro dun escáner un texto ou imaxe.
Selección: (s.f.) Selección, escolma, antoloxía º Elección, escolla.
Selección de color: Selección de cor.
Seleccionar: (v.t) Seleccionar, escolmar.
Señal: (s.f.) Sinal: (s.m.).
Señalar: (v.t.) Sinalar.
Separata: (s.f.) Separata.
Serie: (s.f.) Serie.
Seriado: (adx.) Seriado.
Seudónimo: (s.m.) Pseudónimo, sobrenome.
Sigla: (s.f.) Sigla.
Signatura: (s.f.) Signatura (espec. referencia para a identificación dos libros nunha biblioteca).
Simbolismo: (s.m.) Simbolismo.
Simbolizar: (v.t.) Simbolizar.
Símbolo: (s.m.) Símbolo.
Simbología: (s.f.) Simboloxía.
Sinopsis: (s.f.) Sinopse.
Síntesis: (s.f.) Síntese.
Slot: (angl.) Rañura (dun ordenador, para a expansión da capacidade do seu sistema).
Sobrecubierta: (s.f.) Sobretapa, sobrecuberta.
Sobrenombre: (s.m.) Sobrenome, pseudónimo.
Solapa: (s.f.) Lapela (dun libro).
Stock: (angl) Stock: (s.m.), pl.stocks º Existencias.
Subapartado: (s.m.) Subapartado.
Subepígrafe: (s.m.) Subepígrafe.
Subíndice: (s.m.) Subíndice.
Subrayar: (v.t.) Subliñar.
Subtitular: (v.t.) Subtitular.
Subtítulo: (s.m.) Subtítulo.
Sumario: (s.m.) Sumario.
Superíndice: (s.m.) Superíndice, carácter voado (vid.)
Suplemento: (s.m.) Suplemento.
 

T

Tabla: (s.f.) Táboa.
Tabulación: (s.f.) Tabulación.
Tabulador: (s.) Tabulador.
Tabular: (v.t.) Tabular.
Tarea: (s.f.) Tarefa.
Tarifa: (s.f.) Tarifa.
Tarjeta: (s.f.) Tarxeta.
Tecla: (s.f.) Tecla.
Teclado: (s.m.) Teclado.
Teclear: (v.t.) Teclear.
Tejuelo: Rótulo (etiqueta que, xeralmente colocada no lombo do libro, contén a súa signatura).
Tesina: (s.f.) Tesiña, tese ou memoria de licenciatura.
Tesis: (s.f.) Tese
Tesis doctoral o de doctorado: Tese ou memoria de doutoramento.
Texto: (s.m.) Texto.
Textual: (adx.) Textual.
Textualidad: (s.f.) Textualidade.
Tipo: (s.m.) Tipo, carácter tipográfico.
Tipografía: (s.f.) Tipografía.
Tipográfico: (adx.) Tipográfico.
Tirada: (s.f.) Tiraxe.
Titular (1): (v.t.) Titular.
Titular (2): (adx.e s.) Titular.
Título: (s.m.) Título
Título original: Título orixinal.
Tomo: (s.m.) Tomo.
Toner: (angl.) Tóner, substancia empregada por fotocopiadoras e impresoras láser para a correcta reproducción dos orixinais.
Trabajo: (s.m.) Traballo, obra.
Traducción: (s.f.) Traducción.
Traducir: (v.t.) Traducir.
Traductor: (s.) Traductor.
Trama: (s.f.)  Trama, conxunto de puntos que constitúen unha imaxe.
Transcribir: (v.t.) Transcribir.
Transcripción: (s.f.) Transcrición.
Transcriptor: (s.) Transcritor.
Transliteración: (s.f.) Transliteración.
Transliterar: (v.t.) Transliterar.
Transparencia: (s.f.) Transparencia.
Transparente: (adx.) Transparente.
Tratadista: (s.) Tratadista.
Tratado: (s.m.) Tratado.
Trecho: (s.m.) Treito.
Troquel: (s.m.) Troquel, pl.troqueis. º Cuño, carimbo.
Troquelar: (v.t.) Troquelar º Cuñar.
 

U

Unidad: (s.f.) Unidade.
Unificación: (s.f.) Unificación.
Unificar: (v.t.) Unificar.
 

V

Vender: (v.t.) Vender.
Vendible: (adx.) Vendible.
Venta: (s.f.) Venda.
Ventana: (s.f.) Fiestra, ventá. División da pantalla do ordenador que contén distinta información; espec., nos programas infográficos, as ventás conteñen as opcións de usuario e a súa representación gráfica (vid. icono).
Verjurado: (adx.) Verxé, verxurado: papel verxé ou verxurado.
Versal: (adx.e s.) Versal, letra maiúscula.
Versalita: (adx.e s.f.) Versaleta, letra mediúscula.
Versar: (v.i.) Versar.
Versión: (s.f.) Versión.
Verso: (s.m.) Verso, liña dunha composición poética º  Verso, volta, reverso dunha páxina ou folla, abrev. vº.: folio 279 vº.
Voladito o volado : (adx.) Voado, signo ou carácter de menor tamaño que outro e que se coloca na parte superior lateral deste último. º Letra voladita o volada voada, letra voada.
Volado: vid. Voladito.
Volumen: (s.m.) Volume.
Voluminoso: (adx.) Voluminoso.

X

Xerocopia: (s.f.) Xerocopia.
Xerocopiar: (v.t..) Xerocopiar.
Xerografía: (s.f.) Xerografía.
Xilografía: (s.f.) Xilografía.