cc-by-sa

14-05-2013

Os contidos desta obra atópanse protexidos pola licenza arriba indicada. Isto invalida
calquera outra mención referida á protección de dereitos de autor que poida atoparse.

 

Candocia Pita, P. e outros (1994): Vocabulario de historia. (castelán-galego)

 

A
abacial: a. abacial
abad: s.m. abade
abadesa: s.f. abadesa
abadía: s.f. abadía
abalorio: s.f. doa, s.m. abeloiro
abaratamiento: s.m. abaratamento
abaratar: v. abaratar, rebaixar
abarcar: v. abranguer, abarcar
abastar: v. abastecer
abastecedor: a. abastecedor
abasto: s.m. abastecemento
abedul: s.m. bidueiro
abjuración: s.f. renuncia
abjurar: v. renunciar
abogacía: s.f. avogacía
abogado: s. avogado
abogar: v. avogar
abolengo: s.m. avoengo, liñaxe
abolición: s.f. abolición
abolir: v. abolir
abonar: v. estercar, fertilizar
abono: s.m. esterco, fertilizante
abordar: v. abordar
aborigen: a. e s. aborixe
abrigo: s.m. abeiro, abrigo
absentismo: s.m. absentismo
absentista: a. e s. absentista
absoluto: a. absoluto
absolutorio: a. absolutorio
absolver: v. absolver
absorción: s.f. absorción
abstención: s.f. abstención
abstencionismo: s.m. abstencionismo
abstenerse: v. absterse
abstinencia: s.f. abstinencia
absuelto: a. absolto
abundancia: s.f. abundancia
abundante: a. abundante
abundar: v. abundar
abusivo: a. abusivo
abuso: s.m. abuso
academia: s.f. academia
acanalado: a. acanalado
acaparamiento: s.m. acaparamento
acaparar: v. acaparar
acarrear: v. carrexar, carretar
acatamento: s.m. acatamento
acatar: v. acatar
acaudalado: a. adiñeirado
acaudalar: v. xuntar amontoar
accesible: a. accesible
accidentado: s. accidentado
acción: s.f. acción
accionar: v. accionar
accionista: s. accionista
acechar: v. asexar guichar
acecho: s.m. asexo
aceifa: s.f. razzia, incursión
aceituna: s.f. oliva
aceña: s.f. acea
acepción: s.f. acepción
acequia: s.f. canle
acercamiento: s.f. acercamento ,achegamento
acercar: v. achegar, acercar
acero: s.m. aceiro
achelense: a. achelense
acidez: s.f. acedume, acidez
aclamación: s.f. aclamación
aclaración: s.f. aclaración
aclarar: v. clarexar, aclarar
aconfesional: a. aconfesional
acontecimeinto: s.m. acontecemento
acopio: s.m. provisión
acorralar: v. cercar ,encurralar
acortar: v. acurtar
acosar: v. acosar
acoso: s.m. acoso
acostumbrado: a. acostumado ,afeito
acostumbrar: v. acostumar
ácrata: a. e s. ácrata
acrecentamiento: s.m. acrecentamento
acrecentar: v. acrecentar
acreditar: v. acreditar
acreedor: a. e s. acredor
acta: s.f. acta
actividad: s.f. actividade
activista: a. e s. activista
activo: a. e s.m. activo
acto: s.m. acto
actuar: v. actuar
acuartelamiento: s.m. acuartelamento
acuartelar: v. acuartelar
acuciar: v. apurar , urxir
acueducto: s.m. acueducto
acuerdo: s.m. acordo
acumular: v. acumular
acumulación: s.f. acumulación
acuñar: v. cuñar , acuñar
acusación: s.f. acusación
acusado: a. acusado
acusar: v. acusar
adelantado: s.m. adiantado
adelantamiento: s.m. adiantamento
adeudar: v. endebedar
adeudo: s.m. débeda
adinerado: a. adiñeirado
adjudicación: s.f. adxudicación
adjudicar: v. adxudicar
adjuntar: v. achegar ,acompañar
adjunto: a. e s. adxunto
administración: s.f. administración
administrador: a. e s. administrador
administrar: v. administrar
administrativo: a. administrativo
adolecer: v. adoecer
adornar: v. adornar , adobiar
adquirir: v. adquirir
adquisición: s.f. adquisición
adscribir: v. adscribir
adscripción: s.f. adscrición
adscrito: a. adscrito
aduana: s.f. alfándega , aduana
aduanero: a. aduaneiro
aducir: v. aducir
adversidad: s.f. adversidade
adverso: a. adverso
advertencia: s.f. advertencia
advertir: v. advertir
adyacente: a. adxacente
aeropuerto: s.m. aeroporto
afán: s.m. afán
afianzar: v. afianzar , aboar
aficción: s.f. afección
aficcionar: v. afeccionar
aficionado: a. e s. afeccionado
afiliación: s.f. afiliación
afiliado: a. e s. afiliado
afiliar: v. afiliar
afirmar: v. afirmar
afluente: s.m. afluente
afluir: v. afluír
aforar: v. aforar
aforo: s.m. aforamento
afrenta: s.f. aldraxe , afronta
afrontar: v. afrontar
agnosticismo: s.m. agnosticismo
agrario: a. agrario
agrarismo: s.m. agrarismo
agravante: a. e s.f. agravante
agraviar: v. agraviar
agravio: s.m. agravio
agregación: s.f. agregación
agregar: v. agregar
agresividad: s.f. agresividade
agrícola: a. agrícola
agricultor: s. agricultor
agricultura: s.f. agricultura
agua: s.f. auga
aguar: v. augar
ahondar: v. profundizar
ahorrar: v. aforrar
ahorro: s.m. aforro
aire: s.m. aire
aislamiento: s.m. illamento
aislante: a. e s.m. illante
aislar: v. illar
ajeno: a. alleo
ajuar: s.m. enxoval
ajustar: v. axustar
ajusticiar: v. axustizar
alabar: v. gabar
alambre: s.m. arame
albacea: s. testamenteiro
albañil: s. albanel
albedrío: s.m. albedrío , arbitrio
alcabala: s.f. alcabala
alcahueta: s.f. alcaiota
alcantarilla: s.m. sumidoiro
alcantarillado: s.f. rede de sumidoiros
alcista: a. e s. alcista
alcornoque: s.f. sobreira, s.m. cortizo
aldea: s.f. aldea, s.m. lugar
aleación: s.f. aliaxe
alear: v. aliar
alegación: s.f. alegación
alegar: v. alegar
alejamiento: s.m. afastamento
alejar: v. afastar , arredar
alfabetización: s.f. alfabetización
alfabetizar: v. alfabetizar
alfabeto: s.m. alfabeto
aliado: a. e s. aliado
alianza: s.f. alianza
alienación: s.f. alienación, s.m. alleamento
alimentación: s.f. alimentación
alimentar: v. alimentar
alimento: s.m. alimento
aliso: s.m. amieiro
allanar: v. achairar , achandar
almiar: s.m. palleiro
alminar: s.m. minarete
almirante: s. almirante
almojarifazgo: s.m. almoxarifado
almojarife: s.m. almoxarife
almorávide: a. e s. almorábide
alojamiento: s.m. aloxamento
alojar: v. aloxar
alquilar: v. alugar , arrendar
alquiler: s.m. alugueiro , arrendo
altitud: s.f. altitude
alto: a. alto
alud: s.m. alude
alumbrado: s.f. iluminación
alumbrar: v. iluminar
alumnado: s.m. alumnado
alumno: s. alumno
aluvión: s.m. aluvión
alza: s.f. suba , alza
ambiental: a. ambiental
ambiente: s.m. ambiente
ambigüedad: s.f. ambigüidade
ambiguo: a. ambiguo
ámbito: s.m. ámbito
ambulante: a. ambulante
amnistía: s.f. amnistía
amnistiar: v. amnistiar
amo: s. amo
amonedar: v. amoedar
amonestación: s.f. amoestación , aviso
amonestar: v. amoestar , avisar
amortiguador: a. e s.m. amortecedor
amortiguar: v. amortecer
amortización: s.f. amortización
amotinamiento: s.m. motín , insurrección
amotinar: v. rebelar , amotinar
amuleto: s.m. amuleto
anacronismo: s.m. anacronismo
anales: s.m.pl. anais
análisis: s.f. análise
analogía: s.f. analoxía
anarcolectivismo: s.m. anarcolectivismo
anarquismo: s.m. anarquismo
anata: s.f. anada
ancianidad: s.f. ancianidade
anciano: a. e s. ancián (f. anciá)
anexionar: v. anexionar
anexioniasta: a. e s. anexionista
anexo: a. anexo
anglicanismo: s.m. anglicanismo
anillo: s.m. anel (pl. aneis)
aniquilar: v. aniquilar
annona: s.f. anona
anonimato: s.m. anonimato
anónimo: a. anónimo
antagónico: a. antagónico
antagonismo: s.m. antagonismo
antártico: a. antártico
anteanoche adv. antonte á noite
anteayer adv. antonte
antedicho: a. devandito , antedito
antepasado: a. e s.m. antepasado , devanceiro
anteproyecto: s.m. anteproxecto
anticipo: s.m. anticipo
anticlerical: a. anticlerical
anticlericalismo: s.m. anticlericalismo
antigüedad: s.f. antigüidade
antiguo: a.antigo
antropología: s.f. antropoloxía
antropólogo: s.m. antropólogo
anzuelo: s.m. anzol, s.f. brinca
año: s.m. ano
apaciguar: v. pacificar , calmar
aparcería: s.f. parcería
aparcero: s.m. parceiro
aparentar: v. aparentar
apátrida: a. e s. apátrida
apelar: v. apelar , recorrer
apéndice: s.m. apéndice
apertura: s.f. apertura
apicultura: s.f. apicultura
aplazamiento: s.m. aprazamento , adiamento
aplazar: v. aprazar , adiar
apócrifo: a. apócrifo
apoderado: a. e s. apoderado
apoderar: v. apoderar
apologista: a. e s. apoloxista
aportación: s.f. achega , contribución
aportar: v. achegar , contribuír
aprehender: v. aprehender
apremiante: a. urxente
apremiar: v. apurar , urxir
aprovechamiento: s.m. aproveitamento
aprovechar: v. aproveitar
aproximar: v. aproximar , achegar
arancel: s.m. arancel (pl. aranceis)
arancelario: a. arancelario
arar: v. arar
arbitraje: s.f. arbitraxe
arbitrar: v. arbitar
arbitrariedad: s.f. arbitrariedade
arbitrario: a. arbitrario
arbitrismo: s.m. arbitrismo
arcaico: a. arcaico
archivar: v. arquivar
archivo: s.m. arquivo
arcilla: s.f. arxila
arciprestazgo: s.m. arciprestado
arcipreste: s.m. arcipreste
arconte: s.m. arconte
arena: s.f. area
arévaco: a. e s. arévaco
argolla: s.f. argola
argumentación: s.f. argumentación
argumento: s.m. argumento
aridez: s.f. aridez
árido: a. árido
arista: s.f. aresta
aristado: a. arestado
aristocracia: s.f. aristocracia
aristócrata: a. e s. aristócrata
arma: s.f. arma
armamentístico: a. armamentístico
armamento: s.m. armamento
armar: v. armar
arpón: s.m. arpón
arqueología: s.f. arqueoloxía
arqueológico: a. arqueolóxico
arqueólogo: s. arqueólogo
arraigar: v. enraizar
arraigo: s.m. enraizamento
arrendamiento: s.m. arrendamento , arrendo
arrendar: v. arrendar
arroyo: s.m. regato , regueiro
arroz: s.m. arroz
arruinar: v. arruinar
arsenal: s.m. arsenal
arte: s.f. arte
artefacto: s.m. artefacto
artesanía: s.f. artesanía
artesano: a. e s. artesán (f. artesá)
arzobispado arcebispado
arzobispo: s.m. arcebispo
asa: s.f. asa , anga ,agarradeira
asalariado: a. e s. asalariado
asamblea: s.f. asemblea
asambleario: a. asembleario
ascendente: a. ascendente
asdingo: a. e s. asdingo
asegurador: a. e s. asegurador
asegurar: v. asegurar
asentamiento: s.m. asentamento
asequible: a. accesible , alcanzable
asiento: s.m. asento
asignación: s.f. asignación
asignar: v. asignar
asilar: v. asilar
asilo: s.m. asilo
asimilación: s.f. asimilación
asimilar: v. asimilar
asistencia: s.f. asistencia
asistencial: a. asistencial
asociación: s.f. asociación
asociar: v. asociar
astillero: s.m. estaleiro
asunto: s.m. asunto
ataque: s.m. ataque
aterrorizar: v. aterrorizar
atesoramiento: s.m. atesouramento
atesorar: v. atesourar
atestiguar: v. testemuñar , atestar
atisbar: v. enxergar , albiscar
atisbo: s.m. indicio , sospeita
atmósfera: s.f. atmosfera
atmosférico: a. atmosférico
atómico: a. atómico
atomizar: v. atomizar
atraso: s.m. atraso
atribución: s.f. atribución
atribuir: v. atribuír
atrocidad: s.f. atrocidade
auditor: s. auditor
auditoría: s.f. auditoría
auge: s.m. auxe , apoxeo , pulo
augur: s.m. augur
auriñacoide: a. auriñacoide
auspiciar: v. auspiciar
australopithecus: s.m. australopiteco
autarquía: s.f. autarquía
autárquico: a. autárquico
autocensura: s.f. autocensura
autócrata: a. e s. autócrata
autocrático: a. autocrático
autodidacta: a. autodidacta
autodidactismo: s.m. autodidactismo
automóvil: s.m. automóbil
autonomía: s.f. autonomía
autónomo: a. autónomo
autopista: s.f. autoestrada
autoridade: s.f. autoridade
autoritario: a. autoritario
autotóctono: a. autóctono
autovía: s.f. autovía
auxilio: s.m. auxilio
aval: s.m. aval
avena: s.f. avea
avicultura: s.f. avicultura
avituallar: v. abastecer , prover
ayer adv. onte
ayudante: s. axudante
ayudar: v. axudar
ayuntamiento: s.m. concello
azar: s.m. azar
azufre: s.m. xofre
 

B
babilónico: a. babilónico
bacante: s.f. bacante
báculo: s.m. báculo
bagaje: s.f. bagaxe
bagauda: s.m. bagauda
bahía: s.f. baía ,badía
bailía: s.f. bailía
bajada: s.f. baixada
bajar: v. bajar
bajista: s. baixista
bajo: a. baixo
bakuninismo: s.m. bakunismo
balance: s.m. balance
balanza: s.f. balanza
baldío: a. baldío , ermo ,barbeito
banca: s.f. banca
banco: s.m. banco
banda: s.f. banda
bandido: s.m. bandido
bandolerismo: s.m. bandoleirismo
bárbaro: a. e s. bárbaro
barcaza: s.f. barcaza
barco: s.m. barco
barniz: s.m. verniz
barón: s.m. barón
baronesa: s.f. baronesa
barracón: s.m. barracón
barranco: s.m. barranco , precipicio
barrera: s.f. barreira
barrio: s.m. barrio
barro: s.m. barro
barroco: s.m. barroco
basar: v. basear
base: s.f. base
basílica: s.f. basílica
bastardo: a. e s. bastardo
basura.: s.m. lixo desperdicio
basurero: s.m. vertedeiro
batalla: s.f. batalla
batallón: s.m. batallón
bátavo: s.m. bátavo
batería: s.f. batería
beato: a. e s. beato
bebedizo: s.m. bebedizo, s.f. beberaxe
beduino: a. e s. beduíno
belicoso: a. belicoso
beligerancia: s.f. belixerancia
beligerante: a. belixerante
bellota: s.f. belota , ladra
beneficio: s.m. beneficio
bereber: a. e s. bérber , berberisco
bético: a. e s. bético
bibliografía: s.f. bibliografía
biblioteca: s.f. biblioteca
bicameral: a. bicameral
bienes: s.m.pl. bens
bienestar: s.m. benestar
bienio: s.m. bienio
bifaz: a. biface
bígamo: a. e s. bígamo
bigornia: s.f. bigornia
bilateral: a. bilateral
bilateral: a. bilateral
billete: s.m. billete
bimetalismo: s.m. bimetalismo
biocultural: a. biocultural
biografía: s.f. biografía
biología: s.f. bioloxía
biológico: a. biolóxico
biólogo: s. biólogo
bipartidismo: s.m. bipartidismo
bizantino: a. bizantino
blasón: s.m. brasón
blindaje: s.f. blindaxe
bloque: s.m. bloque
bloqueo: s.m. bloqueo
bodega: s.f. adega , bodega
bóer: a. e s. bóer (pl. bóeres)
boicot: s.m. boicot
bolchevique: a. e s. bolxevique
bolsa: s.f. bolsa
bombardear: v. bombardear
bombardeo: s.m. bombardeo
bombardero: s.m. bombardeiro
bonapartismo: s.m. bonapartismo
bono: s.m. bono
borde: s.m. bordo, s.f. beira
bronce: s.m. bronce
brote: s.m. gromo , xermolo
bruñido: a. brunido , brillante
budismo: s.m. budismo
bula: s.f. bula , bulda
burgo: s.m. burgo
burgondo: s.m. burgondo
burgués: a. e s. burgués
burguesía: s.f. burguesía
buril: s.m. buril ,punzón
burocracia: s.f. burocracia
burocracia: s.f. burocracia
burócrata: a. burócrata
búsqueda: s.f. busca
 
 C
cabal: a. cabal (pl. cabais)
cábala: s.f. cábala
caballería: s.f. cabalería
caballeriza: s.f. corte (dos cabalos)
caballero: s.m. cabaleiro
caballete: s.m. cabalete
caballo: s.m. cabalo
cabaña: s.f. cabana
cabecera: s.f. cabeceira
cabecilla: s. líder ,xefe
cabestrillo: s.f. estribeira
cabeza: s.f. cabeza
cabezalero: s.m. testamenteiro
cabida: s.f. cabida
cabildo: s.m. cabido
cabina: s.f. cabina
cable: s.m. cable
cabo: s.m. cabo
cabotaje: s.f. cabotaxe
cabra: s.f. cabra , cabuxa
cabrero: a. e s. cabreiro
cabrito: s.m. cabrito , cabuxo
cachear: v. cachear
cacheo: s.m. cacheo , rexistro
cacique: s.m. cacique
caciquil: a. caciquil
caciquismo: s.m. caciquismo
cadalso: s.m. cadafalso
cadáver: s.m. cadáver
cadena: s.f. cadea
cadencia: s.f. cadencia
caducar: v. caducar
caducidad: s.f. caducidade
caduco: a. caduco
caer: v. caer
caída: s.f. caída
caja: s.f. caixa
cajero: s.m. caixeiro
cajista: a. caixista
cajón: s.m. caixón
cala: s.f. cala , enseada
calabaza: s.f. cabaza , s.m. cabazo
calabozo: s.m. calabozo
calado: s.m. calado
calcular: v. calcular
cálculo: s.m. cálculo
calderilla: s.m. solto ,miúdo
calendar: v. datar
calendario: s.m. calendario
calicata: s.f. escavación mineira
calidad: s.f. calidade
calificación: s.f. cualificación
calificador: a. cualificador
calificativo: a. cualificativo
caliza: a. calcaria
calle: s.f. rúa
callejear: v. deambular , vagar
callejero: s.f. guía de rúas
callejón: s.m. canella , canellón
calor: s.f. calor
calorífico: a. calorífico
calzada: s.f. calzada , vía
cámara: s.f. cámara
cambiar: v. cambiar , trocar (cousas)
cambio: s.m. cambio
cambista: s. cambiador
cameralismo: s.m. cameralismo
caminante: a. e s. camiñante
caminar: v. camiñar
caminata: s.f. camiñada , andada
camino: s.m. camiño
camión: s.m. camión
camita: a. e s. camita
campana: s.f. campá
campanilla: s.f. campaíña
campaña: s.f. campaña
campesinado: s.m. campesiñado
campesino: s. campesiño , labrego
campo: s.m. campo , eido
camposanto: s.m. camposanto
campus: s.m. campus
canal: s.f. canle
canalización: s.f. canalización
canalizar: v. canalizar , encanar
canalón: s.m. canlón
cancelación: s.f. cancelación
cancelar: v. cancelar
canciller: s.m. chanceler
cancillería: s.f. chancelería
candado: s.m. cadeado
candidato: s. candidato
candidatura: s.f. candidatura
caníbal: a. e s. caníbal
canibalismo: s.m. canibalismo
canje: s.m. intercambio , troco
canjear: v. intercambiar , trocar
canon: s.m. canon (pl. cánones)
canonical: a. canonical (pl. canonicais)
canónico: a. canónico
canónigo: s.m. cóengo
canonizar: v. canonizar
canonjía: s.f. coenxía
cantera: s.f. canteira
cantidad: s.f. cantidade
canto: s.m. coio , canto rodado
cantón: s.m. cantón
cantonal: a. cantonal (pl. cantonais)
cañada: s.f. valgada , gorxa //: s.m. vieiro , s.f. verea
cañería: s.m. cano // encanamento
caño: s.m. cano
capacidad: s.f. capacidade
capacitación: s.f. cualificación
capacitar: v. capacitar
capataz: s.m. capataz
capellán: s.m. capelán
capellanía: s.f. capelanía
capilla: s.f. capela
capitación: s.f. capitación
capital: a. e s. capital (pl. capitais)
capitalidad: s.f. capitalidade
capitalismo: s.m. capitalismo
capitalista: a. e s. capitalista
capitalización: s.f. capitalización
capitalizar: v. capitalizar
capitanear: v. capitanear
capitulación: s.f. capitulación
capitular: a. capitular
capítulo: s.m. capítulo
captura: s.f. captura
carácter: s.m. carácter
característico: a. característico
cárcel: s.m. cárcere , s.f. cadea
carcelero: s. carcereiro
cardenal: s.m. cardeal (pl. cardeais)
cardinal: a. cardinal (pl. cardinais)
carenado: a. carenado
carenar: v. carenar
carencia: s.f. carencia
careo: s.m. acareo
carestía: s.f. carestía
carga: s.f. carga
cargareme: s.f. autorización de cargo na conta
cargo: s.m. cargo
carismático: a. carismático
carnet: s.m. carné
carrera: s.f. carreira
carretera: s.f. estrada
carril: s.m. carril (pl. carrís)
carta: s.f. carta; carta puebla ,s.f. carta de poboamento
cártel: s.m. cártel
cartera: s.f. carteira
cartería: s.f. oficina de correos
cartilla: s.f. libreta
cartulario: s.m. cartulario
casa: s.f. casa
casal: s.m. casal (pl. casais)
casamiento: s.m. casamento , s.f. voda
casar: v. casar
cascada: s.f. fervenza , s.m. salto
casco: s.m. casco
caserío: s.m. casarío
casero: s. caseiro
casta: s.f. casta , caste
castaño: s.m. castiñeiro
castellano: a. e s. castelán (f. castelá)
castillo: s.m. castelo
castrense: a. castrense
castro: s.m. castro
casual: a. casual (pl. casuais)
casuística: s.f. casuística
catalogar: v. catalogar
catálogo: s.m. catálogo
catastral: a. catastral (pl. catastrais)
catastro: s.m. catastro
catástrofe: s.f. catástrofe
catecúmeno: s. catecúmeno
cátedra: s.f. cátedra
catedral: s.f. catedral (pl. catedrais)
catedralicio: a. catedralicio
categoría: s.f. categoría
cauce: s.m. leito (dun curso de auga); s.f. vía
causalidad: s.f. causalidade
cautiverio: s.m. cativerio
cautividad: s.f. catividade
cautivo: a. e s. cativo
cazador: s. cazador
cazuela: s.f. ola , cazola
cebada: s.f. cebada , orxo
ceca: s.f. ceca
cédula: s.f. cédula
celador: s. vixiante , celador
celda: s.f. cela
celibato: s.m. celibato
célibe adx. célibe
celo: s.m. celo
celta: a. e s. celta
celtíbero: a. e s. celtibero
célula: s.f. célula
cementerio: s.m. cemiterio
cenefa: s.f. banda , faixa
censal: a. censual (pl. censuais)
censar: v. censar
censatario: a. censatario
censo: s.m. censo
censor: s. censor
censual: a. censual (pl. censuais)
censura: s.f. censura
censurar: v. censurar
centenario: s.m. centenario
centeno: s.m. centeo
céntimo: s.m. céntimo
centinela: s.f. sentinela
cepa: s.f. cepa
cercado: s.m. cercado
cercanía: s.f. proximidade; s.m.pl. Arredores
cercar: v. cercar , choer
cercenamiento: s.m. recorte , mutilación
cercenar: v. acernar
cerda: s.f. serda
cerdo: s. porco , cocho
cereal: s.m. cereal (pl. cereais)
ceremonial: a. e s.m. cerimonial (pl. cerimoniais)
ceremonioso: a. cerimonioso
cerner: v. peneirar , crivar
cerro: s.m. outeiro , cerro
certificación: s.f. certificación
certificado: s.m. certificado
certificar: v. certificar
cesación: s.f. cesación
cesante: a. e s. cesante
cesantía: s.f. cesantía
cesar: v. cesar
cesarismo: s.m. cesarismo
cese: s.m. cesamento
cesión: s.f. cesión
cetárea: s.f. cetaria
charco: s.m. charco , poza
chato: a. chato , mocho
cheque: s.m. cheque
chequear: v. examinar
chequeo: s.m. exame
chocolate: s.m. chocolate
chófer: s.m. chofer
choque: s.m. choque
choto: s.m. pucho
cíclico: a. cíclico
ciclo: s.m. ciclo
ciencia: s.f. ciencia
ciervo: s.m. cervo
cimentación: s.f. cimentación , s.m.pl. alicerces
cimentar: v. cimentar , alicerzar
cimiento: s.m. cimento , alicerce
cincel: s.m. cincel
ciprés: s.m. ciprés
circulación: s.f. circulación
circular: v. circular
circulatorio: a. circulatorio
circunscribir: v. circunscribir
circunscripción: s.f. circunscrición
cirílico: a. cirílico
cisma: s.m. cisma
cita: s.f. cita
citación: s.f. citación
citar: v. citar
ciudad: s.f. cidade
ciudadanía: s.f. cidadanía
ciudadano: s.m. cidadán (f. cidadá)
ciudadela: s.f. cidadela
cívico: a. cívico
civil: a. civil (pl. civís)
civilización: s.f. civilización
civismo: s.m. civismo
clan: s.m. clan
clandestinidad: s.f. clandestinidade
claro: a. claro
clase: s.f. clase
clasismo: s.m. clasismo
clasista: a. clasista
claustro: s.m. claustro
cláusula: s.f. cláusula
clausulado: s.m. conxunto de cláusulas
clausura: s.f. clausura
clausurar: v. clausurar
clave: s.f. clave
clérigo: s.m. clérigo , crego
clero: s.m. clero
clima: s.f. clima
coacción: s.f. coacción
coaccionar: v. coaccionar
coadyuvante: a. coadxuvante
coalición: s.f. coalición
coaligar: v. coligar
coartada: s.f. coartada
coartar: v. coartar
coautor: s. coautor
cobarde: a. covarde
cobardia: s.f. covardía
cobertizo: s.m. alpendre , cuberto
cobertura: s. cobertura
cobrador: s. cobrador
cobranza: s. cobranza
cobrar: v. cobrar
cobre: s.m. cobre
cobro: s.m. cobramento
cocción: s.f. cocción
códice: s.m. códice
codicilo: s.m. codicilo
codificación: s.f. codificación
codificar: v. codificar
código: s.m. código
coeficiente: s.m. coeficiente
coerción: s.f. coerción
coetáneo: a. coetáneo
coexistencia: s.f. coexistencia
cofrade: s. confrade
cofradía: s.f. confraría
cognición: s.f. cognición
cognoscitivo: a. cognoscitivo
cohabitación: s.f. cohabitación
cohabitar: v. cohabitar
cohechar: v. subornar
cohecho: s. suborno
coheredero: a. e s. coherdeiro
coherencia: s.f. coherencia
cohorte: s.f. cohorte
col: s.f. verza , col
colaboración: s.f. colaboración
colaboracionismo: s.m. colaboracionismo
colaboracionista: a. e s. colaboracionista
colaborador: a. e s. colaborador
colección: s.f. colección
colectividad: s.f. colectividade
colectivismo: s.m. colectivismo
colectivista: a. e s. colectivista
colegación: s.f. inscrición
colegiado: a. e s. colexiado
colegial: a. e s. colexial (pl. colexiais)
colegio: s.m. colexio
colegir: v. colixir
colegislador: a. e s. colexislador
coligación: s.f. coalición
colindante: a. lindeiro
colindar: v. lindar , estremar
colitigante: s. colitigante
collar: s.m. colar
colonato: s.m. colonato
colonia: s.f. colonia
colonial: a. colonial (pl. coloniais)
colonialismo: s.m. colonialismo
colonización: s.f. colonización
colono: s.m. colono
columna: s.f. columna
comandante: s.m. comandante
comandita: s.f. comandita
comarca: s.f. comarca
comarcal: a. comarcal (pl. comarcais)
combate: s.m. combate
combatiente: a. e s. combatente
combatir: v. combater
comentario: s.m. comentario
comentarista: s. comentarista
comercial: a. comercial (pl. comerciais)
comercialización: s.f. comercialización
comerciante: a. e s. comerciante
comerciar: v. comerciar
comercio: s.m. comercio
comicio: s.m. comicio
comisariado: s.m. comisariado
comisario: a. e s. comisario
comisión: s.f. comisión
comisionado: s.m. comisionado
comisionar: v. comisionar
comisionista: s. comisionista
comiso: s.m. comiso
comité: s.m. comité
commemoración: s.f. commemoración
comodatario: s. comodatario
comodato: s.m. comodato
compañero: s. compañeiro
compañía: s.f. compañía
comparación: s.f. comparanza
comparecencia: s.f. comparecencia
comparecer: v. comparecer
compareciente: a. e s. comparecente
comparendo: s.m. mandado de comparecencia
compatibilidad: s.f. compatibilidade
compatible: a. compatible
compeler: v. compeler , forzar
compendio: s.m. compendio
compensación: s.f. compensación
compensar: v. compensar
competencia: s.f. competencia
competente: a. competente
competer: v. competer
competidor: a. e s. competidor
competir: v. competir
competitividad: s.f. competitividade
compilación: s.f. compilación
compilar: v. compilar
complemento: s.m. complemento
complot: s.m. complot , s.f. conspiración
componente: a. e s. compoñente
componer: v. compoñer
comportamiento: s.m. comportamento
comportar: v. comportar
composición: s.f. composición
compra: s.f. compra
compraventa: s.f. compravenda
comprender: v. comprender
comprobación: s.f. comprobación
comprobante: a. e s.m. comprobante
comprobar: v. comprobar
comprometer: v. comprometer
compromisario: s. compromisario
compromiso: s.m. compromiso
compulsión: s.f. compulsión
computador: a. e s. computador
computar: v. computar
común: a. común
comuna: s.f. comuna
comunal: a. comunal (pl. comunais)
comunero: a. e s. comuneiro
comunicación: s.f. comunicación
comunicado: s.m. comunicado
comunicar: v. comunicar
comunidad: s.f. comunidade
comunión: s.f. comuñón
comunismo: s.m. comunismo
comunitario: a. comunitario
conato: s.m. conato
concebir: v. concibir
conceder: v. conceder
concejal: s. concelleiro
concejalía: s.f. concellería
concejil: a. municipal
concentración: s.f. concentración
concentrar: v. concentrar
concepción: s.f. concepción
concepto: s.m. concepto
concerniente: a. concernente
concernir: v. concernir
concertar: v. concertar
concesión: s.f. concesión
concesionario: a. e s. concesionario
conchero: a. e s. cuncheiro
conciencia: s.f. conciencia
concierto: s.m. concerto
conciliación: s.f. conciliación
conciliar: v. conciliar
concilio: s.m. concilio
conciudadano: s. concidadán (f. concidadá)
concluir: v. concluír
conclusión: s.f. conclusión
concluyente: a. concluínte
concordancia: s.f. concordancia
concordante: a. concordante
concordar: v. concordar
concordato: s.m. concordato
concordia: s.f. concordia
concretar: v. concretar
concreto: a. concreto
concubina: s.f. concubina
concubinato: s.m. concubinato
conculcar: v. conculcar
concurrencia: s.f. concorrencia
concurrir: v. concorrer
condecoración: s.f. condecoración
condena: s.f. condena
condenación: s.f. condenación
condenado: a. e s. condenado
condenar: v. condenar
condenatorio: a. condenatorio
condición: s.f. condición
condicional: a. condicional (pl. condicionais)
condicionamiento: s.m. condicionamento
condicionar: v. condicionar
condiscípulo: s. condiscípulo
condominio: s.m. condominio
condómino: s. condómino , copropietario
conducción: s.f. conducción
conducente: a. conducente
conducir: v. conducir
conducta: s.f. conducta
conductor: a. e s. conductor
condueño: s. copropietario
conectar: v. conectar
conexión: s.f. conexión
conexo: a. conexo
confabulación: s.f. confabulación
confederación: s.f. confederación
conferencia: s.f. conferencia
conferir: v. conferir
confesional: a. confesional
confeso: a. e s. confeso
confesorio: s.m. confesorio
confianza: s.f. confianza
confidencial: a. confidencial (pl. confidenciais)
confidente: s. confidente
configuración: s.f. configuración
confín: s.m. confín
confinamiento: s.m. confinamento
confiscación: s.f. confiscación
confiscar: v. confiscar
conflagración: s.f. conflagración
conflictivo: a. conflictivo
conflicto: s.m. conflicto
conformidad: s.f. conformidade
confrontación: s.f. confrontación
confrontante: a. confrontante
confrontar: v. confrontar
confucionismo: s.m. confucionismo
confusión: s.f. confusión
confuso: a. confuso
congelación: s.f. conxelación
congregación: s.f. congregación
congregar: v. congregar
congresista: s. congresista
congreso: s.m. congreso
congruencia: s.f. congruencia
congruente: a. congruente
conjetura: s.f. conxectura
conjuez: s. conxuíz
conjunción: s.f. conxunción
conjura: s.f. conxura
conllevar: v. ocasionar , implicar
conmemoración: s.f. conmemoración
conmemorar: v. conmemorar
conminación: s.f. cominación
conminar: v. cominar
conmutación: s.f. conmutación
conmutar: v. conmutar
connivencia: s.f. conivencia
conocer: v. coñecer
conocimiento: s.m. coñecemento
consabido: a. consabido
consanguíneo: a. consanguíneo
consanguinidad: s.f. consanguinidade
consecución: s.f. consecución
consecuencia: s.f. consecuencia
conseguir: v. conseguir
consejería: s.f. consellería
consejero: s. conselleiro
consejo: s.m. consello
consenso: s.m. consenso
consensual: a. consensual (pl. consensuais)
consentimiento: s.m. consentimento
consentir: v. consentir
conserje: s. conserxe
conserjería: s.f. conserxería
conservación: s.f. conservación
conservador: a. e s. conservador
conservadurismo: s.m. conservadorismo
conservar: v. conservar
consigna: s.f. consigna
consignación: s.f. consignación
consignar: v. consignar
consignatario: a. consignatario
consistorial: a. consistorial
consistorio: s.m. consistorio
consolidación: s.f. consolidación
consolidar: v. consolidar
consonante: a. e s.f. consoante
consorcio: s.m. consorcio
consorte: s. consorte
constancia: s.f. constancia
constante: a. constante
constar: v. constar
constatación: s.f. constatación
constitución: s.f. constitución
constitucional: a. constitucional (pl. constitucionais)
constitucionalidad: s.f. constitucionalidade
constituir: v. constituír
constituyente: a. constituínte
constreñimiento: s.m. constrinximento
constreñir: v. constrinxir
construcción: s.f. construcción
construir: v. construír
consuegro: s. consogro
consuetudinario: a. consuetudinario
cónsul: s.m. cónsul (pl. cónsules)
consulado: s.m. consulado
consular: a. consular
consulesa: s.f. consulesa
consultivo: a. consultivo
consultorio: s.m. consultorio
consumación: s.f. consumación
consumar: v. consumar
consumidor: s. consumidor
consumir: v. consumir
consumismo: s.m. consumismo
consumista: a. consumista
consumo: s.m. consumo
contabilidad: s.f. contabilidade
contabilización: s.f. contabilización
contabilizar: v. contabilizar
contable: a. e s. contable
contado: a. contado
contador: a. e s. contador
contaduría: s.f. contadoría
contaminación: s.f. contaminación
contaminante: a. contaminante
contaminar: v. contaminar
contar: v. contar
contemporáneo: a. contemporáneo
contencioso: a. contencioso
contenedor: s.m. colector
contener: v. conter
contenido: s.m. contido
contestación: s.f. contestación
contexto: s.m. contexto
contienda: s.f. contenda
continencia: s.f. continencia
continente: a. e s.m. continente
contingencia: s.f. continxencia
contingente: a. e s.m. continxente
continuidad: s.f. continuidade
continuo: a. continuo
contrabandista: s. contrabandista
contrabando: s.m. contrabando
contractual: a. contractual (pl. contractuais)
contractualismo: s.m. contractualismo
contracultural: a. contracultural
contradecir: v. contradicir
contradicción: s.f. contradicción
contradictorio: a. contradictorio
contraer: v. contraer
contramaestre: s. contramestre
contraorden: s.f. contraorde
contrapartida: s.f. contrapartida
contraprestación: s.f. contraprestación
contraproducente: a. contraproducente
contrapropuesta: s.f. contraproposta
contraproyecto: s.m. contraproxecto
contrarreforma: s.f. contrarreforma
contraseña: s.m. contrasinal (pl. contrasinais)
contrastar: v. contrastar
contraste: s.m. contraste
contrata: s.f. contrata
contratista: s. contratista
contrato: s.m. contrato
contravalor: s.m. contravalor
contravención: s.f. contravención
contrayente: a. e s. contraente
contribución: s.f. contribución
contribuir: v. contribuír
contribuyente: a. e s. contribuínte
contrincante: a. e s. contrincante
control: s.m. control (pl. controles)
controlar: v. controlar
controversia: s.f. controversia
contumacia: s.f. contumacia
convalidación: s.f. validación
convalidar: v. validar
convecino: s. veciño
convencimiento: s.m. convencemento
convención: s.f. convención
conveniencia: s.f. conveniencia
conveniente: a. conveniente
convenio: s.m. convenio
convenir: v. convir
convergencia: s.f. converxencia
converger: v. converxer
conversación: s.f. conversa , conversación
conversión: s.f. conversión
convertabilidad: s.f. convertibilidade
convertible: a. convertible
convertir: v. converter
convicción: s.f. convicción
convicto: a. convicto
convivencia: s.f. convivencia
convivir: v. convivir
convocar: v. convocar
convocatoria: s.f. convocatoria
convoy: s.m. convoi
conyugal: a. conxugal (pl. conxugais)
conyuge: s. cónxuxe
conyugicidio: s.m. conxuxicidio
cooperación: s.f. cooperación
cooperar: v. cooperar
cooperativa: s.f. cooperativa
cooperativismo: s.m. cooperativismo
cooptación: s.f. cooptación
cooptar: v. cooptar
coparticipación: s.f. coparticipación
copartícipe: s. copartícipe
copia: s.f. copia
copiador: a. copiador
copiar: v. copiar
copista: s. copista
coposesión: s.f. copropiedade
copropietario: s. copropietario
cópula: s.f. cópula
cordel: s.m. cordel (pl. cordeis)
cordero: s.m. año , cordeiro
cordillera: s.f. serra , cordilleira
cornisa: s.f. cornixa
corona: s.f. coroa
corporación: s.f. corporación
corporativismo: s.m. corporativismo
corporativo: a. corporativo
corpus: s.m. corpus
corral: s.m. curral (pl. currais)
corrección: s.f. corrección
correccional: a. e s.m. correccional (pl. correccionais)
correcto: a. correcto
corrector: a. e s. corrector
correduría: s.f. corretaxe
corregidor: s. correxedor
corregir: v. corrixir
correo: s.m. correo
correspondencia: s.f. correspondencia
corresponder: v. corresponder
corresponsal: a. e s. correspondente
corretaje: s.f. corretaxe
corrimiento: s.m. corremento
corroborar: v. corroborar
corroer: v. corroer
corromper: v. corromper
corrosión: s.f. corrosión
corrosivo: a. corrosivo
corrupción: s.f. corrupción
corruptela: s.f. corruptela
cortafuego: s.f. devasa
cortapapeles: s.m. cortapapeis
cortapisa: s.f. restricción , dificultade
corte: s.f. corte
cosecha: s.f. colleita
cosechadora: s.f. colleitadora
cosmopolita: a. cosmopolita
cosmovisión: s.f. cosmovisión
costar: v. custar
coste: s.m. custo
costear: v. custear
costo: s.m. custo
costoso: a. custoso , dificultoso
cotejar: v. cotexar
cotejo: s.m. cotexo
cotidiano: a. cotián (f. cotiá)
cotización: s.f. cotización
cotizar: v. cotizar
coto: s.m. couto
coyuntura: s.f. conxuntura
crac: s.m. crac , creba
creación: s.f. creación
creces (con) loc. adv. de sobra(s)
crecimiento: s.m. crecemento
credencial: a. e s.f. credencial (pl. credenciais)
credibilidad: s.f. credibilidade
crediticio: a. crediticio
crédito: s.m. crédito
creencia: s.f. crenza
cremación: s.f. cremación
criadero: s.m. criadeiro
criba: s.f. peneira
cribar: v. cribar , peneirar
crimen: s.m. crime
criminal: a. e s. criminal (pl. criminais)
criminalidad: s.f. criminalidade
criminalista: s. criminalista
criminología: s.f. criminoloxía
criollo: a. e s. crioulo
cripteya: s.f. cripteia
crisis: s.f. crise
cristal: s.m. vidro , cristal
cristianismo: s.m. cristianismo
cristiano: a. e s. cristián (f. cristiá)
criterio: s.m. criterio
crítico: a. e s. crítico
crónica: s.f. crónica
cronista: s. cronista
cronología: s.f. cronoloxía
cronológico: a. cronolóxico
cronómetro: s.m. cronómetro
croquis: s.m. esbozo , bosquexo
cruce: s.m. cruzamento
crucial: a. crucial (pl. cruciais)
crucigrama: s.m. encrucillado
crueldad: s.f. crueldade
cruzada: s.f. cruzada
cruzado: s. cruzado
cruzar: v. cruzar
cuaderno: s.m. caderno
cuadrar: v. cadrar
cuadrilla: s.f. banda , cuadrilla
cuajo: s.m. callo
cualidad: s.f. calidade
cualificación: s.f. cualificación
cualificar: v. cualificar
cuantía: s.f. contía
cuantitativo: a. cuantitativo
cuatrienal: a. cuadrienal (pl. cuadrienais)
cuatrienio: s.m. cuadrienio
cuatrimestre: s.m. cuadrimestre
cuchillo: s.m. coitelo
cuello: s.m. colo , pescozo
cuenca: s.f. cunca
cuenco: s.f. cunca
cuenta: s.f. conta
cuentacorrentista: s. titular (dunha conta corrente)
cuerno: s.m. corno
cuestor: s.m. cuestor
cuestura: s.f. cuestura
cueva: s.f. cova
cúfica: a. cúfica
culpabilidad: s.f. culpabilidade
culpable: a. culpable
cultivar: v. cultivar
cultivo: s.m. cultivo
culto: a. culto
cultura: s.f. cultura
cultural: a. cultural (pl. culturais)
cumbre: s.m. cume , cumio
cumplimentar: v. cubrir , cumprir
cumplimiento: s.m. cumprimento
cumplir: v. cumprir
cuna: s.f. berce
cuneiforme: a. cuneiforme
cuneta: s.f. foxo , batoca
cuniforme: a. cuniforme
cuñado: s. cuñado
cuñar: v. cuñar , cruñar
cuño: s.m. cuño , cruño
cuota: s.f. cota
cupo: s.f. cantidade , s.m. continxente //: s.f. leva
curación: s.f. curación
curia: s.f. curia
curial: a. curial (pl. curiais)
curtido: a. e s. curtido
curtiduría: s.m. curtidoiro
curtimiento: s.m. curtume
curtir: v. curtir
curva: s.f. curva
 

D
damnificación: s.f. damnificación
damnificar: v. damnificar
dañado: a. danado
dañar: v. danar
dañino: a. daniño
daño: s.m. dano
dársena: s.m. embarcadoiro , s.f. plataforma
data: s.f. data
datar: v. datar
dato: s.m. dato
deán: s.m. deán
deanato: s.m. deado
deanazgo: s.m. deado
debate: s.m. debate
debatir: v. debater
deber: s.m. deber
deber: v. deber
década: s.f. década
decadencia: s.f. decadencia
decadente: a. decadente
decaer: v. decaer
decanato: s.m. decanato
decano: s. decano
decapitación: s.f. decapitación
decapitar: v. decapitar
decenio: s.m. decenio
deceso: s.m. deceso
decidir: v. decidir
decisión: s.f. decisión
decisivo: a. decisivo
decisorio: a. decisorio
declaración: s.f. declaración
declarante: a. e s. declarante
declinar: v. declinar
declinatoria: s.f. declinatoria
declive: s.m. declive
decomisar: v. comisar
decomiso: s.m. comiso
decretar: v. decretar
decreto: s.m. decreto
decúbito: s.m. decúbito
decurión: s.m. decurión
dedicación: s.f. adicación
dedicar: v. adicar
dedicatoria: s.f. adicatoria
deducción: s.f. deducción
defecto: s.m. defecto
defectuoso: a. defectuoso
defender: v. defender
defensa: s.f. defensa
defensivo.: a. defensivo
defensor: a. e s. defensor
deficiencia: s.f. deficiencia
déficit: s.m. déficit
deficitario: a. deficitario
definición: s.f. definición
definir: v. definir(se).
definitivo: a. definitivo
deflación: s.f. deflación , revalorización
deforestación: s.f. deforestación
deforestar: v. deforestar
defraudación: s.f. defraudación
defraudador: s. defraudador
defraudar: v. defraudar
defunción: s.f. defunción
degeneración: s.f. dexeneración
degradación: s.f. degradación
degradar: v. degradar
dehesa: s.f. devesa
dejación: s.f. renuncia , abandono
deliberación: s.f. deliberación
deliberante: a. deliberante
delictivo: a. delictuoso
delinquir: v. delinquir
delito: s.m. delicto
demagogia: s.f. demagoxia
demagogo: s. demagogo
demanda: s.f. demanda
demandado: a. e s. demandado
demandante: a. e s. demandante
demandar: v. demandar
demarcación: s.f. demarcación
demarcar: v. demarcar
demérito: s.m. demérito
democracia: s.f. democracia
democrático: a. democrático
demogógico: a. demagóxico
demografía: s.f. demografía
demográfico: a. demográfico
demoler: v. derrubar , demoler
demora: s.f. demora , mora
demorar: v. demorar
demostrar: v. demostrar
dendrocronología: s.f. dendocronoloxía
denominar: v. denominar
denostar: v. deostar
denotar: v. denotar
denso: a. denso
denuncia: s.f. denuncia
denunciante: a. e s. denunciante
denunciar: v. denunciar
deontología: s.f. deontoloxía
departamento: s.m. departamento
depauperación: s.f. depauperamento
dependencia: s.f. dependencia
depender: v. depender
deponente: a. depoñente
deponer: v. depoñer
deportación: s.f. deportación
depositaría: s.f. tesourería , depositaría
depositario: a. e s. depositario
depósito: s.m. depósito
depreciación: s.f. depreciación
depreciar: v. depreciar
depredación: s.f. depredación
depresión: s.f. depresión
deprimir: v. deprimir
depuración: s.f. depuración
depurar: v. depurar
derecha: s.f. dereita
derecho: a. e s.m. dereito
derogación: s.f. derrogación
derogar: v. derrogar
derogatorio: a. derrogatorio
derribar: v. derribar , derrubar
derribo: s.f. derriba , derruba
derrocar: v. derrocar
derrocamiento: s.m. derrocamento
derrochar: v. dilapidar , malgastar
derroche: s.f. dilapidación , malversación
derrota: s.f. derrota
derrotar: v. derrotar
derrotero: s.m. camiño , dirección
derruir: v. derruír
derrumbamiento: s.m. derrubamento
desacatar: v. desacatar
desacato: s.m. desacato
desacuerdo: s.m. desacordo
desafío: s.m. desafío
desaforar: v. desaforar
desafuero: s.m. desaforo
desagraviar: v. desagraviar
desagravio: s.m. desagravio
desagüe: s.m. desaugadoiro
desahuciar: v. desafiuzar
desahucio: s.m. desafiuzamento
desalquilar: v. desalugar
desamortización: s.f. desamortización
desamortizar: v. desamortizar
desaparecer: v. desaparecer
desaprobación: s.f. desaprobación
desarme: s.m. desarmamento
desarrollar: v. desenvolver
desarrollismo: s.m. desenvolvementismo
desarrollo: s.m. desenvolvemento
desastre: s.m. desastre
desavecindarse: v. desaveciñarse
desavenencia: s.f. desavinza
desavenir: v. desavir
desayuno: s.m. almorzo
desbancar: v. desbancar
desbloquear: v. desbloquear
desbloqueo: s.m. desbloqueo
desbordar: v. desbordar
desbrozar: v. rozar
desbrozo: s.f. roza
descalificación: s.f. descualificación
descalificar: v. descualificar
descendencia: s.f. descendencia
descender: v. descender
descendiente: a. e s. descendente
descenso: s.m. descenso
descentralización: s.f. descentralización
descentralizar: v. descentralizar
descolonización: s.f. descolonización
desconocer: v. descoñecer
desconocido: a. e s. descoñecido
desconocimiento: s.m. descoñecemento
descontar: v. descontar
descrédito: s.m. descrédito
describir: v. describir
descripción: s.f. descrición
descriptivo: a. descritivo
descubrimiento: s.m. descubrimento
descubrir: v. descubrir
descuento: s.m. desconto
desechar: v. excluír , rexeitar
desecho: s.m. refugallo
desembarco: s.m. desembarco
desembargar: v. desembargar
desembargo: s.m. desembargo
desembarque: s.m. desembarque
desembocadura: s.f. desembocadura
desembocar: v. desembocar
desembolsar: v. desembolsar
desembolso: s.m. desembolso
desempadronar: v. desempadroar
desempeñar: v. desempeñar
desempeño: s.m. desempeño
desempleo: s.m. desemprego
desenterrar: v. desenterrar
desentrañar: v. desentrañar
desenvolver: v. desenvolver
desenvolvimiento: s.m. desenvolvemento
deserción: s.f. deserción
desertar: v. desertar
desertización: s.f. desertización
desertor: a. e s. desertor
desfalcar: v. desfalcar
desfalco: s.m. desfalco
desfiladero: s.m. desfiladeiro
desgastar: v. desgastar
desgaste: s.m. desgaste
desgracia: s.f. desgracia
desgranar: v. debullar , degraer
desgravación: s.f. desgravación
desgravar: v. desgravar
desguace: s.m. desmantelamento
desguazar: v. desmantelar
deshabitar: v. deshabitar
deshacer: v. desfacer
deshecho: s.m. refugallo resto
desheredación: s.f. desherdamento
desheredar: v. desherdar
deshipotecar: v. deshipotecar
deshojar: v. esfollar , desfollar
desierto: s.m. deserto
designación: s.f. designación
designar: v. designar
designio: s.m. designio
desigual: a. desigual (pl. desiguais)
desigualdad: s.f. desigualdade
desinflación: s.f. desinflación
desintegración: s.f. desintegración
deslindar: v. deslindar
deslinde: s.m. deslindamento
desmantelamiento: s.m. desmantelamento
desmantelar: v. desmantelar
desmilitarización: s.f. desmilitarización
desmonetizar: v. desmonetizar
desmontar: v. desmontar
desmonte: s.m. desmonte
desmoralización: s.f. desmoralización
desmoralizar: v. desmoralizar
desnacionalización: s.f. desnacionalización
desnuclearización: s.f. desnuclearización
desobediencia: s.f. desobediencia
desocupación: s.f. desocupación , s.m. desemprego
desocupar: v. desocupar
desolladero: s.m. esfoladoiro
desorganización: s.f. desorganización
desorganizar: v. desorganizar
despido: s.m. despedimento
despilfarrador: a. dilapidador
despilfarrar: v. dilapidar , malgastar
despilfarro: s.m. dilapidación
despoblación: s.m. despoboamento
despoblado: a. despoboado
despoblar: v. despoboar
despojar: v. quitar , espoliar
despojo: s.m. espolio
desposeer: v. desposuír //: v. renunciar (ó que se posúe)
desposeimiento: s.m. desposuimento
desposorio: s.m. desposorio
déspota: a. e s. déspota
despótico: a. despótico
despotismo: s.m. despotismo
desprender: v. desprender
desprendimiento: s.m. desprendemento
destacamento: s.m. destacamento
destajar: v. traballar ó axuste
destajo: s.m. axuste
destierro: s.m. desterro
destinar: v. destinar
destinatario: s.m. destinatario
destino: s.m. destino
destitución: s.f. destitución
destituir: v. destituír
destrozo: s.f. desfeita
destrucción: s.f. destrucción
destruir: v. destruír
desvalijar: v. desvalixar
desvalorización: s.f. desvalorización
desván: s.m. faiado , rocho
desventaja: s.f. desvantaxe
desventajoso: a. desvantaxoso
desvirtuar: v. desvirtuar
detallar: v. detallar
detalle: s.m. detalle
detallista: s. retallista
determinación: s.f. determinación
determinismo: s.m. determinismo
detonar: v. detonar
detractor: a. detractor
detraer: v. detraer
deuda: s.f. débeda
deudo: s.m. parente
deudor: a. e s. debedor
devaluación: s.f. depreciación
devaluar: v. depreciar
devastación: s.f. devastación
devastar: v. devastar
devengar: v. percibir , cobrar
devengo: s.f. remuneración
devolución: s.f. devolución
devolutivo: a. devolutivo
devolver: v. devolver
diácono: s.m. diácono
diacronía: s.f. diacronía
diacrónico: a. diacrónico
diadema: s.f. diadema
diciembre: s.m. decembro
dictador: a. e s. dictador
dictadura: s.f. dictadura
dictamen: s.m. dictame
dictaminar: v. dictaminar
dictatorial: a. dictatorial (pl. dictatoriais)
didáctica: s.f. didáctica
dieta: s.f. remuneración , axuda de custa
diezmar: v. diminuír , minguar
diezmo: s.m. dezmo , décimo
dignatario: a. e s. dignatario
dignidad: s.f. dignidade
dilación: s.f. dilación
dilapidar: v. dilapidar
diligencia: s.f. dilixencia
diligenciar: v. dilixenciar
diligente: a. dilixente
dilucidar: v. dilucidar
dimensión: s.f. dimensión
dimisión: s.f. demisión
dimisionario: a. demisionario
dimitir: v. demitir
dimorfismo: a. dimorfismo
dinamitero: s. dinamiteiro
dinastía: s.f. dinastía
dineral: s.m. diñeiral (pl. diñeirais) , s.f. fortuna
dinero: s.m. diñeiro
dintel: s.m. lintel (pl. linteis)
diócesis: s.f. diócese
diploma: s.m. diploma
diplomacia: s.f. diplomacia
diplomática: s.f. diplomática
diplomático: a. e s. diplomático
diputación: s.f. deputación
diputado: s. deputado
dirección: s.m. enderezo , domicilio //: s.f. dirección
directivo: a. e s. directivo
directo: a. directo
director: s. director
directorio: s.m. directorio
directriz: s.f. directriz
dirigente: a. e s. dirixente
dirimente: a. dirimente
dirimir: v. dirimir
discernir: v. discernir
disciplina: s.f. disciplina
disciplinar: v. disciplinar
disciplinario: a. disciplinario
discriminación: s.f. discriminación
disculpa: s.f. desculpa
disculpar: v. desculpar
discurrir: v. discorrer
discursivo: a. discursivo
discurso: s.m. discurso
discusión: s.f. discusión
discutir: v. discutir
disensión: s.f. disensión
disenso: s.m. disentimento
disentimiento: s.m. disentimento
disentir: v. disentir
diseñar: v. deseñar
diseño: s.m. deseño
disfraz: s.m. disfrace
disfrazar: v. disfrazar
disfrutar: v. gozar
disfrute: s.m. gozo
disgregación: s.f. disgregación
disidencia: s.f. disidencia
disidente: a. e s. disidente
disipación: s.f. disipación
disipar: v. disipar
disminución: s.f. diminución
disminuido: a. diminuído
disminuir: v. diminuír
disolución: s.f. disolución
dispensa: s.f. dispensa
dispensar: v. dispensar
dispensario: s.m. dispensario
dispersar: v. dispersar
dispersión: s.f. dispersión
disponibilidad: s.f. dispoñibilidade
disponible: a. dispoñible
disposición: s.f. disposición
distensión: s.f. distensión
distinción: s.f. distinción
distintivo: a. distintivo
distribución: s.f. distribución
distribuidor: a. e s. distribuidor
distribuir: v. distribuír
distrito: s.m. distrito
disturbio: s.m. disturbio
disuadir: v. disuadir
disuasión: s.f. disuasión
disuasivo: a. disuasivo
disuasorio: a. disuasorio
divergencia: s.f. diverxencia
dividendo: s.m. dividendo
divisa: s.f. divisa
divorcio: s.m. divorcio
doblaje: s.f. dobraxe
doblar: v. dobrar
doble: a. e s. dobre
docena: s.f. ducia
docencia: s.f. docencia
docente: a. e s. docente
doctor: s. doutor
doctorado: s.m. doutoramento
doctoral: a. doutoral (pl. doutorais)
doctorando: s. doutorando
doctorar: v. doutorar
doctrina: s.f. doutrina
doctrinal: a. doutrinal (pl. doutrinais)
documentación: s.f. documentación
documental: a. e s. documental
documentar: v. documentar
documento: s.m. documento
dogmático: a. dogmático
dogmatismo: s.m. dogmatismo
dólar: s.m. dólar
domesticar: v. domesticar
domicilio: s.m. domicilio
dominación: s.f. dominación
dominado: a. dominado
dominante: a. dominante
dominar: v. dominar
dominical: a. dominical (pl. dominicais)
dominio: s.m. dominio
don: s.m. don
dote: s.m. dote
dragar: v. dragar
drenage: s.f. drenaxe
drenar: v. drenar
dubitativo: a. dubitativo
duda: s.f. dúbida
dudar: v. dubidar
dudoso: a. dubidoso
duelo: s.m. duelo , desafío
dueño: s. dono
duopsonio: s.m. duopsonio
dupolio: s.m. dupolio
duración: s.f. duración

E
echar: v. botar
eclecticismo: s.m. eclecticismo
eclesiástico: a. eclesiático
ecología: s.f. ecoloxía
ecológico: a. ecolóxico
econometría: s.f. econometría
economía: s.f. economía
económico: a. económico
economista: s. economista
economizar: v. economizar
ecuánime: a. ecuánime
ecuanimidad: s.f. ecuanimidade
ecuménico: a. ecuménico
edad: s.f. idade
edición: s.f. edición
edicto: s.m. edicto
edil: s. edil (pl. edís , f. edila) , concelleiro
edilicio: s.m. edilicio
edilidad: s.f. edilidade
editar: v. editar
editor: a. e s. editor
editorial: a. e s. editorial (pl. editoriais)
educación: s.f. educación
educar: v. educar
educativo: a. educativo
efeméride: s.f. efeméride
eficacia: s.f. eficacia
eficiencia: s.f. eficiencia
egiptología: s.f. exiptoloxía
eje: s.m. eixe
ejecutivo: a. e s. executivo
ejecutor: a. e s. executor
ejecutorio: a. executorio
ejemplar: a. e s.m. exemplar
ejemplificar: v. exemplificar
ejemplo: s.m. exemplo
ejercer: v. exercer
ejercicio: s.m. exercicio
ejercitar: v. exercitar
ejército: s.m. exército
ejido: s.m. eixido , aira
elaboración: s.f. elaboración
elaborar: v. elaborar
elección: s.f. elección
electivo: a. electivo
electo: a. electo
elector: a. e s. elector
electoral: a. electoral (pl. electorais)
elevación: s.f. elevación
élite: s.f. elite
elitismo: s.m. elitismo
eludir: v. eludir
emanar: v. emanar
emancipación: s.f. emancipación
emancipar: v. emancipar
embajada: s.f. embaixada
embajador: s. embaixador
embalsadero: s.f. presa, s.m. encoro
embalsamar: v. embalsamar
embalsamiento: s.m. encoro
embalsar: v. encorar
embalse: s.m. encoro , presa
embarcación: s.f. embarcación
embarcadero: s.m. embarcadoiro
embarcar: v. embarcar
embarco: s.m. embarque
embargar: v. embargar
embargo: s.m. embargo  embargamento
embarque: s.m. embarque
embaucar: v. enganar , enredar
emboscada: s.f. emboscada
embudo: s.m. funil
emerger: v. emerxer
emigración: s.f. emigración
emigrante: a. e s. emigrante
emigrar: v. emigrar
emigratorio: a. emigratorio
eminencia: s.f. eminencia
eminente: a. eminente
emisario: s. emisario , enviado
emisión: s.f. emisión
emisor: a. e s. emisor
emitir: v. emitir
emolumento: s.m. emolumento
empadronamiento: s.m. empadroamento
empadronar: v. empadroar
empalizada: s.f. estacada
emparentar: v. emparentar
empecinado: a. teimudo , pertinaz
empeñar: v. empeñar
empeño: s.m. empeño
empirismo: s.m. empirismo
emplazamiento: s.f. situación , localización
empleado: a. e s. empregado
emplear: v. empregar
empleo: s.m. emprego
emprender: v. emprender
empresa: s.f. empresa
empresario: a. e s. empresario
emprestar: v. emprestar
empréstito: s.m. empréstito
enajenable: a. alleable
enajenación: s.m. alleamento
enajenar: v. allear
encajar: v. encaixar
encaje: s.m. encaixe
encalladura: s.m. encallamento
encallar: v. encallar
encaminar: v. encamiñar
encañar: v. encanar
encarcelamiento: s.m. encarceramento
encarcelar: v. encarcerar
encausar: v. procesar
encauzar: v. canalizar , dirixir
encíclica: s.f. encíclica
enciclopedia: s.f. enciclopedia
enclave: s.m. enclave
encomendar: v. encomendar
encomiar: v. encomiar
encomienda: s.f. encomenda
encomio: s.m. encomio
encrucijada: s.f. encrucillada
encuentro: s.m. encontro
encuesta: s.f. enquisa
encuestado: a. enquisado
encuestar: v. enquisar
endemia: s.f. endemia , andazo
endémico: a. endémico
endeudamiento: s.m. endebedamento
endeudarse: v. endebedarse
endogamia: s.f. endogamia
endoso: s.m. endoso
enemigo: a. e s. inimigo
enemistad: s.f. inimizade
enemistar: v. desamigar
energético: a. enerxético
energía: s.f. enerxía
enérgico: a. enérxico
enero: s.m. xaneiro
enervar: v. enervar , debilitar
enfermar: v. enfermar
enfermedad: s.f. enfermidade
enfermo: s. enfermo
enfiteusis: s.f. enfiteuse
enfiteuta: s. enfiteuta
enfitéutico: a. enfitéutico
enfoque: s.m. enfoque
enjambre: s.m. enxame
enjuiciamiento: s.m. axuizamento
enjuiciar: v. axuizar
enjundia: s.f. interese , valor
enlazar: v. enlazar
enlucir: v. revocar
enmarañar: v. enmarañar
enmarcar: v. enmarcar
enmendar: v. emendar
enmienda: s.f. emenda
ennoblecer: v. ennobrecer
enrasar: v. achairar , achandar
enrolamiento: s.m. enrolamento
enrolar: v. enrolar
ensenada: s.f. enseada
enseñanza: s.m. ensino
enseñar: v. ensinar
enseres: s.m. pl. aparellos , instrumentos
ensilado: s.f. ensilaxe
entablar: v. comezar , iniciar
enterramiento: s.m. enterramento
entibar: v. estear
entidad: s.f. entidade
envenenamiento: s.m. envelenamento
envenenar: v. envelenar
envergadura: s.f. envergadura
epicureismo: s.m. epicureísmo
epidemia: s.f. epidemia , andazo
epígrafe: s.m. epígrafe
epigrafía: s.f. epigrafía
epílogo: s.m. epílogo
epipaleolítico: s.m. epipaleolítico
episcopado: s.m. bispado
episcopal: a. episcopal (pl. episcopais)
episodio: s.m. episodio
epistemología: s.f. epistemoloxía
epistemológico: a. apistemolóxico
equipamiento: s.m. equipamento
equiparación: s.f. equiparación
equiparar: v. equiparar
equipo: s.m. equipamento , equipo
equivocación: s.f. equivocación
erario: s.m. erario
erasmismo: s.m. erasmismo
erradicación: s.f. erradicación
erradicar: v. erradicar
errata: s.f. errata
erróneo: a. erróneo
error: s.m. erro
esbozar: v. esbozar
esbozo: s.m. esbozo
escala: s.f. escala
escalada: s.f. escalada
escalafón: s.f. escala
escalamiento: s.m. escalamento
escalera: s.f. escaleira , escada
escalón: s.m. chanzo
escalonar: v. graduar
escaño: s.m. escano
escapar: v. escapar
escardar: v. sachar
escepticismo: s.m. escepticismo
escéptico: a. escéptico
escindir: v. escindir
escisión: s.f. escisión
esclavismo: s.m. escravismo
esclavista: a. e s. escravista
esclavitud: s.f. escravitude
esclavo: a. e s. escravo
esclusa: s.f. esclusa
escolaridad: s.f. escolaridade
escolarización: s.f. escolarización
escolástica: s.f. escolástica
escolasticismo: s.m. escolasticismo
escombrera: s.f. entulleira, s.m. vertedeiro
escombro: s.m. entullo
escotilla: s.f. zapón
escribanía: s.f. escribanía
escribano: s.m. escribán
escribiente: a. e s. escribente
escribir: v. escribir
escrito: a. e s.m. escrito
escritor: s. escritor
escritorio: s.m. escritorio
escritura: s.f. escritura
escrituración: s.f. escrituración
escriturar: v. escriturar
escriturario: a. escriturario
escrutador: a. escrutador
escrutar: v. escrutar , pescudar
escrutinio: s.m. escrutinio
escuadra: s.f. escuadra
esgrafiar: v. esgrafiar
esparcimiento: s.m. espallamento // lecer, ocio
espátula: s.f. espátula
especialidad: s.f. especialidade
especialista: a. e s. especialista
especialización: s.f. especialización
especulación: s.f. especulación
especulador: a. e s. especulador
especular: v. especular
especulativo: a. especulativo
espeso: a. espeso, denso
espesor: s.f. espesura
espesura: s.f. espesura
espía: s. espía
espíritu: s.m. espírito
espiritual: a. espiritual (pl. espirituais)
esponsales: s.f.pl. esponsais
esporádico: a. esporádico
esposar: v. esposar
esposas: s.f.pl. esposas
esposo: s. esposo
espurio: a. espurio
esquela: s.f. necrolóxica
esquema: s.m. esquema
esquematizar: v. esquematizar
esquilmar: v. espoliar ,  esgotar
esquirol: s. crebafolgas
esquivar: v. esquivar
estabilidad: s.f. estabilidade
estabilización: s.f. estabilización
estabilizar: v. estabilizar
establecer: v. establecer
establecimiento: s.m. establecemento
establo: s.f. corte
estabulación: s.f. estabulación
estabular: v. estabular
estadía: s.f. estadía
estadista: s. estadista
estadística: s.f. estatística
estadístico: a. estatístico
estado: s.m. estado
estafa: s.f. estafa
estafar: v. estafar
estafeta: s.f. estafeta
estallido: s.m. estoupido , estalo
estamental: a. estamental
estamento: s.m. estamento
estancamiento: s.m. estancamento
estancar: v. estancar
estancia: s.f. estadía
estanco: s.m. estanco
estándar: a. estándar
estandarización: s.f. estandarización
estandarizar: v. estandarizar
estatal: a. estatal (pl. estatais)
estatalización: s.f. estatalización
estatalizar: v. estatalizar
estatificar: v. estatalizar
estatizar: v. estatalizar
estatutario: a. estatutario
estatuto: s.m. estatuto
este: s.m. leste
estela: s.f. estela
estercolero: s.f. esterqueira
estereotipo: s.m. estereotipo
estero: s.m. esteiro
estiaje: s.f. estiaxe
estibador: s. estibador
estibar: v. estibar
estiércol: s.m. esterco
estilo: s.m. estilo
estímulo: s.m. estímulo
estipendiar: v. estipendiar
estipendio: s.m. estipendio
estipulación: s.f. estipulación
estipular: v. estipular
estirpe: s.f. estirpe
estoicismo: s.m. estoicismo
estorbar: v. estorbar
estraperlista: s. traficante , estraperlista
estraperlo: s.m. mercado negro , estraperlo
estratagema: s.f. estrataxema
estrategia: s.f. estratexia
estratégico: a. estratéxico
estratigrafía: s.f. estratigrafía
estratigráfico: a. estratigráfico
estrato: s.m. estrato
estricto: a. estricto
estructura: s.f. estructura
estructuración: s.f. estructuración
estructural: a. estructural (pl. estructurais)
estructuralismo: s.m. estructuralismo
estructurar: v. estructurar
estuario: s.m. esteiro
estudiante: s. estudiante
estudiantil: a. estudiantil (pl. estudiantís)
estudio: s.m. estudio
estupefaciente: a. e s.m. estupefaciente
estupro: s.m. estupro
etapa: s.f. etapa
ética: s.f. ética
etnografía: s.f. etnografía
etnología: s.f. etnoloxía
eucalipto: s.m. eucalipto
eugenesia: s.f. euxénese
eupátrida: s.m. eupátrida
eurodivisa: s.f. eurodivisa
eutanasia: s.f. eutanasia
evaluación: s.f. avaliación
evaluar: v. avaliar
evasión: s.f. evasión
evento: s.m. evento
eventual: a. eventual (pl. eventuais)
eventualidad: s.f. eventualidade
evidencia: s.f. evidencia
evidenciar: v. evidenciar
evolución: s.f. evolución
evolucionismo: s.m. evolucionismo
evolutivo: a. evolutivo
examen: s.m. exame
examinador: s. examinador
examinar: v. examinar
excarcelación: s.f. excarceración
excarcelar: v. excarcerar
excavación: s.f. escava , escavación
excavar: v. escavar
excedencia: s.f. excedencia
excedente: a. e s.m. excedente
excesivo: a. excesivo
excisión: s.f. excisión
exclusión: s.f. exclusión
exclusivo: a. exclusivo
excomunión: s.f. excomuñón
exculpar: v. exculpar
excusa: s.f. escusa
excusable: a. escusable
excusado: s.m. escusado
exégesis: s.f. eséxese
exención: s.f. exención
exento: a. exento
exhaustivo: a. exhaustivo
exhausto: a. exhausto
exiliado: a. e s. exiliado
exilio: s.m. exilio
eximente: a. e s. eximente
eximir: v. eximir
existencia: s.f. existencia
existencialismo: s.m. existencialismo
existir: v. existir
exogamia: s.f. exogamia
expansión: s.f. expansión
expatriación: s.f. expatriación
expatriar: v. expatriar
expectativa: s.f. expectativa
expedición: s.f. expedición
expedidor: a. e s. expedidor
expediente: s.m. expediente
expedir: v. expedir
experiencia: s.f. experiencia
experimentar: v. experimentar
explicación: s.f. explicación
explotación: s.f. explotación
expoliación: s.f. espoliación
expoliador: a. espoliador
expoliar: v. espoliar
expolio: s.m. espolio
exponer: v. expoñer
exportacion: s.f. exportación
exportador: a. e s. exportador
exposición: s.f. exposición
expósito: a. expósito
expresar: v. expresar
expresión: s.f. expresión
expropiación: s.f. expropiación
expropiar: v. expropiar
expulsar: v. expulsar
expulsión: s.f. expulsión
extensión: s.f. extensión
extinguido: a. extinguido
extinguir: v. extinguir
extorsión: s.f. extorsión
extorsionar: v. facer extorsión
extracción: s.f. extracción
extractar  extractar
extracto: s.m. extracto
extradición: s.f. extradición
extraditar: v. extraditar
extrajudicial: a. extraxudicial (pl. extraxudiciais)
extralimitarse: v. excederse
extranjería: s.f. estranxeiría
extranjero: a. e s. estranxeiro
extraño: a. e s. estraño
extraoficial: a. extraoficial (pl. extraoficiais)
extraordinario: a. extraordinario
extrapolar: v. extrapolar
extrarradio: s.m.pl. arredores
extraterritorialidad: s.f. extraterritorialidade
extremo: a. e s.m. extremo
extrínseco: a. extrínseco
 
F
fabianismo: s.m. fabianismo
fábrica: s.f. fábrica
fabricación: s.f. fabricación
fabricante: s. fabricante
fabricar: v. fabricar
fabril: a. fabril
facción: s.f. facción
faceta: s.f. faceta
fachada: s.f. fachada
facilidad: s.f. facilidade
facilitar: v. facilitar
facsímil: a. e s. facsímile
factible: a. factible
facticio: a. facticio
factor: s.m. factor
factoría: s.f. factoría
factura: s.f. factura
facturación: s.f. facturación
facturar: v. facturar
facultad: s.f. facultade
facultar: v. facultar
facultativo: a. facultativo
falangismo: s.m. falanxismo
falaz: a. falaz
falible: a. falible
fallecimiento: s.m. falecemento
falsario: a. falsario
falseador: a. falseador
falseamiento: s.f. falsificación
falsear: v. falsear
falsificación: s.f. falsificación
falsificador: a. e s. falsificador
falsificar: v. falsificar
falso: a. falso
falta: s.f. falta
fama: s.f. fama
familia: s.f. familia
fanatismo: s.m. fanatismo
fanega: s.f. fanega
faraón: s.m. faraón
fardo: s.m. fardo
farero: s. fareiro
fariseo: a. e s. fariseo
fascismo: s.m. fascismo
fase: s.f. fase
favor: s.m. favor
faz: s.f. face
fe: s.f. fe
febrero: s.m. febreiro
febronianismo: s.m. febronianismo
fecha: s.f. data
fechar: v. datar
fechoría: s.f. malfeitoría
fecundación: s.f. fecundación
fecundidad: s.f. fecundidade
federación: s.f. federación
federal: a. federal (pl. federais)
federalismo: s.m. federalismo
fehaciente: a. fidedigno
feligrés: s. fregués
feligresía: s.f. freguesía
feminismo: s.m. feminismo
feminista: a. e s. feminista
fenicio: a. e s. fenicio
fenómeno: s.m. fenómeno
feria: s.f. feira
ferial: a. feiral
feriante: a. e s. feirante
ferocidad: s.f. ferocidade
feroz: a. feroz
ferrocarril: s.m. ferrocarril (pl. ferrocarrís)
ferroviario: a. ferroviario
fértil: a. fértil (pl. fértiles)
fertilidad: s.f. fertilidade
fertilizante: a. fertilizante
fertilizar: v. fertilizar
fetichismo: s.m. fetichismo
feudal: a. feudal
feudalismo: s.m. feudalismo
feudatario: a. feudatario
feudo: s.m. feudo
fiado: a. fiado
fiador: a. e s. fiador
fianza: s.f. fianza
fiar: v. fiar
fíbula: s.f. fibela
ficción: s.f. ficción
ficticio: a. ficticio
fideicomisario: s. fideicomisario
fideicomiso: s.m. fideicomiso
fidelidad: s.f. fidelidade
fiducia: s.f. fiducia
fiduciario: a. fiduciario
fiebre: s.f. febre
fiel: a. fiel (pl. fieis)
fielato: s.m. oficina de consumos
fiesta: s.f. festa
figurativo: a. figurativo
fijación: s.f. fixación
fijar: v. fixar
fijo: a. fixo
filiación: s.f. filiación
filial: a. e s.f. filial (pl. filiais)
filiar: v. filiar
filogenia: s.f. filoxenia
filón: s.m. filón
filosofía: s.f. filosofía
filoxera: s.f. filoxera
filtración: s.f. filtración
filtro: s.m. filtro
fin: s.f. fin (remate) // s.m. fin (finalidade)
finado: a. finado
final: a. final (pl. finais)
finalidad: s.f. finalidade
finalismo: s.m. finalismo
finalista: s. finalista
financiación: s.m. financiamento
financiamiento: s.m. financiamento
financiar: v. financiar
financiero: a. financeiro
finanza: s.f. finanza
finca: s.m. predio , s.f. leira
finiquitar: v. liquidar
finiquito: s.f. liquidación
firma: s.f. sinatura / firma (empresa comercial)
firmante: a. asinante
firmar: v. asinar
fiscal: a. e s. fiscal (pl. fiscais)
fiscalía: s.f. fiscalía
fiscalización: s.f. fiscalización
fiscalizar: v. fiscalizar
fisco: s.m. fisco
físico: a. físico
fisiocracia: s.f. fisiocracia
fisionomía: s.f. fisiognomía
fletamiento: s.m. fretamento
fletar: v. fretar
flete: s.m. frete
florín: s.m. florín
fluctuación: s.f. fluctuación
fluidez: s.f. fluidez
fluido: a. e s.m. fluído
flujo: s.m. fluxo
flúor: s.m fluor
fluvial: a. fluvial (pl. fluviais)
fomento: s.m. fomento
fondista: s. hospedeiro
fondo: s.m. fondo
fonograma: s.m. fonograma
foral: a. foral (pl. forais)
foráneo: a. foráneo
forastero: a. e s. forasteiro
forero: a. e s. foreiro
forestal: a. forestal (pl. forestais)
forja: s.f. forxa
fórmula: s.f. fórmula
formular: v. formular
foro: s.m. foro
forraje: s.f. forraxe
fortaleza: s.f. fortaleza
fortificación: s.f. fortificación
fósil: s.m. fósil (pl. fósiles)
fotografía: s.f. fotografía
fracasar: v. fracasar
fragua: s.f. fragua
fraguar: v. fraguar
franciscano: a. e s. franciscano
francmasón: a. e s. francmasón
francmasonería: s.f. francmasonería
franco: a. e s. franco
francotirador: s. francotirador
franja: s.f. faixa , banda
franquear: v. franquear
franqueo: s.m. franqueo
franquía: s.f. franquía
franquicia: s.f. franquía
fratría: s.f. fratría
fratricida: a. e s. fratricida
fratricidio: s.m. fratricidio
fraude: s.f. fraude
fraudulencia: s.f. fraudulencia
fraudulento: a. fraudulento
frenar: v. frear
frenazo: s.f. freada
freno: s.m. freo
freno: s.m. freo
frente: s.f. fronte
fresno: s.m. freixo
fricción: s.f. fricción
fricción: s.f. fricción
frisón: a. e s. frisón (pl. frisóns)
frontera: s.f. fronteira
fronterizo: a. fronteirizo
fructífero: a. fructífero
fructuario: a. fructuario
fruto: s.m. froito
fuego: s.m. lume // fogo (de artificio)
fuente: s.f. fonte
fuero: s.m. foro
fuerza: s.f. forza
función: s.f. función
funcional: a. funcional
funcionalismo: s.m. funcionalismo
funcionario: a. e s. funcionario
fundación: s.f. fundación
fundamental: a. fundamental (pl. fundamentais)
fundamento: s.m. fundamento
fundar: v. fundar
fundo: s.m. fundo , s.f. herdade
funicular: s.m. funicular
furtivo: a. e s. furtivo
fusilamiento: s.m. fusilamento
fusilar: v. fusilar
fusión: s.f. fusión
fusionar: v. fusionar
futuro: s.m. futuro

G
gabela: s.f. gabela , imposto
gabinete: s.m. gabinete
gaceta: s.f. gaceta
gacetillero: a. gaceteiro , xornalista
galicanismo: s.m. galicanismo
gama: s.f. gamma
ganadería: s.f. gandería
ganadero: a. gandeiro
ganado: s.m. gando
ganador: a. e s. gañador
ganancia: s.f. ganancia
ganancial: a. ganancial (pl. gananciais)
ganancioso: a. ganancioso
ganar: v. gañar
gardingo: a. e s. gardingo
garrucha: s.f. roldana , polea
gasto: s.m. gasto
genaología: s.f. xenealoxía
genealógico: a. xenealóxico
generación: s.f. xeración
general: a. xeral (pl. xerais) // a. e s. xeneral (pl. xenerais)
generalidad: s.f. xeneralidade
generalización: s.f. xeneralización
generalizar: v. xeneralizar
generar: v. xerar
genérico: a. xenérico
genocidio: s.m. xenocidio
gentil: a. e s. xentil
gentilicio: a. xentilicio
genuino: a. enxebre , xenuino
geohistoria: s.f. xeohistoria
geométrico: a. xeométrico
germinar: v. xermolar , agromar , xerminar
gerontocracia: s.f. xerontocracia
gerousía: s.f. xerousía
gestión: s.f. xestión
gestionar: v. xestionar
gestor: s. xestor
gestoría: s.f. xestoría
gheto: s.m. gueto
girondino: a. e s. xirondino
gitano: s. xitano
glaciación: s.f. glaciación
globo: s.m. globo
glosario: s.m. glosario
gnosis: s.f. gnose
gnosticismo: s.m. gnosticismo
gobernación: s.f. gobernación
gobernador: s. gobernador
gobernante: s. gobernante
gobernar: v. gobernar
gobierno: s.m. goberno
golpe: s.m. golpe
grabar: v. gravar
grado: s.m. grao
graduación: s.f. graduación
gramo: s.m. gramo
granero: s.f. tulla , s.m. celeiro
granjero: s. granxeiro
grano: s.m. gran
gratificación: s.f. gratificación
gratificar: v. gratificar
gratis adv. gratis , de balde
gratuidad: s.f. gratuidade
gratuito: a. gratuíto
grava: s.f. grava
gravamen: s.m. gravame
gravar: v. gravar
gravativo: a. gravativo
grave: a. grave
gravedad: s.f. gravidade
gregoriano: a. e s. gregoriano
gremial: a. gremial
gremio: s.m. gremio
griego: a. e s. grego
grillete: s.m. grillón
guarnición: s.f. gornición
gubernamental: a. gobernamental (pl. gobernamentais)
gubernativo: a. gobernativo
guerra: s.f. guerra
guerrilla: s.f. guerrilla
guerrillero: s. guerrilleiro
guión: s.m. guión
gurú: s.m. gurú
gusano: s.m. verme

H
haber v. haber
habitación s.f. habitación
habitante s. habitante
habitar v. habitar
hábitat s.m. hábitat
hábito s.m. hábito
habitual a. habitual (pl. habituais)
habituar v. habituar
hacendado a. e s. propietario
hacer v. facer
hacha s.f. machada
hacienda s.f. facenda
hallar v. atopar , encontrar
hallazgo s.m. achado
hambre s.f. fame
harramienta s.f. ferramenta
hato s.m. fato
haya s.f. faia
haz s.m. feixe , monllo
hazaña s.f. fazaña
hebreo a. e s. hebreo
hechicería s.f. feiticería , bruxería
hechicero a. e s. feiticeiro , meigo
hecho s.m. feito
hectárea s.f. hectárea
hegemonía s.f. hexemonía
hegemónico a. hexemónico
helenismo s.m. helenismo
helenista a. helenista
heliocentrismo s.m. heliocentrismo
hembra s.f. femia
heno s.m. feo
henoteismo s.m. henoteísmo
heredable a. herdable
heredad s.f. herdade
heredamiento s.f. herdanza
heredar v. herdar
heredero s. herdeiro
hereditable a. herdable
hereditario a. hereditario
heregía s.f. herexía
hereje a. e s. herexe
herencia s.f. herdanza , s.m. herdo
hermanamiento s.f. irmandade
hermanar v. irmandar
hermanastro s. medio irmán (f. media irmá)
hermandad s.f. irmandade
hermandiño a. e s. irmandiño
hermano s.m. irmán (f. irmá)
hermenéutica s.f. hermenéutica
herrero s. ferreiro
heterodoxia s.f. heterodoxia
heterogeneidad s.f. heteroxeneidade
heterogéneo a. heteroxéneo
heurística s.f. heurística
hidalgo s.m. fidalgo
hierático a. hierático
hierocracia s.f. hierocracia
hierofante s.m. hierofanta
hierro s.m. ferro
hijuela s.m. anexo ,partilla
hinduismo s.m. hinduísmo
hiperinflación s.f. hiperinflación
hipocresía s.f. hipocresía
hipogeo s.m. hipoxeo
hipoteca s.f. hipoteca
hipotecar v. hipotecar
hipotecario a. hipotecario
hipótesis s.f. hipótese
hipotético a. hipotético
historia s.f. historia
historiador s. historiador
historial s.m. historial (pl. historiais)
historicidad s.f. historicidade
historicismo s.m. historicismo
histórico a. histórico
historiografía s.f. historiografía
hitita a. e s. hitita
hito s.m. fito , marco
hogar s.m. lar
hoguera s.f. fogueira
holding s.m. holding , grupo de empresas
holocausto s.m. holocausto
hombre s.m. home
hombría s.f. valentía
homenaje s.f. homenaxe
homicida a. e s. homicida
homicidio s.m. homicidio
homínido a. e s. homínido
homogeneidad s.f. homoxeneidade
homogéneo a. homoxéneo
homologación s.f. homologación
homologar v. homologar
homónimo a. homónimo
horca s.f. forca
horizontal a. horizontal
hornacina s.m. nicho
hornada s.f. fornada
horno s.m. forno
hortaliza s.f. hortaliza
hospicio s.m. hospicio
hospital s.m. hospital (pl. hospitais)
hospitalario a. hospitalario
hospitalidad s.f. hospitalidade
hospitalizar v. hospitalizar
hostilidad s.f. hostilidade
huecograbado s.m. gravado en oco
huelga s.f. folga
huelguista s. folguista
huella s.f. pegada , pisada
huerta s.f. horta
huerto s.f. horta
hueso s.m. óso
huevo s.m. ovo
hugonote s. hugonote
humanidad s.f. humanidade
humanismo s.m. humanismo
humanista a. e s. humanista
humanística s.f. humanística
humillante a. humillante
humillar v. humillar
husismo s.m. husismo
husita s. husita

I
íbero a. e s. ibero
icario a. e s. icario
iceberg s.m. iceberg
icono s.f. icona
iconoclastia s.f. iconoclastia
iconografía s.f. iconografía
iconología s.f. iconoloxía
ideal a. e s.m. ideal (pl. ideais)
idealismo s.m. idealismo
identidad s.f. identidade
identificación s.f. identificación
identificar v. identificar
ideografía s.f. ideografía
ideograma s.m. ideograma
ideología s.f. ideoloxía
idioma s.m. idioma
idiosincrasia s.f. idiosincrasia
idoneidad s.f. idoneidade
idóneo a. idóneo
idus s.m.pl. idos
iglesia s.f. igrexa
ignorancia s.f. ignorancia
ignorar v. ignorar
ignoto a. ignoto
igualar v. igualar
igualdad s.f. igualdade
igualitario a. igualitario
ilegal a. ilegal (pl. ilegais)
ilegalidad s.f. ilegalidade
ilegibilidad s.f. ilexibilidade
ilegible a. ilexible
ilegitimidad s.f. ilexitimidade
ilegítimo a. ilexítimo
ileso a. ileso
ilícito a. ilícito
ilicitud s.f. ilexitimidade
ilota s. ilota
ilusión s.f. ilusión
ilustración s.f. ilustración
ilustrar v. ilustrar
ilustre a. ilustre
ilustrísimo a. e s.f. ilustrísimo
imagen s.f. imaxe
imaginario a. imaxinario
imán s.m. imán
imanato s.m. imanato
impacto s.m. impacto
impar a. impar
imparcial a. imparcial (pl. imparciais)
imparcialidad s.f. imparcialidade
impecable a. impecable
impedido a. impedido
impedimento s.m. impedimento
impedir v. impedir
imperativo a. e s. imperativo
imperdonable a. imperdoable
imperfección s.f. imperfección
imperialismo s.m. imperialismo
impericia s.f. impericia
imperio s.m. imperio
imperito a. imperito
impersonal a. impersoal (pl. impersoais)
impertinente a. impertinente
impetración s.f. impetración
impetrar v. impetrar
implacable a. implacable
implantación s.f. implantación
implantar v. implantar
implicación s.f. implicación
implicar v. implicar
implícito a. implícito
implorar v. implorar
imponer v. impoñer
imponible a. impoñible
importación s.f. importación
importador a. e s. importación
importar v. importar
importe s.m. importe
imposibilitar v. imposibilitar
imposición s.f. imposición
impostor a. e s. impostor
impremeditación s.f. impremeditación
impresionar v. impresionar
impresivión s.f. imprevisión
impreso a. e s.m. impreso
impresor a. e s. impresor
imprimir v. imprimir
improcedencia s.f. improcedencia
improcedente a. improcedente
improductivo a. improductivo
impronta s.f. marca , s.m. sinal
improrrogable a. improrrogable
imprudencia s.f. imprudencia
imprudente a. imprudente
impuesto s.m. imposto
impugnable a. impugnable
impugnación s.f. impugnación
impugnar v. impugnar
impulsar v. impulsar
impulso s.m. impulso
impune a. impune
impunidad s.f. impunidade
imputabilidad s.f. imputabilidade
imputable a. imputable
imputación s.f. imputación
imputar v. imputar
inacción s.f. inacción
inactividad s.f. inactividade
inactivo a. inactivo
inadaptable a. inadaptable
inadaptado a. inadaptado
inadmisible a. inadmisible
inalienabilidad s.f. inalienabilidade
inalienable a. inalienable
inamovible a. inamovible
inamovilidad s.f. inamovibilidade
inapelable a. inapelable
inaplazable a. inaprazable
inapreciable a. inapreciable
inauguración s.f. inauguración
inaugural a. inaugural (pl. inaugurais)
inaugurar v. inaugurar
incapacidad s.f. incapacidade
incapacitado a. incapacitado
incapacitar v. incapacitar
incapaz a. e s. incapaz
incautación s.f. incautación
incautarse v. incautarse
incentivar v. incentivar
incentivo s.m. incentivo
incertidumbre s.f. incerteza
incesto s.m. incesto
incestuoso a. incestuoso
incidencia s.f. incidencia
incidente s.m. incidente
incidir v. incidir
incierto a. incerto
incipiente a. incipiente
incisión s.f. incisión
inciso s.m. inciso
incitación s.f. incitación
inclusa s.m. hospicio
inclusión s.f. inclusión
inclusive adv. inclusive
incluso adv. incluso
incoación s.f. incoación
incoar v. incoar
incoativo a. incoativo
incógnito a. incógnito
incombustible a. incombustible
incomodidad s.f. incomodidade
incomparecencia s.f. non comparecencia
incompatibilidad s.f. incompatibilidade
incompatible a. incompatible
incompetencia s.f. incompetencia
incompetente a. incompetente
incompleto a. incompleto
incomunicación s.f. incomunicación
incomunicado a. incomunicado
incomunicar v. incomunicar
inconciliable a. inconciliable
inconcluso a. inconcluso
incondicional a. e s. incondicional (pl. incondicionais)
inconfeso a. inconfeso
inconfundible a. inconfundible
incongruencia s.f. incongruencia
incongruente a. incongruente
inconsciencia s.f. inconsciencia
incontable a. incontable
incontestable a. incontestable
incontrovertible a. incontrovertible
inconveniencia s.f. inconveniencia
incorrección s.f. incorrección
incorrecto a. incorrecto
incorregible a. incorrixible
incorruptible a. incorruptible
incorrupto a. incorrupto
incrementar v. incrementar
incremento s.m. incremento
incriminar v. incriminar
incruento a. incruento
incubación s.f. incubación
incuestionable a. incuestionable
inculpabilidad s.f. inculpabilidade
inculpable a. inculpable
inculpación s.f. inculpación
inculpado a. inculpado
inculpar v. inculpar
incumbencia s.f. incumbencia
incumbir v. incumbir
incuria s.f. incuria
indagación s.f. indagación
indagar v. indagar
indagatorio a. indagatorio
indeleble a. indeleble
indemne a. indemne
indemnizable a. indemnizable
indemnización s.f. indemnización
indemnizar v. indemnizar
independencia s.f. independencia
independiente a. independente
indicación s.f. indicación
indicador s.m. indicador
índice s.m. índice
indicio s.m. indicio
indígena a. indíxena
indigencia s.f. indixencia
indigente a. e s. indixente
indignación s.f. indignación
indirecto a. indirecto
indisciplina s.f. indisciplina
indisculpable a. indesculpable
indiscutible a. indiscutible
indisolubilidad s.f. indisolubilidade
indisoluble a. indisoluble
indispensable a. indispensable
indisponibilidad s.f. indispoñibilidade
indisponible a. indispoñible
indistinto a. indistinto
individual a. individual (pl. individuais)
individualismo s.m. individualismo
individualista a. e s. individualista
individuo s.m. individuo
indivisibilidad s.f. indivisibilidade
indivisible a. indivisible
indiviso a. indiviso
indocumentado a. indocumentado
indoeuropeo a. e s. indoeuropeo
indoiranio a. e s. indoiraniano
indubitable a. indubidable
inducción s.f. inducción
indudable a. indubidable
indulgencia s.f. indulxencia
indultar v. indultar
indulto s.m. indulto
industria s.f. industria
industrial a. industrial
industrialización s.f. industrialización
industrializar v. industrializar
inédito a. e s. inédito
ineficacia s.f. ineficacia
ineficaz a. ineficaz
inejecución s.f. inexecución
inejecutable a. inexecutable
inelegibilidad s.f. inelixibilidade
inelegible a. inelixible
ineludible a. ineludible
inembargable a. inembargable
inequívoco a. inequívoco
inercia s.f. inercia
inestabilidad s.f. inestabilidade
inestimable a. inestimable
inevitabilidad s.f. inevitabilidade
inevitable a. inevitable
inexacto a. inexacto
inexigible a. inesixible
inexistencia s.f. inexistencia
inexistente a. inexistente
inexperiencia s.f. inexperiencia
inexperto a. inexperto
inextinguible a. inextinguible
infalibilidad s.f. infalibilidade
infalible a. infalible
infecundidad s.f. infecundidade
inferior a. e s. inferior
inferioridad s.f. inferioridade
infeudación s.f. enfeudamento
infeudar v. enfeudar
infiltración s.f. infiltración
infirmar v. invalidar
inflación s.f. inflación
inflexión s.f. inflexión
infligir v. inflixir
influencia s.f. influencia
influenciar v. influenciar
influir v. influír
influjo s.m. influxo
influyente a. influente
informática s.f. informática
informativo a. e s.m. informativo
informe s.m. informe
infracción s.f. infracción
infractor a. e s. infractor
infraestructura s.f. infraestructura
infrahistoria s.f. infrahistoria
infrascrito a. infraescrito
infringir v. infrinxir
infructuoso a. infructuoso
infundado a. infundado
infundir v. infundir
ingerencia s.f. inxerencia
ingreso s.m. ingreso
inhábil a. inhábil
inhabilitable a. inhabilitable
inhabilitación s.f. inhabilitación
inhabilitar v. inhabilitar
inherente a. inherente
inhibición s.f. inhibición
inhibir v. inhibir
inhibitorio a. inhibitorio
inhumación s.f. inhumación
iniciación s.f. iniciación
inicial a. e s.f. inicial (pl. iniciais)
iniciar v. iniciar
iniciativa s.f. iniciativa
inicio s.m. inicio
iniquidad s.f. iniquidade
injuria s.f. inxuria
injuriar v. inxuriar
injurioso a. inxurioso
injusticia s.f. inxustiza
injustificado a. inxustificado
injusto a. inxusto
inmadurez s.f. inmaturidade
inmersión s.f. inmersión
inmerso a. inmerso
inmigración s.f. inmigración
inmigrante a. e s. inmigrante
inmigrar v. inmigrar
inmiscuir v. inmiscir
inmoral a. inmoral (pl. inmorais)
inmoralidade s.f. inmoralidade
inmotivado a. inmotivado
inmóvil a. inmóbil (pl. inmóbiles)
inmovilismo s.m. inmobilismo
inmovilización s.f. inmobilización
inmueble a. e s.m. inmoble
inmune a. inmune
inmunidad s.f. inmunidade
inmutabilidad s.f. inmutabilidade
inmutable a. inmutable
innato a. innato
innominado a. innominado
innovación s.f. innovación
innovar v. innovar
inofensivo a. inofensivo
inoperante a. inoperante
inoportuno a. inoportuno
inquebrantable a. inquebrantable
inquilinato s.m. inquilinado
inquilino s.m. inquilino
inquirir v. inquirir
inquisición s.f. inquisición
inquisidor a. e s. inquisidor
inquisitorial a. inquisitorial (pl. inquisitoriais)
insaculación s.m. sorteo
insacular v. sortear
insalubre a. insalubre
insalubridad s.f. insalubridade
inserción s.f. inserción
insobornable a. insubornable
insolidario a. insolidario
insolvencia s.f. insolvencia
insolvente a. insolvente
inspección s.f. inspección
inspeccionar v. inspeccionar
inspector s. inspector
instancia s.f. instancia
instar v. instar
instauración s.f. instauración
instaurar v. instaurar
instigación s.f. instigación
instigador a. instigador
instigar v. instigar
institución s.f. institución
institucional a. institucional (pl. institucionais)
institucionalismo s.m. institucionalismo
institucionalización s.f. institucionalización
instituir v. instituír
instituto s.m. instituto
instrucción s.f. instrucción
instructor a. e s. instructor
instruir v. instruír
instrumental a. e s.m. instrumental (pl. instrumentais)
instrumento s.m. instrumento
insubordinación s.f. insubordinación
insubordinar v. insubordinar
insubsanable a. irreparable
insuficiencia s.f. insuficiencia
insuficiente a. insuficiente
insular a. insular
insumisión s.f. insubmisión
insumiso a. e s. insubmiso
insurrección s.f. insurrección
insurreccionar v. sublevar
insurrecto a. e s. insurrecto
integración s.f. integración
integral a. integral (pl. integrais)
integrante a. integrante
integrar v. integrar
integridad s.f. integridade
integrismo s.m. integrismo
intelectual a. e s. intelectual
inteligible a. intelixible
intensidad s.f. intensidade
intercambiar v. intercambiar
intercambio s.m. intercambio
interceder v. interceder
interceptación s.f. interceptación
interceptar v. interceptar
interceptor s. interceptor
intercesión s.f. intercesión
intercontinental a. intercontineltal
interdependencia s.f. interdependencia
interdicción s.f. interdicción
interdicto s.m. interdicto
interdisciplinar a. interdisciplinar
interdisciplinaridad s.f. interdisciplinaridade
interés s.m. interese , xuro , rédito
interferencia s.f. interferencia
interglaciar a. interglaciar
interinidad s.f. interinidade
internacional a. internacional
internacionalismo s.m. internacionalismo
internar v. internar
interno a. interno
interparlamentario a. interparlamentario
interpelación s.f. interpelación
interpelar v. interpelar
interponer v. interpoñer
interposición s.f. interposición
interpretación s.f. interpretación
interpretar v. interpretar
interpretativo a. interpretativo
intérprete s. intérprete
interrogatorio s.m. interrogatorio
interrumpir v. interromper
interrupción s.f. interrupción
interurbano a. interurbano
intervalo s.m. intervalo
intervención s.f. intervención
intervencionismo s.m. intervencionismo
intervenir v. intervir
interventor a. e s. interventor
intimidación s.f. intimidación
intimidad s.f. intimidade
intimidar v. intimidar
intolerable a. intolerable
intolerancia s.f. intolerancia
intolerante a. intolerante
intransferible a. intransferible
intransmisible a. intransmisible
intriga s.f. intriga
intrigante a. intrigante
intrigar v. intrigar
intrínseco a. intrínseco
introducción s.f. introducción
introducir v. introducir
introductor a. e s. introductor
introductorio a. introductorio
intromisión s.f. intromisión
intrusión s.f. intrusión
intrusismo s.m. intrusión
intruso a. e s. intruso
inundación s.f. inundación
inútil a. e s. inútil (pl. inútiles)
inutilidad s.f. inutilidade
inutilizar v. inutilizar
invalidación s.f. invalidación
invalidar v. invalidar
invalidez s.f. invalidez
invasión s.f. invasión
invención s.f. invención
invendible a. invendible
inventariar v. inventariar
inventario s.m. inventario
invernadero s.m. invernadoiro
inversión s.f. inversión // s.m. investimento
inversor a. e s. investidor
invertir v. inverter , cambiar // v. investir
investidura s.f. investidura
investigación s.f. investigación
investigador a. e s. investigador
investigar v. investigar
investir v. investir
inviabilidad s.f. inviabilidade
inviable a. inviable
invierno s.m. inverno
inviolable a. inviolable
inviolavilidad s.f. inviolabilidade
invocar v. invocar
involucionismo s.m. involucionismo
involucrar v. involucrar
involuntario a. involuntario
irlandés a. e s. irlandés
irracionalismo s.m. irracionalismo
irrebatible a. indiscutible
irreconciliable a. irreconciliable
irrecuperable a. irrecuperable
irrecusable a. irrecusable
irredentismo s.m. irredentismo
irredento a. irredento
irredimible a. irredimible
irreductible a. irreductible
irrefutable a. irrefutable
irregular a. irregular
irregularidad s.f. irregularidade
irrelevante a. irrelevante
irreparable a. irreparable
irresponsabilidad s.f. irresponsabilidade
irresponsable a. irresponsable
irretroactividad s.f. irretroactividade
irreversible a. irreversible
irrevocabilidad s.f. irrevocabilidade
irrevocable a. irrevocable
irrigación s.f. irrigación
irrigar v. regar , irrigar
irrogación s.f. irrogación
irrogar v. irrogar
isla s.f. illa
islam s.m. islam
islamizante a. islamizante
isleta s.f. meá
isonomía s.f. isonomía
itálico a. e s. itálico
itinerante a. itinerante
itinerario s.m. itinerario
izquierda s.f. esquerda
izquierdismo s.m. esquerdismo
izquierdo a. esquerdo

J
jacobinismo: s.m. xacobinismo
jacobita: a. e s. xacobita
jaima: s.f. xaima
jainismo: s.m. xainismo
jarra: s.f. xerra
jarro: s.m. xerro
jefatura: s.f. xefatura
jefe: s. xefe
jerarca: s. xerarca
jerarquía: s.f. xerarquía
jerárquico: a. xerárquico
jerarquización: s.f. xerarquización
jerarquizar: v. xerarquizar
jesuita: a. e s. xesuíta
joaquinismo: s.m. xoaquinismo
jornada: s.f. xornada
jornal: s.m. xornal (pl. xornais)
jornalero: s. xornaleiro
josefinismo: s.m. xosefinismo
josefino: a. e s. xosefino
joven: s. mozo , xove
joya: s.f. xoia
jubilación: s.f. xubilación
jubilar: v. xubilar
jubileo: s.m. xubileo
judaismo: s.m. xudaísmo
judaizante: a. xudaizante
judería: s.f. xudería
judicar: v. xulgar
judicial: a. xudicial (pl. xudiciais)
judío: a. e s. xudeu (f. xudía)
juego: s.m. xogo
jueves: s.m. xoves
juez: s. xuíz (f. xuíza)
juicio: s.m. xuízo
julio: s.m. xullo
junio: s.m. xuño
junta: s.f. xunta , xuntanza
jura: s.f. xura
jurado: s. xurado
juramentar: v. xuramentar
juramento: s.m. xuramento
jurar: v. xurar
juricidad: s.f. xuricidade
jurídico: a. xurídico
jurisconsulto: s. xurisconsulto
jurisdicción: s.f. xurisdicción
jurisdiccional: a. xurisdiccional (pl. xurisdiccionais)
jurisperito: s. xurisperito
jurisprudencia: s.f. xurisprudencia
jurisprudente: s. xurisprudente
jurista: s. xurista
justicia: s.f. xustiza
justicialismo: s.m. xusticialismo
justiciero: a. xusticieiro
justificación: s.f. xustificación
justificar: v. xustificar
justipreciar: v. establece-lo prezo xusto
justiprecio: s.m. prezo xusto
justo: a. xusto
juzgado: s.m. xulgado
juzgar: v. xulgar

K
káiser: s.m. káiser
kalendas: s.f.pl. calendas
kan: s.m. khan
karma: s.m. karma
kibutz: s.m. kibbutz
kilo: s.m. quilo
kilogramo: s.m. quilogramo
kilolitro: s.m. quilolitro
kilómetro: s.m. quilómetro
kilovatio: s.m. quilovatio
koljoz: s.m. kolkhoz
krausismo: s.m. krausismo

L
labor: s.m. labor
laborable: a. laborable
laboral: a. laboral (pl. laborais)
laborista: a. e s. laborista
labrador: s. labrego , labrador
labranza: s.f. labranza
lacra: s.m. lacre , s.f. marca
lácteo: a. lácteo
ladera: s.f. ladeira , beira
ladrón: a. e s. ladrón
lagar: s.m. lagar
laicismo: s.m. laicismo
laico: a. e s. laico
lamarckismo: s.m. lamarckismo
lanceolado: a. lanceolado
landlords: s.pl. landlords , señores da terra
lanza: s.f. lanza
lápida: s.f. lápida
lar: s.m. lar
lasca: s.f. laxe , lasca
lastre: s.m. lastre
latifundio: s.m. latifundio
latín: s.m. latín
latinización: s.f. latinización
latino: a. e s. latino
latir: v. latexar
latitud: s.f. latitude
latrocinio: s.m. latrocinio
laudatorio: a. laudatorio
laudemio: s.m. laudemio
laudo: s.m. laudo
laurel: s.m. loureiro
laxismo: s.m. laxismo
lazo: s.m. lazo
leal: a. leal (pl. leais)
lealtad: s.f. lealdade
leche: s.m. leite
lecho: s.m. leito
lectorado: s.m. lectorado
lectura: s.f. lectura
legación: s.f. legación
legado: s.m. legado
legajo: s.m. cartapacio
legal: a. legal (pl. legais)
legalidad: s.f. legalidade
legalista: a. e s. legalista
legalización: s.f. legalización
legalizar: v. legalizar
legar: v. legar
legatorio: a. legatorio
legendario: a. lendario
legión: s.f. lexión
legislación: s.f. lexislación
legislador: s. lexislador
legislar: v. lexislar
legislativo: a. lexislativo
legislatura: s.f. lexislatura
legista: s. lexista
legítima: s.f. lexítima
legitimación: s.f. lexitimación
legitimar: v. lexitimar
legitimario: a. lexitimario
legitimidad: s.f. lexitimidade
legitimismo: a. lexitimismo
legítimo: a. lexítimo
lego: a. e s. leigo , laico
leguleyo: s. leguleio
legumbre: s.m. legume
lengua: s.f. lingua
lenguaje: s.f. linguaxe
leproso: a. e s. leproso ,  gafo
letal: a. letal (pl. letais)
letra: s.f. letra
letrado: s. letrado
letrero: s.m. letreiro
letrina: s.f. latrina
leva: s.f. leva
levantamiento: s.m. levantamento
levantar: v. levantar
leve: a. leve
léxico: s.m. léxico
ley: s.f. lei (pl. leis)
leyenda: s.f. lenda
libelo: s.m. libelo
liberación: s.f. liberación
liberado: a. e s. liberado
liberal: a. e s. liberal (pl. liberais)
liberalidad: s.f. liberalidade
liberalismo: s.m. liberalismo
liberalización: s.f. liberalización
liberalizar: v. liberalizar
liberar: v. liberar(se)
libertad: s.f. liberdade
libertar: v. liberar
libertario: a. e s. libertario
libertino: a. libertino
liberto: a. e s. liberto
libra: s.f. libra
librado: s. librado
librador: s. librador
libramiento: s.m. libramento
libranza: s.f. libranza
librar: v. librar
libre: a. libre
librecambio: s.m. librecambio
librecambista: a. e s. librecambista
librepensador: a. e s. librepensador
libro: s.m. libro
licencia: s.f. licencia
licenciado: a. e s. licenciado
licenciamiento: s.m. licenciamento
licenciar: v. licenciar
licenciatura: s.f. licenciatura
licitación: s.f. licitación
licitador: a. licitador
licitante: a. e s. licitante
licitar: v. licitar
lícito: a. lícito
licitud: s.f. licitude
líder: s. líder
liderar: v. liderar
liderazgo: s.m. liderato
lidiar: v. lidar
liga: s.f. liga
limitación: s.f. limitación
limitar: v. limitar
limitativo: a. limitativo
límite: s.m. límite
limítrofe: a. limítrofe
limonero: s.m. limoeiro
limosna: s.f. esmola
linaje: s.f. liñaxe
linchar: v. linchar
lindar: v. lindar ,  estremar
linde: s.m. linde
lindero: s. lindeiro
línea: s.f. liña
lineal: a. lineal (pl. lineais)
lino: s.m. liño
liquidación: s.f. liquidación
liquidador: s. liquidador
liquidar: v. liquidar
liquidez: s.f. liquidez
lista: s.f. lista
listado: s.m. listado
literario: a. literario
litigante: a. e s. litigante
litigar: v. litigar
litigio: s.m. litixio
litoral: a. e s.m. litoral (pl. litorais)
llaga: s.f. chaga
llama: s.f. chama
llamarada: s.f. laparada
llanura: s.f. chaira
llave: s.f. chave
lóbulo: s.m. lóbulo
local: a. e s.m. local (pl. locais)
localidad: s.f. localidade
localización: s.f. localización
localizar: v. localizar
locomoción: s.f. locomoción
locomotora: s.f. locomotora
logia: s.f. loxa
lógico: a. lóxico
lograr: v. lograr
logro: s.m. logro
lombardo: a. e s. lombardo
longevidad: s.f. lonxevidade
lonja: s.f. lonxa
lucha: s.f. loita
lucrar: v. lucrar
lucrativo: a. lucrativo
lucro: s.m. lucro
lugartenencia: s.f. lugartenencia
lugarteniente: s.m. lugartenente
luición: s.f. remisión de censos
luir: v. luír
lujo: s.m. luxo
lunes: s.m. luns
lúnula: s.f. lúnul
lustro: s.m. lustro
luteranismo: s.m. luteranismo

M
maccarthismo: s.m. maccarthismo
machismo: s.m. machismo
madurez: s.f. madurez ,  madureza
maestre: s.m. mestre
magdaleniense: a. magdaleniano
magisterio: s.m. maxisterio
magistrado: s.m. maxistrado
magistratura: s.f. maxistratura
mago: s.m. mago ,  meigo
maíz: s.m. millo
majestad: s.f. maxestade
majestuoso: a. maxestoso
malaquita: s.f. malaquita
malbaratar: v. malvender ,  malgastar
maldecir: v. maldicir
malecón: s.m. dique ,  peirao
maledicencia: s.f. maledicencia
malentendido: s.m. malentendido
malevolencia: s.f. malevolencia
malhechor: s. malfeitor
malthusianismo: s.m. malthusianismo
malversación: s.f. malversación
malversar: v. malversar
mamilo: s.m. bico ,  mamilo
mampostería: s.f. cachotería
mancebo: s.m. mancebo
mancipación: s.f. mancipación
mancomún (de) loc. adv. de común acordo
mancomunadamente adv. de común acordo
mancomunado: a. mancomunado
mancomunar: v. mancomunar
mancomunidad: s.f. comunidade ,  mancomunidade
mandatario: s. mandatario
mandato: s.m. mandato
mandeo: a. e s. mandeo
mando: s.m. mando
manes: s.m.pl. manes
manido: a. manido
manifestación: s.f. manifestación
manifestar: v. manifestar
manifiesto: s.m. manifesto
maniqueísmo: s.m. maniqueísmo
manismo: s.m. manismo
manojo: s.m. monllo ,  feixe
mansedumbre: s.f. mansedume
manso: a. manso
mantenimiento: s.m. mantemento
manual: s.m. manual
manufactura: s.f. manufactura
manufacturar: v. manufacturar
manumisón: s.f. manumisión
manuscrito: s.m. manuscrito
manutención: s.f. manutención
manzano: s.f. maceira
maquiavelismo: s.m. maquiavelismo
máquina: s.f. máquina
maquinaria: s.f. maquinaria
maquinista: s. maquinista
marchamo: s.m. marca de alfándega ,  marca de recoñocemento
marchitar: v. murchar ,  mirrar
marchito: a. murcho ,  mirrado
marcial: a. marcial (pl. marciais)
marcianismo: s.m. marcianismo
marco: s.m. marco
marea: s.f. marea
marfil: s.m. marfil
margen: s.f. marxe
marginación: s.f. marxinación
marginado: a. marxinado
marginal: a. marxinal (pl. marxinais)
marginar: v. marxinar
marinería: s.f. mariñería
marinero: a. e s. mariñeiro
marino: a. e s. mariño
marisma: s.f. marisma
marital: a. marital (pl. maritais)
marítimo: a. marítimo
mármol: s.m. mármore
marquesina: s.f. marquesiña
martillo: s.m. martelo
marxismo: s.m. marxismo
marxista: a. e s. marxista
masa: s.f. masa
matasellar: v. cuñar selos
matasellos: s.m. cuño para selos
materia: s.f. materia
material: a. e s. material (pl. materiais)
materialismo: s.m. materialismo
maternidad: s.f. maternidade
materno: a. materno
matricida: s. matricida
matricidio: s.m. matricidio
matrícula: s.f. matrícula
matriculación: s.f. matriculación
matricular: v. matricular
matrimonial: a. matrimonial (pl. matrimoniais)
matrimonio: s.m. matrimonio
matriz: a. e s.f. matriz
matrona: s.f. matrona
mayo: s.m. maio
mayor: a. maior
mayoral: s. maioral (pl. maiorais)
mayorazgo: s.m. morgado
mayoría: s.f. maioría
mayorista: s. almacenista
mayoritario: a. maioritario
mecánica: s.f. mecámica
mecanicismo: s.m. mecanicismo
mecanismo: s.m. mecanismo
mecanización: s.f. mecanización
mecanizar: v. mecanizar
mecanografía: s.f. mecanografía
mecanografiar: v. mecanografar
mecanógrafo: a. e s. mecanógrafo
mediación: s.f. mediación
mediador: s. madiador
medianía: s.f. medianía
medianero: a. medianeiro
mediar: v. mediar
mediatización: s.f. mediatización
mediatizar: v. mediatizar
megalítico: a. e s.m. megalítico
mejora: s.f. mellora
mejoramiento: s.m. melloramento
mejorar: v. mellorar
memorable: a. memorable
memorandum: s.m. memorando
memoria: s.f. memoria
memorial: a. e s.m. memorial (pl. memoriais)
menaje: s.m. enxoval (pl. enxovais)
menchevique: a. e s. menxevique
mendicante: a. mendicante
mendicidad: s.f. mendicidade
mendigar: v. mendigar
mendigo: s. mendigo
menestral: s.m. mesteiral
mengua: s.f. mingua
menguante: a. minguante
menguar: v. minguar
menhir: s.m. menhir
mentalidad: s.f. mentalidade
mercadería: s.f. mercadoría
mercado: s.m. mercado
mercancía: s.f. mercadoría ,  mercancía
mercante: a. e s. mercante
mercantil: a. mercantil (pl. mercantís)
mercantilismo: s.m. mercantilismo
merced: s.f. mercé
mercenario: a. e s. mercenario
merino: a. e s.m. meiriño
meritorio: a. meritorio
merma: s.f. mingua
mero: a. simple ,  único
merovingio: a. e s. merovinxio
mesa: s.f. mesa
mesada: s.f. mensualidade
mesianismo: s.m. mesianismo
mesolítico: a. e s.m. mesolítico
mestizaje: s.f. mestizaxe
mestizo: a. e s. mestizo
mesura: s.f. mesura
meta: s.f. meta
metafísica: s.f. metafísica
metal: s.m. metal (pl. metais)
metálico: a. metálico
metalurgia: s.f. metalurxia
meteco: s.m. meteco
método: s.m. método
metodología: s.f. metodoloxía
metodológico: a. metodolóxico
métrico: a. métrico
metro: s.m. metro
metrópoli: s.f. metrópole
metropolitano: a. metropolitano
microeconomía: s.f. microeconomía
microestructura: s.f. microestructura
microfilm: s.m. microfilme
microlito: s.m. mecrolito
miedo: s.m. medo
miércoles: s.m. mércores
migración: s.f. migración
migratorio: a. migratorio
mijo: s.m. millo miúdo ,  paínzo
mil: a. mil (pl. miles)
milagro: s.m. milagre
milenario: a. milenario
milenarismo: s.m. milenarismo
milenio: s.m. milenio
miliarense: a. miliarense
milicia: s.f. milicia
miliciano: s. miliciano
milímetro: s.m. milímetro
militancia: s.f. militancia
militante: a. e s. militante
militar: a. e s. militar
militarismo: s.m. militarismo
militarista: a. e s. militarista
militarizar: v. militarizar
millar: s.m. millar
millón: s.m. millón
mina: s.f. mina
minarete: s.m. minarete
mindel: s.m. mindel
mineral: a. mineral (pl. minerais)
minería: s.f. minería
minero: s. mineiro
minifundio: s.m. minifundio
minimizar: v. minimizar
ministerial: a. ministerial (pl. ministeriais)
ministerio: s.m. ministerio
ministro: s. ministro
minoico: a. minoico
minorista: s. retallista
minoritario: a. minoritario
minusvalía: s.f. minusvalía
minusválido: a. minusválido
minuta: s.f. minuta
minutar: v. minutar
misil: s.m. mísil
misión: s.f. misión
misionero: s. misioneiro
místico: a. e s. místico
mita: s.f. traballo obrigado
mitad: s.f. metade
mítico: a. mítico
mitigar: v. mitigar
mitin: s.m. mitin
mito: s.m. mito
mitología: s.f. mitoloxía
mitológico: a. mitolóxico
mixto: a. mixto
mixtura: s.f. mestura
mobiliar: a. mobiliario
moción: s.f. moción
modalidad: s.f. modalidade
modelar: v. modelar
modelo: a. e s.m. modelo
moderación: s.f. moderación
moderado: a. e s. moderado
moderador: s. moderador
modernismo: s.m. modernismo
modernista: a. e s. modernista
modernizar: v. modernizar
moderno: a. moderno
modificación: s.f. modificación
modificar: v. modificar
modificativo: a. modificativo
modo: s.m. modo ,  xeito
módulo: s.m. módulo
mojón: s.m. marco
mojonar: v. estremar ,  derregar
moldeado: a. moldeado
molinero: s. muiñeiro
molino: s.m. muíño
monacato: s.m. monacato
monaquismo: s.m. monaquismo
monarca: s. monarca
monarquía: s.f. monarquía
monasterio: s.m. mosteiro
moneda: s.f. moeda
monetario: a. monetario
monetarismo: s.m. monetarismo
monetarista: a. monetarista
monetizar: v. monetizar
monofisismo: s.m. monofisismo
monogamia: s.f. monogamia
monógamo: a. monógamo
monografía: s.f. monografía
monográfico: a. monográfico
monolatría: s.f. monolatría
monólogo: s.m. monólogo
monopolio: s.m. monopolio
monopolización: s.f. monopolización
monopolizar: v. monopolizar
monoteismo: s.m. monoteísmo
montante: s.f. contía
montañoso: a. montañoso
montar: v. montar ,  importar
monte: s.m. monte
montepío: s.m. montepío
monumental: a. monumental (pl. monumentais)
monumento: s.m. monumento
moral: s.f. moral
moralidad: s.f. moralidade
moralizante: a. moralizante
morar: v. morar
moratoria: s.f. moratoria
morería: s.f. mourería
morfología: s.f. morfoloxía
morganático: a. morganático
moribundo: a. moribundo
morir: v. morrer
morisco: a. e s. mourisco
morosidad: s.f. morosidade
moroso: a. moroso
morrena: s.f. morea
mortalidad: s.f. mortalidade
mortandad: s.f. mortaldade
mortero: s.m. morteiro
mortífero: a. mortífero
mostrenco: a. vagabundo ,  vadío
mote: s.m. alcume
motín: s.m. motín (pl. motíns)
motivación: s.f. motivación
motivar: v. motivar
motivo: s.m. motivo
movible: a. movible
móvil: a. e s.m. móbil (pl. móbiles)
movilidad: s.f. mobilidade
movilización: s.f. mobilización
movilizar: v. mobilizar
movimiento: s.m. movemento
mozárabe: a. e s. mozárabe
muchedumbre: s.f. multitude
mudéjar: a. e s. mudéxar
mudo: a. e s. mudo
muestra: s.f. mostra
muestrario: s.f. mostra
muestreo: s.f. mostraxe
mujer: s.f. muller
multilateralismo: s.m. multilateralismo
multinacional: a. e s. multinacional
multipartidismo: s.m. multipartidismo
multiplicador: a. e s. multiplicador
municipal: a. municipal (pl. municipais)
municipalidad: s.f. municipalidade
municipalización: s.f. municipalización
municipalizar: v. municipalizar
municipio: s.m. municipio ,  concello
muro: s.m. muro ,  valado
museo: s.m. museo
musteriense: a. e s. musteriense
musulmán: a. e s. musulmán (f. musulmana)
mutabilidad: s.f. mutabilidade
mutación: s.f. mutación
mutacionismo: s.m. mutacionismo
mutilación: s.f. mutilación
mutilado: a.: s. mutilado
mutualidad: s.f. mutualidade
mutualismo: s.m. mutualismo
mutualista: s. mutualista
mutuo: a. mutuo

N
nación: s.f. nación
nacional-catolicismo: s.m. nacionalcatolicismo
nacional-socialismo: s.m. nacionalsocialismo
nacional: a. nacional (pl. nacionais)
nacionalidad: s.f. nacionalidade
nacionalismo: s.m. nacionalismo
nacionalista: a. e s. nacionalista
nacionalización: s.f. nacionalización
nacionalizar: v. nacionalizar
naranjo: s.f. laranxeira
natalidad: s.f. natalidade
nativo: a. e s. nativo
nato: a. nato
natural: a. natural (pl. naturais)
naturaleza: s.f. natureza
naturalización: s.f. naturalización
naturalizar: v. naturalizar
navegabilidad: s.f. navegabilidade
navegable: a. navegable
navegación: s.f. navegación
naviero: a. naval
navío: s.m. navío
nazismo: s.m. nazismo
neantropino: a.  neantropino
necrópolis: s.f. necrópole
negar: v. negar
negociable: a. negociable
negociación: s.f. negociación
negociado: s.m. negociado
negociador: a. negociador
negociante: a. e s. negociante
negociar: v. negociar
negocio: s.m. negocio
negritud: s.f. negritude
neoautarquía: s.f. neoautarquía
neocapitalismo: s.m. neocapitalismo
neocolonialismo: s.m. neocolonialismo
neoescolástica: s.f. neoescolástica
neogótico: a. e s. neogótico
neolítico: a. e s. neolítico
neoplatonismo: s.m. neoplatonismo
nepotismo: s.m. nepotismo
nestorianismo: s.m. nestorianismo
neto: a. neto
neutral: a. neutral (pl. neutrais)
neutralidad: s.f. neutralidade
neutralista: a. neutralista
neutralización: s.f. neutralización
neutralizar: v. neutralizar
neutro: a. neutro
neutrón: s.m. neutrón
nicaragüense: a. e s. nicaraguano
nivel: s.m. nivel (pl. niveis)
nobiliario: a. e s. nobialiario
noble: a. e s. nobre
nobleza: s.f. nobreza
nodriza: s.f. ama de cría
nogal: s.f. nogueira
nómada: a. e s. nómada
nomenclátor: s.f. toponimia
nomenclatura: s.f. nomenclatura
nómina: s.f. nómina
nominado: a. nominado
nominal: a. nominal (pl. nominais)
nominativo: s.m nominativo
normalización: s.f. normalización
normalizar: v. normalizar
normativo: a. normativo
norte: s.m. norte
noruego: a. e s. noruegués
notable: a. notable
notaría: s.f. notaría
notariado: s.m. notariado
notarial: a. notarial (pl. notariais)
notario: a. e s. notario
noticia: s.f. noticia
notificación: s.f. notificación
notificar: v. notificar
notoriedad: s.f. notoriedade
notorio: a. notorio
novacianismo: s.m. novacianismo
novación: s.f. novación
novar: v. facer novación
novela: s.f. novela
noviembre: s.m. novembro
núcleo: s.m. núcleo
nudo: s.m. nó
numerario: a. numerario
número: s.m. número
numismática: s.f. numismática
nunciatura: s.f. nunciatura
nuncio: s.m. nuncio
nuncupativo: a. nuncupativo
nupcialidad: s.f. nupcialidade

O
obispado: s.m. bispado
obispal: a. bispal (pl. bispais)
obispo: s.m. bispo
objeción: s.f. obxección
objetar: v. obxectar
objetividad: s.f. obxectividade
objetivo: a. obxectivo
objeto: s.m. obxecto
objetor: s. obxector
obligación: s.f. obriga ,  obrigación
obligacionista: s. obrigacionista
obligado: a. obrigado
obligar: v. obrigar
obligatoriamente adv. obrigatoriamente
obligatoriedad: s.f. obrigatoriedade
obligatorio: a. obrigatorio
obra: s.f. obra
obrero: s. obreiro
obstrucción: s.f. obstrucción
obstruir: v. obstruír
obtener: v. obter
obviar: v. obviar
obvio: a. obvio
occidental: a. occidental (pl. occidentais)
occidente: s.m. occidente
ocioso: a. ocioso
octubre: s.m. outubro
ocupación: s.f. ocupación
ofensivo: a. ofensivo
oferente: a. oferente
oferta: s.f. oferta
ofertar: v. ofertar
oficial: a. e s. oficial (pl. oficiais)
oficina: s.f. oficina
oficinista: s. oficinista
oficio: s.m. oficio
oficioso: a. oficioso
ofrecer: v. ofrecer
ofrecimiento: s.m. ofrecemento
ofuscación: s.m. ofuscamento
oidor: s.m. oidor
ola: s.f. onda
oleada: s.f. onda ,  vaga
oleoducto: s.m. oleoducto
oligarquía: s.f. oligarquía
oligoceno: s.m. oligoceno
oligopolio: s.m. oligopolio
olivo: s.f. oliveira
olla: s.f. ola ,  pota
ollero: s.m. oleiro
omeya: a. e s. omeia
omnímodo: a. omnímodo
onda: s.f. onda
oneroso: a. oneroso
onomástica: s.f. onomástica
onza: s.f. onza
opción: s.f. opción
opcional: a. opcional (pl. opcionais)
operación: s.f. operación
operar: v. operar
operario: s. operario
operativo: a. operativo
opinión: s.f. opinión
oponer: v. opoñer
opúsculo: s.m. opúsculo
oración: s.f. oración
oráculo: s.m. oráculo
oral: a. oral (pl. orais)
oralidad: s.f. oralidade
ordalía: s.f. ordalía
orden: s.f. orde
ordenación: s.f. ordenación
ordenador: s.m. ordenador , s.f. computadora
ordenamiento: s.m. ordenamento
ordenanza: s.f. ordenanza
ordenar: v. ordenar
ordeño: s.f. muxidura
orfebre: s.m. ourive
orfebrería: s.f. ourivería
orfismo: s.m. orfismo
organicismo: s.m. organicismo
organicista: a. organicista
orgánico: a. orgánico
organigrama: s.m. organigrama
organismo: s.m. organismo
organización: s.f. organización
organizar: v. organizar
orientación: s.f. orientación
oriental: a. oriental (pl. orientais)
orientar: v. orientar
orientativo: a. orientativo
oriente: s.m. oriente
orificio: s.m. orificio
origen: s.f. orixe
original: a. e s.m. orixinal (pl. orixinais)
originar: v. orixinar
originario: a. orixinario
oriundo: a. oriúndo
ornamento: s.m. ornamento
ornato: s.m. ornato
oro: s.m. ouro
ortodoxia: s.f. ortodoxia
ortodoxo: a. ortodoxo
ortogénesis: s.f. ortoxénese
osadía: s.f. ousadía
osamenta: s.f. osamenta
osar: v. ousar
osario: s.m. osario
ostrogodo: a. e s. ostrogodo
otoño: s.m. outono
otorgamiento: s.m. outorgamento
otorgante: a. e s. outorgante
otorgar: v. outorgar
ovino: a. ovino
oxígeno: s.m. osíxeno
oyente: a. e s. oínte

P
pacificación: s.f. pacificación
pacificar: v. pacificar
pacífico: a. pacífico
pacifismo: s.m. pacifismo
pacifista: a. e s. pacifista
pactar: v. pactar
pactismo: s.m. pactismo
pacto: s.m. pacto
padrón: s.m. padrón
paga: s.f. paga
pagado: a. pagado ,  pago
pagano: a. e s. pagán (f. pagá)
pagaré: s.f. obriga de pagamento
pago: s.m. pagamento
país: s.m. país
paja: s.f. palla
pajar: s.f. palleira , s.m. palleiro
palacete: s.m. palacete
palaciego: a. palaciano
palacio: s.m. pazo ,  palacio
palafito: s.f. palafita
palatino: a. palatino
palco: s.m. palco
paleantropino: s.m. paleantropino
paleografía: s.f. paleografía
paleografía: s.f. paleografía
paleolítico: a. e s.m. paleolítico
paleontología: s.f. paleontoloxía
paleontólogo: s. paleontólogo
palestra: s.f. palestra
palimpsesto: s.m. palimpsesto
palinólogo: a. palinólogo
palio: s.m. palio
panacea: s.f. panacea
panafricanismo: s.m. panafricanismo
panarabista: a. e s. panarabista
pandectas: s.f.pl. pandectas
panfletario: a. panfletario
panfleto: s.m. panfleto
panhelénico: a. panhelénico
panteísmo: s.m. panteísmo
panteón: s.m. panteón
panza: s.f. panza ,  barriga
papa: s.m. papa
papal: a. papal (pl. papais)
papeleo: s.m. papelorio
papelería: s.f. papelería
papeleta: s.f. papeleta
papiro: s.m. papiro
papirología: s.f. papiroloxía
paradigma: s.m. paradigma
paradójico: a. paradóxico
paraestatal: a. paraestatal (pl. paraestatais)
parafernal: a. parafernal (pl. parafernais)
paralipómenos: s.m.pl. paralipómenos
parálisis: s.f. parálise
paralización: s.f. paralización
paralizar: v. paralizar
paramilitar: a. paramilitar
parangón: s.m. parangón
parangonar: v. parangonar
parapeto: s.m. parapeto
parar: v. parar
pararrayos: s.m. pararraios
parasitismo: s.m. parasitismo
parásito: a. e s. parásito
parcela: s.f. parcela
parcelación: s.m. parcelamento
parcelar: v. parcelar
parcelario: a. parcelario
parcialidad: s.f. parcialidade
parentela: s.f. parentela
parentesco: s.m. parentesco
paridad: s.f. paridade
pariente: a. e s. parente
parlamentar: v. parlamentar
parlamentario: a. parlamentario
parlamentarismo: s.m. parlamentarismo
parlamento: s.m. parlamento
paro: s.m. paro
párrafo: s.m. parágrafo
parricida: a. e s. parricida
parricidio: s.m. parricidio
párroco: s.m. párroco
parroquia: s.f. parroquia
partición: s.f. partición
participación: s.f. participación
participante: s. participante
participar: v. participar
partícipe: a. e s. partícipe
particularidad: s.f. particularidade
partidario: a. e s. partidario
partido: s.m. partido
partija: s.f. partilla
partir: v. partir
pasado: a. e s. pasado
paso: s.m. paso
pasquín: s.m. pasquín
pasto: s.m. pasto
pastor: s. pastor
pastorear: v. pastorear
pastoreo: s.m. pastoreo
patata: s.f. patata
patente: s.f. patente
paternal: a. paternal (pl. paternais)
paternalismo: s.m. paternalismo
paternidad: s.f. paternidade
paterno: a. paterno
patíbulo: s.m. patíbulo
pátina: s.f. pátina
patología: s.f. patoloxía
patria: s.f. patria; patria potestad : s.f. potestade paterna
patriarca: s.m. patriarca
patriarcado: s.m. patriarcado
patricio: a. e s. patricio
patrilineal: a. patrilineal
patrimonial: a. patrimonial (pl. patrimoniais)
patrimonio: s.m. patrimonio
patrio: a. patrio
patriótico: a. patriótico
patrocinar: v. patrocinar
patrocinio: s.m. patrocinio
patrón: s.m. padrón ,  modelo
patronal: a. patronal (pl. patronais)
patronato: s.m. padroado
patronazgo: s.m. padroado ,  padroádego
patronímico: s.m. patronímico
patrono: a. e s. patrón
paulicianismo: s.m. paulicianismo
pauperismo: s.m. pauperismo
pauta: s.f. pauta
payés: s.m. campesiño ,  paisano ,  (cat. pagès)
paz: s.f. paz
pechero: a. peiteiro
pecho: s.m. peito
pecuario: a. pecuario
pecuniario: a. pecuniario
pelagianismo: s.m. pelaxianismo
peligro: s.m. perigo
pena: s.f. pena
penal: a. e s.m. penal (pl. penais)
penillanura: s.f. penechaira
penitenciaría: s.f. penitenciaría
penitenciario: a. penitenciario
pensamiento: s.m. pensamento
pensión: s.f. pensión
pensionado: a. pensionado
pensionista: s. pensionista
pentateuco: s.m. pentateuco
penuria: s.f. penuria
peón: s.m. peón
perecedero: a. perecedoiro
peregrino: s. peregrino
pergamino: s.m. pergamiño ,  pergameo
pericia: s.f. pericia
pericial: a. pericial (pl. periciais)
periferia: s.f. periferia
periférico: a. periférico
perigordiense: a. e s.m. perigordiense
periodicidad: s.f. periodicidade
periódico: a. periódico //: s.m. xornal, periódico
periodización: s.f. periodización
período: s.m. período
perjuicio: s.m. prexuízo
perjurar: v. perxurar
perjurio: s.m. perxurio
permuta: s.f. permuta
permutación: s.f. permutación
permutar: v. permutar
peronismo: s.m. peronismo
perpetuación: s.f. perpetuación
perpetuar: v. perpetuar
perpetuidad: s.f. perpetuidade
perpetuo: a. perpetuo
pesca: s.f. pesca
pescado: s.m. peixe
pescador: a. e s. pescador
peseta: s.f. peseta
pésimo: a. pésimo
peso: s.m. peso
pesquisa: s.f. pescuda
pesquisador: s. pescudador
pesquisar: v. pescudar
peste: s.f. peste
petrodólar: s.m. pretodólar
petroglifo: s.m. petroglifo
petróleo: s.m. petróleo
petrolero: s.m. petroleiro
petrolífero: a. petrolífero
peyorativo: a. pexorativo
pez: s.m. peixe
picapleitos: s.m. avogado das silveiras
pictografía: s.f. pictografía
pictográfico: a. pictográfico
piedra: s.f. pedra
pigmento: s.m. pigmento
pila: s.f. pía
pilar: s.m. piar
pino: s.m. piñeiro
pintor: a. e s. pintor
pionero: a. e s. pioneiro
pirata: s. pirata
piratería: s.f. piratería
piscicultura: s.f. piscicultura
piscifactoría: s.f. piscifactoría
pista: s.f. pista
pitecántropo: s. pitecántropo
pizarra: s.f. lousa
plaga: s.f. praga
planificación: s.f. planificación
plantación: s.f. plantación
planteamiento: s.f. formulación
plantear: v. expoñer
planteo: s.f. formulación
plantilla: s.m. cadro de persoal //: s.f. guía
plata: s.f. prata
platería: s.f. pratería
plazo: s.m. prazo
plebeyo: a. e s. plebeo
plebiscitar: v. plebiscitar
plebiscito: s.m. plebiscito
pleistoceno: s.m. pleistoceno
pleiteante: a. e s. preiteante
pleitear: v. preitear
pleitesía: s.m. preito
pleito: s.m. preito
plenario: a. plenario
plenipotenciario: a. plenipotenciario
pleno: s.m. pleno
plomo: s.m. chumbo
pluralismo: s.m. pluralismo
pluriempleo: s.m. pluriemprego
pluripartidismo: s.m. pluripartidismo
plus: s.f. gratificación
plusvalía: s.f. plusvalía
plutocracia: s.f. plutocracia
población: s.f. poboación
poblado: s.m. poboado
poder: s.m. poder
poderío: s.m. poderío
poderoso: a. poderoso
podio: s.m. podio
polemarca: s.m. polemarca
polémica: s.f. polémica
polemizar: v. polemizar
poliandria: s.f. poliandria
polidemonismo: s.m.  polidemonismo
poligamia: s.f. poligamia
polígamo: a. e s. polígamo
poliginia: s.f. polixinia
políglota: a. e s. políglota
polis: s.f. polis
politeismo: s.m. politeísmo
política: s.f. política
político: a. e s. político
politización: s.f. politización
politizar: v. politizar
politólogo: s. politólogo
póliza: s.f. póliza
polución: s.f. polución
polvo: s.m. po
pólvora: s.f. pólvora
polvorín: s.f. polvoreira (depósito de pólvora)
ponderación: s.f. ponderación
ponderar: v. ponderar (considerar imparcialmente) / encomiar
ponencia: s.m. relatorio
ponente: s. relator
poner: v. poñer
poniente: s.m. poñente
pontazgo: s.f. peaxe dunha ponte
popular: a. popular
popularidad: s.f. popularidade
popularizar: v. popularizar
populismo: s.m. populismo
populista: a. e s. populista
portavoz: s.m. voceiro
portazgo: s.f. portaxe , s.m. portádego
portear: v. transportar
portuario: a. portuario
poseedor: a. posuidor
poseer: v. posuír
posesión: s.f. posesión
posesionar: v. dar posesión // tomar posesión
posesor: a. e s. posesor
posfecha: s.f. posdata
posibilidad: s.f. posibilidade
positivismo: s.m. positivismo
positivista: a. e s. positivista
positivo: a. positivo
pósito: s.m. celeiro ,  almacén
postergar: v. postergar
postor: a. e s. ofertante
póstumo: a. póstumo
potestad: s.f. potestade
pragmática: s.f. pragmática
pragmático: a. pragmático
praxis: s.f. praxe
preantropino: s.m. preantropino
prebenda: s.f. prebenda
precario: a. precario
precedente: a. precedente
predador: a. e s. predador
predecesor a e s. predecesor
predestinación: s.f. predestinación
predominio: s.m. predominio
preeminencia: s.f. preeminencia
preestablecer: v. preestablecer
prefacio: s.m. prefacio
prefecto: s. prefecto
prefectura: s.f. prefectura
preferencia: s.f. preferencia
preferencial: a. preferente
preferente: a. preferente
preferir: v. preferir
prefijar: v. prefixar
prefijo: s. m. prefixo
pregón: s.m. pregón
pregonero: s. pregoeiro
prehistoria: s.f. prehistoria
prejuicio: s.m. prexuízo
prejuzgar: v. prexulgar
prelación: s.f. prelación
prelado: s.m. prelado
premeditación: s.f. premeditación
premisa: s.f. premisa
prensa: s.f. prensa
presa: s.f. presa
presbiteriano: a. e s. presbiteriano
prescribir: v. prescribir
prescripción: s.f. prescrición
presente: s.m. presente
presentismo: s.m. presentismo
presentista: a. presentista
presidente: s. presidente
presidiario: a. e s presidiario
presidio: s.m. presidio
presidir: v. presidir
presión: s.f. presión
preso: a. e s. preso
prestación: s.f. prestación
prestamista: s. prestamista
préstamo: s.m. préstamo ,  empréstito
prestar: v. emprestar
prestatario: a. prestamista
presupuestar: v. face-lo presuposto ou orzamento
presupuestario: a. presupostario
presupuesto: s.m. orzamento ,  presuposto
pretérito: a. pretérito
pretor: s.m. pretor
pretura: s.f. pretura
prevaricación: s.f. prevaricación
prevaricador: a. e s. prevaricador
prevaricar: v. prevaricar
prevención: s.f. prevención
prevenido: a. prevido
prevenir: v. previr
preventivo: a. preventivo
preventorio: s.m. preventorio
previsión: s.f. previsión
previsor: a. previsor
previsto: a. previsto
prima: s.f. prima ,  gratificación
primacía: s.f. primacía
primado: s.m. primado
primar: v. primar
primario: a. primario
primate: s.m. primate
primavera: s.f. primavera
primicia: s.f. primicia
primigenio: a. primixenio
primitivo: a. e s. primitivo
primo: a. e s. curmán
primogénito: a. primoxénito
primogenitura: s.f. primoxenitura
primordial: a. primordial (pl. primordiais)
princesa: s.f. princesa
principado: s.m. principado
príncipe: s.m. príncipe
priorato: s.m. priorado
priscilianismo: s.m. priscilianismo
privado: a. privado
privar: v. privar
privativo: a. privativo
privilegiar: v. privilexiar
privilegio: s.m. privilexio
problema: s.m. problema
problemático: a. problemático
procedimiento: s.m. procedemento
prócer: a. e s. prócer
procesal: a. procesual
procesal: a. procesual (pl. procesuais)
procesamiento: s.m. procesamento
proceso: s.m. proceso
proclama: s.f. proclama
proclamación: s.f. proclamación
procónsul: s.m. procónsul
procurador: s.m. procurador
procuraduría: s.f. procuradoría
producción: s.f. producción
producir: v. producir
productividad: s.f. productividade
productivo: a. productivo
producto: s.m. producto
productor: a. e s. productor
profanación: s.f. profanación
profesar: v. profesar
profesión: s.f. profesión
profesional: a. profesional (pl. profesionais)
profesionalizar: v. profesionalizar
profesor: s. profesor
profesorado: s.m. profesorado
profeta: s.m. profeta
profundizar: v. profundar
progenitor: s. proxenitor
progenitura: s.f. proxenitura
progresista: a. progresista
progreso: s.m. progreso
proioridad: s.f. prioridade
proletariado: s.m. proletariado
proletario: a. e s. proletario
promedio: s.f. media
pronóstico: s.m. prognóstico
pronunciamiento: s.m. pronunciamento
pronunciar: v. pronunciar
propaganda: s.f. propaganda
propiedad: s.f. propiedade
propietario: a. e s. propietario
propio: a. propio
propretor: s.m. propretor
propuesta: s.f. proposta
propulsor: s.m. propulsor
prórroga: s.f. prórroga
prorrogar: v. prorrogar
proscribir: v. proscribir
proscripción: s.f. proscrición
proscrito: a. e s. proscrito
prosecución: s.f. prosecución
proseguir: v. proseguir
proselitismo: s.m. proselitismo
prosimio: s. prosimio
prosoviético: a. e s. prosoviético
prospección: s.f. prospección
prosperar: v. prosperar
prosperidad: s.f. prosperidade
protagonismo: s.m. protagonismo
protección: s.f. protección
proteccionismo: s.m. proteccionismo
proteccionista: a. proteccionista
protector: a. protector
protectorado: s.m. protectorado
protestante: a. e s. protestante
protestantismo: s.m. protestantismo
protestar: v. protestar
protocapitalismo: s.m. protocapitalismo
protocolario: a. protocolario
protocolización: s.f. inclusión no protocolo
protocolizar: v. incluír no protocolo
protocolo: s.m. protocolo
protocultura: s.f. protocultura
protohelénico: a. protohelénico
protohistoria: s.f. protohistoria
prototipo: s.m. prototipo
protuberancia: s.f. protuberancia
protutor: s. protitor
provecho: s.m. proveito
provechoso: a. proveitoso
proveedor: s. prevedor
proveer: v. prover
proveimiento: s.m. Abastecemento
providencia: s.f. providencia
providencialista: a. providencialista
provincia: s.f. provincia
provincial: a. provincial (pl. provinciais)
provincialismo: s.m. provincialismo
provinciano: a. provinciano
provisión: s.f. provisión
provisional: a. provisional (pl. provisionais)
provisor: a. provisor
proxeneta: s. proxeneta
proyectil: s.m. proxectil
proyecto: s.m. proxecto
psicología: s.f. psicoloxía
psicologismo: s.m. psicoloxismo
psiquiatría: s.f. psiquiatría
pubertad: s.f. pubertade
publicación: s.f. publicación
publicano: s.m. publicano
publicar: v. publicar
publicidad: s.f. publicidade
publicista: s. publicista
publicitario: a. publicitario
público: a. e s.m. público
pucherazo: s.f. fraude electoral
pueblo: s.f. aldea , s.m. lugar//: s.m. pobo (xente)
puerto: s.m. porto
pugna: s.f. pugna
puja: s.f. poxa
pulimentada: a. pulimentada
punible: a. punible
púnico: a. e s. púnico
punta: s.f. punta
purga: s.f. purga
purgar: v. purgar
purín: s.m. xurro
puritano: a. e s. puritano
puro: a. puro
putativo: a. putativo
pútrido: a. pútrido

Q
quadrivium: s.m. quadrivium
quebrado: a. quebrado,  crebado
quebrantar: v. quebrantar
quebranto: s.m. quebranto
quebrar: v. quebrar,  crebar
querella: s.f. querela
querellante: a. e s. querelante
querellar: v. querelar
quiebra: s.f. quebra,  creba
quilombo: s.m. quilombo
quinarius: s.m. quinario,  quinarius
quinquenal: a. quinquenal (pl. quinquenais)
quinta: s.f. quinta(finca rústica)//sorteo (para o servicio militar)
quórum: s.m. quorum

R
racial: a. racial (pl. raciais)
racimo: s.m. acio
racional: a. racional
racionalidad: s.f. racionalidade
racionalismo: s.m. racionalismo
racionalista: a. e s. racionalista
racionalización: s.f. racionalización
racionamiento: s.m. racionamento
racionar: v. racionar
racismo: s.m. racismo
racista: a. racista
radiación: s.f. radiación
radiar: v. radiar
radicación: s.f. radicación
radical: a. e s.m. radical (pl. radicais)
radicar: v. radicar
radio: s. radio
radioactividad: s.f. radioactividade
radioactivo: a. radioactivo
radiodifusión: s.f. radiodifusión
raíl: s.m. raíl (pl. raís)
raíz: s.f. raíz
rajá: s.m. raxá
ramadán: s.m. ramadán
ramapiteco: s. ramapiteco
ramo: s.m. ramo
rango: s.m. rango
rascador: s.m. rascador
raspador: s.m. raspador
rastrojo: s.m. restrollo,  restroballo
ratificación: s.f. ratificación
ratificar: v. ratificar
raza: s.f. raza
razón: s.f. razón
razonable: a. razoable
razonamiento: s.m. razoamento
razonar: v. razoar
razzia: s.f. razzia
reacción: s.f. reacción
reaccionar: v. reaccionar
reaccionario: a. reaccionario
reacio: a. remiso
reactivación: s.f. reactivación
reactor: s.m. reactor
readmisión: s.f. readmisión
reafirmar: v. reafirmar
real: s.m. real (pl. reás)
realce: s.m. realce
realengo: a. e s.m. reguengo
realeza: s.f. realeza
realidad: s.f. realidade
realquilar: v. subarrendar
reanudación: s.f. prosecución
reanudar: v. proseguir
rebelarse: v. rebelar
rebelde: a. rebelde
rebeldía: s.f. rebeldía
rebelión: s.f. rebelión
reborde: s.m. rebordo
recapitulación: s.f. recapitulación
recapitular: v. recapitular
recargo: s.f. recarga
recaudación: s.f. recadación
recaudador: s. recadador
recaudar: v. recadar
recaudatorio: a. recadador
recaudo: s.f. recadación
recensión: s.f. recensión
receptación: s.f. receptación
recesión: s.f. recesión
receso: s.m. receso
recipiente: s.m. recipiente
recluir: v. recluír
reclusión: s.f. reclusión
recluso: s. recluso
recluta: s. recruta
reclutamiento: s.m. recrutamento
reclutar: v. recrutar
recolección: s.f. recolección
recolectar: v. recolectar,  recoller
recolector: a. e s. recolector
reconquista: s.f. reconquista
reconstituir: v. reconstituír
reconversión: s.f. reconversión
reconvertir: v. reconverter
recopilación: s.f. compilación
recopilar: v. recompilar
récord: s.f. marca
rector: s. rector
rectorado: s.m. rectorado
rectoral: a. rectoral (pl. rectorais)
recuento: s.m. reconto
recurso: s.m. recurso
recusable: a. recusable
recusación: s.f. recusación
recusante: a. e s. recusante
recusar: v. recusar
red: s.f. rede
redacción: s.f. redacción
redactar: v. redactar
redactor: s. redactor
redención: s.f. redención
rédito: s.m. rédito
reelección: s.f. reelección
reelegibilidade: s.f. reelixibilidade
reelegible: a. reelixible
reelegir: v. reelixir
reembarque: s.m. reembarque
reembolsar: v. reembolsar
reembolso: s.m. reembolso
reemplazable: a. substituíble
reemplazar: v. substituír
reemplazo: s.m. substitución // recrutamento anual
reenvío: s.m. reenvío
reexportación: s.f. reexportación
referendum: s.m. referendo
refinar: v. refinar
refinería: s.f. refinería
reflexión: s.f. reflexión
reforma: s.f. reforma
reformismo: s.m. reformismo
reformista: a. reformista
refrendación: s.m. referendo
refrendar: v. referendar
refrendario: a. referendario
refrendo: s.m. referendo
refugiado: a. e s. refuxiado
refutación: s.f. refutación
refutar: v. refutar
regadío: a. e s.m. regadío
regalía: s.f. regalía
regar: v. regar
regencia: s.f. rexencia
regeneración: s.f. rexeneración
regeneracionismo: s.m. rexeneracionismo
regeneracionista: a. rexeneracionista
regenerar: v. rexenerar
regente: a. rexente
regicida: s. rexicida
regidor: s. rexedor
regiduría: s.f. rexedoría
régimen: s.m. réxime (pl. réximes)
región: s.f. rexión
regional: a. rexional (pl. rexionais)
regir: v. rexer
registrable: a. rexistrable
registrar: v. rexistrar
registro: s.m. rexistro
reglamentación: s.f. regulamentación
reglamentar: v. regulamentar
reglamentario: a. regulamentario
reglamento: s.m. regulamento
regresar: v. regresar
regresión: s.f. regresión
regresivo: a. regresivo
regulable: a. regulable
regulación: s.f. regulación
regulador: a. regulador
regularización: s.f. regularización
regularizar: v. regularizar
rehabilitación: s.f. rehabilitación
rehabilitar: v. rehabilitar
rehén: s. refén
rehusar: v. refusar,  rexeitar
reina: s.f. raíña
reinado: s.m. reinado
reincorporación: s.f. reincorporación
reingresar: v. reingresar
reingreso: s.m. reingreso
reino: s.m. reino
reinserción: s.f. reinserción
reintegración: s.f. reintegración
reintegrar: v. reintegrar
reintegro: s.m. reintegro
reinversión: s.m. reinvestimento
reiteración: s.f. reiteración
reiterar: v. reiterar
reiterativo: a. reiterativo
reivindicación: s.f. reivindicación
reivindicar: v. reivindicar
reivindicativo: a. reivindicativo
relación: s.f. relación
relato: s.m. relato
relegar: v. relegar
relevante: a. relevante
relieve: s.m. relevo
religión: s.f. relixión
remanente: a. e s. remanente
rememorar: v. rememorar,  lembrar
remesa: s.f. remesa
remesar: v. enviar
remitir: v. remitir
remoción: s.f. remoción
rémora: s.f. rémora
remuneración: s.f. remuneración
renacimiento: s.m. renacemento
rendición: s.f. rendición
rendimiento: s.m. rendemento,  beneficio
rendir: v. render
renovación: s.f. renovación
renovar: v. renovar
renta: s.f. renda
rentista: s. rendista
renunciamiento: s.m. renunciación
reo: s.m. reo
reordenación: s.f. reordenación
repatriación: s.f. repatriación
repatriar: v. repatriar
repecho: s.f. pendente
replantear: v. trazar,  reformular
replegar: v. repregar,  retirar
réplica: s.f. réplica
replicar: v. replicar
repliegue: s.m. repregamento // retirada
repoblación: s.f. repoboación,  repoboamento
reponer: v. repoñer
reportar: v. reportar
reposición: s.f. reposición
reprender: v. reprender
reprensión: s.f. reprensión
represalia: s.f. represalia
representante: a. e s. representante
representativo: a. representativo
represión: s.f. represión
represivo: a. represivo
reprimir: v. reprimir
reprobación: s.f. reprobación
reprobar: v. reprobar
reproducción: s.f. reproducción
república: s.f. república
republicano: a. republicano
requisar: v. requisar
requisito: s.m. requisito
requisitorio: a. requisitorio
res: s.m. res
resarcimiento: s.m. resarcimento
reseña: s.f. descrición breve,  recensión
reserva: s.f. reserva
reservista: s. reservista
residente: a. e s. residente
residir: v. residir
residual: a. residual (pl. residuais)
residuo: s.m. residuo
resistencia: s.f. resistencia
resistente: a. resistente
resistir: v. resistir
resolución: s.f. resolución
resolver: v. resolver
restauración: s.f. restauración
restitución: s.f. restitución
restituible: a. restituíble
restituir: v. restituír
restitutorio: a. restitutorio
restricción: s.f. restricción
restrictivo: a. restrictivo
retaguardia: s.f. retagarda
retirada: s.f. retirada
retirar: v. retirar
retorno: s.m. retorno
retractar: v. retractar
retracto: s.m. retracto
retraso: s.m. atraso
retribución: s.f. retribución
retribuir: v. retribuír
retributivo: a. retributivo
retroacción: s.f. retroacción
retroactividad: s.f. retroactividade
retroactivo: a. retroactivo
retroceso: s.m. retroceso
retrotraer: v. retrotraer
retroventa: s.f. retrovenda
reunión: s.f. reunión
reunir: v. reunir
reválida: s.f. reválida
revalidación: s.f. revalidación
revalidar: v. revalidar
revalorización: s.f. revalorización
revendedor: s. revendedor
revender: v. revender
reventa: s.f. revenda
reversible: a. reversible
reversión: s.f. reversión
reverso: s.m. reverso
revestimiento: s.m. revestimento
revisar: v. revisar
revisión: s.f. revisión
revisionismo: s.m. revisionismo
revisionista: a. revisionista
revista: s.f. revista
revocación: s.f. revogación
revocar: v. revogar
revocatorio: a. revogatorio
revolución: s.f. revolución
revoque: s.f. revocadura
revuelta: s.f. revolta
rey: s.m. rei (pl. reis)
reyerta: s.f. liorta
ribera: s.f. ribeira
ribereño: a. ribeirán
riego: s.f. rega
rienda: s.f. renda
riesgo: s.m. risco
rifa: s.f. rifa
rifar: v. rifar
rigor: s.m. rigor
riguroso: a. rigoroso
riqueza: s.f. riqueza
risco: s.m. penedo
rito: s.m. rito
ritual: s.m. ritual
ritualismo: s.m. ritualismo
roble: s.m. carballo
rol: s.m. rol (pl. roles)
romance: s.m. romance
romanización: s.f. romanización
romanticismo: s.m. romanticismo
ronda: s.f. rolda
roseta: s.f. roseta
rotación: s.f. rotación
rotatorio: a. rotatorio
rotulación: s.f. rotulación
rotular: v. rotular
rótulo: s.m. rótulo
roturación: s.f. decrúa
roturar: v. decruar
rudimento: s.m. rudimento
ruina: s.f. ruína
ruinoso: a. ruinoso
ruptura: s.f. ruptura
rural: a. rural (pl. rurais)
rústico: a. rústico
ruta: s.f. ruta

S
saduceo: a. e s. saduceo
sajón: a. e s. saxón
salar: v. salgar
salariado: s.f. retribución por salarios
salarial: a. salarial (pl. salariais)
salariar: v. asalariar
salario: s.m. salario
salazarismo: s.m. salazarismo
salazón: s.f. salgadura
saldar: v. saldar
saldo: s.m. saldo
sálico: a. sálico
saludo: s.m. saúdo
salvaje: a. salvaxe
salvoconducto: s.m. salvoconducto
sanción: s.f. sanción
sancionador: a. sancionador
sancionar: v. sancionar
saneamiento: s.m. saneamento
sanear: v. sanear
santuario: s.m. santuario
saquear: v. saquear
saqueo: s.m. saqueo
sarcófago: s.m. sarcófago
sármata: a. e s. sármata
sarmiento: s.m. bacelo
sasánida: a. e s. sasánida
saturación: s.f. saturación
saturnal: a. saturnal (pl. saturnais)
sauce: s.m. salgueiro
sayón: s.m. saión
secadero: s.m. secadoiro
secano: s.m. sequeiro
sección: s.f. sección
seccionar: v. seccionar
secta: s.f. secta
sector: s.m. sector
sectorial: a. sectorial (pl. sectoriais)
secuencia: s.f. secuencia
secuestro: s.m. secuestro
secular: a. secular
secularización: s.f. secularización
secularizar: v. secularizar
sede: s.f. sé (eclesiástica) // sede, domicilio
sedentario: a. sedentario
sedentarización: s.f. sedentarización
sedimento: s.m. sedimento
segar: v. segar
seglar: a. e s. segrar
segregación: s.f. segregación
 segregar: v. segregar
seguimiento: s.m. seguimento
seguridad: s.f. seguridade
seguro: a. e s.m. seguro
selección: s.f. selección
selectivo: a. selectivo
selecto: a. selecto
sellado: a. e s.m. selado
sellar: v. selar
sello: s.m. selo
selúcida: a. selúcida
selva: s.f. selva
semanario: s.m. semanario
semilla: s.f. semente
seminario: s.m. seminario
semisótano: s.m. semisoto
semita: a. e s. semita
semiuncial: a. semiuncial
senado: s.m. senado
senador: s. senador
senatorial: a. senatorial
sentencia: s.f. sentencia
sentenciar: v. sentenciar
sentimiento: s.m. sentimento
señor: s.m. señor
señoría: s.f. señoría
señorío: s.m. señorío
septiembre: s.m. setembro
séquito: s.m. séquito
serie: s.f. serie
servicio: s.m. servicio
servidumbre: s.f. servidume
setiembre: s.m. setembro
sexismo: s.m. sexismo
sibila: s.f. sibila, pitonisa
sicambro: a. e s. sicambro
siega: s.f. seitura, sega
siembra: v. sementeira
siervo: s. servo
siglo: s.m. século
signatario: a. e s. signatario
signatura: s.f. sinatura
silingo: s. silingo
sillería: s.m. cadeirado
simbolismo: s.m. simbolismo
símbolo: s.m. símbolo
simbología: s.f. simboloxía
simposio: s.m. simposio
simulación: s.f. simulación
sincretismo: s.m. sincretismo
sindicación: s.f. sindicación
sindical: a. sindical (pl. sindicais)
sindicalismo: s.m. sindicalismo
sindicalista: a. e s. sindicalista
sindicar: v. sindicar
sindicato: s.m. sindicato
síndico: s.m. síndico
sínodo: s.m. sínodo
sintético: a. sintético
sionismo: s.m. sionismo
sirviente: a. e s. servente
sistema: s.m. sistema
sistemático: a. sistemático
sistematización: s.f. sistematización
sitematizar: v. sistematizar
sitiar: v. cercar
situación: s.f. situación
situar: v. situar
soberanía: s.f. soberanía
soberano: a. e s. soberano
sobornar: v. subornar
soborno: s.m. suborno
sobreinversión: s.m. sobreinvestimento
sobreocupación: s.f. sobreocupación
sobresalario: s.m. sobresoldo
sobreseer: v. sobreser
sobreseimiento: s.m. sobresemento
sociabilidad: s.f. sociabilidade
sociable: a. sociable
social: a. social
socialismo: s.m. socialismo
socialización: s.f. socialización
sociedad: s.f. sociedade
socio: s. socio
soja: s.f. soia
sojuzgar: v. subxugar, someter
soldada: s.f. soldada
soldado: s.m. soldado
solidaridad: s.f. solidariedade
solidario: a. solidario
solidarizarse: v. solidarizarse
solutrense: a. solutrense
solvencia: s.f. solvencia
solventar: v. resolver
solvente: a. solvente
somalí: a. e s. somalí (pl. somalís)
sometimiento: s.m. sometemento
sondeo: s.f. sondaxe
soslayar: v. evitar, esquivar
sostenimiento: s.m. sostemento
sóviet: s.m. sóviet
standard: a. estándar
stock: s.m. stock, existencias, almacenamento
subalterno: a. e s. subalterno
subarrendamiento: s.m. subarrendamento
subarrendar: v. subarrendar
subarrendatario: a. subarrendatario
subarriendo: s.m. subarrendamento
subasta: s.f. poxa
subastar: v. poxar
subcomisión: s.f. subcomisión
subconsumo: s.m. subconsumo
subdelegado: s. subdelegado
subdelegar: v. subdelegar
subdesarrollo: s.m. subdesenvolvemento
subdiaconado: s.m. subdiaconado
subdiaconato: s.m. subdiaconado
subdirección: s.f. subdirección
subdirector: s. subdirector
súbdito: s. subdito
subenfiteusis: s.f. subenfiteuse
subinversión: s.m. subinvestimento
subir: v. subir
subjefe: s. subxefe
subjetivo: a. subxectivo
sublevación: s.f. sublevación
subordinación: s.f. subordinación
subordinado: a. subordinado
subproducto: s.m. subproducto
subrayar: v. subliñar
subsanable: a. emendable
subsanación: s.f. emenda
subsanar: v. emendar
subscribir: v. subscribir
subscripción: s.f. subscrición
subscriptor: s. subscritor
subsección: s.f. subsección
subsecretario: s. subsecretario
subsidiar: v. subsidiar
subsidiario: a. subsidiario
subsidio: s.m. subsidio
subsistencia: s.f. subsistencia
substitución: s.f. substitución
subsuelo: s.m. subsolo
subterráneo: a. subterráneo
suburbano: a. suburbano
suburbial: a. suburbial (pl. suburbiais)
suburbio: s.m. suburbio
subvención: s.f. subvención
subvenir: v. remediar
subversión: s.f. subversión
subversivo: a. subversivo
subvertir: v. subverter
sucesión: s.f. sucesión
sucesivo: a. sucesivo
suceso: s.m. suceso
sucesor: a. e s. sucesor
sucesorio: a. sucesorio
sucursal: s.f. sucursal (pl. sucursais)
sudra: s.f. sudra
sueldo: s.m. soldo
suelo: s.m. chan // solo (superficie cultivable ou edificable)
suevo: a. e s. suevo
sufragar: v. sufragar
sufragio: s.m. sufraxio
sujeto: s.m. suxeito
suma: s.f. suma
sumario: s.m. sumario
suministrar: v. subministrar
suministro: s.f. subministración
sumisión: s.f. submisión
sumiso: a. submiso
sunnita: a. e s. sunnita
suntuario: a. suntuario
superávit: s.m. superávit
superestructura: s.f. superestructura
superfluo: a. superfluo
superintendencia: s.f. superintendencia
superintendente: a. e s. superintendente
superpotencia: s.f. superpotencia
superproducción: s.f. superproducción
supervisar: v. supervisar
supervisión: s.f. supervisión
supervivencia: s.f. supervivencia
superviviente: a. e s. supervivente
suplantación: s.f. suplantación
suplantar: v. suplantar
suplementario: a. suplementario
súplica: s.f. súplica
suplicatorio: s.m. suplicatorio
supremacía: s.f. supremacía
supremo: a. supremo
suprimir: v. suprimir
supuesto: s.m. suposto
sur: s.m. sur
surco: s.m. sulco
suscitar: v. suscitar
suscribir: v. suscribir
suscripción: s.f. suscrición
suscriptor: a. e s. suscritor
suspender: v. suspender
suspensión: s.f. suspensión
suspensivo: a. suspensivo
suspenso: a. e s. suspenso
sustancia: s.f. substancia
sustantivo: a. e s.m. substantivo
sustentar: v. sustentar
sustento: s.m. sustento
sustitución: s.f. substitución
sustituible: a. substituíble
sustituir: v. substituír
sustitutivo: a. substituto
sustraer: v. substraer
sustrato: s.m. substrato

T
tabú: s.m. tabú (pl. tabús)
taifa: s.f. taifa
talasocracia: s.f. talasocracia
talla: s.f. talla
tallar: v. tallar
taller: s.m. taller
talón: s.m. talón
talonario: s.m. talonario
talud: s.m. noiro
taoísmo: s.m. taoísmo
tardío: a. tardío, serodio
tarea: s.f. tarefa
tarifa: s.f. tarifa
tarifar: v. tarifar
tartesio: a. e s. tarteso
tasa: s.f. taxa
tasación: s.f. taxación
tasador: s. taxador
tasar: v. taxar
taylorización: s.f. taylorización
teatro: s.m. teatro
tecnicista: a. tecnicista
técnico: a. e s. técnico
tecnocracia: s.f. tecnocracia
tecnócrata: a. e s. tecnócrata
tecnocratismo: s.m. tecnocratismo
tecnología: s.f. tecnoloxía
telar: s.m. tear
telón: s.m. pano (dun escenario)
tema: s.m. tema
temario: s.m. temario
templario: a. e s. templario
temple: s.m. tempero
templo: s.m. templo
temporada: s.f. tempada
temporero: a. e s. temporeiro
tenaza: s.f. tenaza
tendencia: s.f. tendencia
tendencioso: a. tendencioso
tenencia: s.f. tenza
tenería: s.m. curtume
teniente: s.m. tenente
teñir: v. tinguir
teocracia: s.f. teocracia
teoría: s.f. teoría
tercer num. terceiro
tercerear: v. terciar
tercería: s.f. tercería
tercia: s.f. tercia
terciar: v. terciar
tercio: s.m. tercio
término: s.m. termo
terna: s.f. terna
terrateniente: s. terratenente
terraza: s.f. terraza //: s.m. socalco, bancal
terremoto: s.m. terremoto
terreno: s.m. terreo
territorial: a. territorial (pl. territoriais)
territorio: s.m. territorio
tesina: s.f. memoria de licenciatura
tesis: s.f. tese
tesorería: s.f. tesourería
tesorero: a. e s. tesoureiro
tesoro: s.m. tesouro
test: s.m. test
testador: s. testador
testaferro: s.m. home de palla
testamentar: v. testar
testamentaría: s.f. testamentaría
testamentario: a. e s. testamenteiro
testamento: s.m. testamento
testar: v. testar
testificación: s.f. testificación
testifical: a. testifical (pl. testificais)
testificar: v. testificar
testigo: s.f. testemuña
testimonial: a. testemuñal (pl. testemuñais)
testimoniar: v. testemuñar
testimonio: s.m. testemuño
textil: a. téxtil (pl. téxtiles)
texto: s.m. texto
textual: a. textual (pl. textuais)
tiempo: s.m. tempo
tierra: s.f. terra
timbre: s.m. timbre
timocracia: s.f. timocracia
tipo: s.m. tipo
tipología: s.f. tipoloxía
tiranía: s.f. tiranía
tiranicidio: s.m. tiranicidio
tirano: a. e s. tirano
titiismo: s.m. titiísmo
titulación: s.f. titulación
titular: a. e s. titular
titular: v. titular
titularidad: s.f. titularidade
título: s.m. título
tolerancia: s.f. tolerancia
tolerante: a. tolerante
tolerar: v. tolerar
tomismo: s.m. tomismo
tonelada: s.f. tonelada
tonelaje: s.f. tonelaxe
tope: s.m. tope
toponimia: s.f. toponimia
topónimo: s.m. topónimo
tormenta: s.f. tormenta
torneado: a. torneado
torno: s.m. torno
torque: s.m. torque
torre: s.f. torre
torrente: s.m. torrente
tortura: s.f. tortura
totalidad: s.f. totalidade
totalitario: s.m. totalitario
totalizar: v. totalizar
trabajador: a. e s. traballador
trabajo: s.m. traballo
tracción: s.f. tracción
tractor: s.m. tractor
tradición: s.f. tradición
traducción: s.f. traducción
traducir: v. traducir
traductor: s. traductor
traficante: s. traficante
traficar: v. traficar
tráfico: s.m. tráfico
traición: s.f. traizón
traicionar: v. traizoar
traicionero: a. traizoeiro
traidor: a. traidor
trama: s.f. trama
tramitación: s.f. tramitación
tramitar: v. tramitar
trámite: s.m. trámite
tramoya: s.f. tremoia
trampa: s.f. trampa
transacción: s.f. transacción
transbordador: s.m. transbordador
transcribir: v. transcribir
transcripción: s.f. transcrición
transcriptor: a. e s. transcritor
transcurrir: v. transcorrer
transcurso: s.m. transcurso
transeúnte: a. e s. transeúnte
transferencia: s.f. transferencia
transferible: a. transferible
transferir: v. transferir
transformación: s.f. transformación
transformar: v. transformar
tránsfuga: s. tránsfuga
transgredir: v. transgredir
transgresión: s.f. transgresión
transgresor: a. e s. transgresor
transigir: v. transixir
transitable: a. transitable
transitar: v. transitar
tránsito: s.m. tránsito
transitoriedad: s.f. transitoriedade
transitorio: a. transitorio
transmisible: a. transmisible
transmisión: s.f. transmisión
transmisor: a. e s.m. transmisor
transportar: v. transportar
transporte: s.m. transporte
tranvía: s.m. tranvía
trascendencia: s.f. transcendencia
trascender: v. transcender
trasiego: s.f. trasfega
traslación: s.f. translación
trasladar: v. trasladar
traspapelar: v. perder (un papel)
traspasar: v. traspasar
traspaso: s.m. traspaso
tratadista: s. tratadista
tratado: s.m. tratado
tratamiento: s.m. tratamento
tratante: s. tratante
trayectoria: s.f. traxectoria
trazo: s.m. trazo, risco
tregua: s.f. tregua
tren: s.m. tren
trepanar: v. trepanar
trépano: s.m. trépano
tribal: a. tribal
tribu: s.f. tribo
tribunal: s.m. tribunal
tributación: s.f. tributación
tributante: a. e s. tributario
tributar: v. tributar
tributario: a. tributario
tributo: s.m. tributo
trienal: a. trienal (pl. trienais)
trienio: s.m. trienio
trigo: s.m. trigo
trilateral: a. trilateral
trimestral: a. trimestral (pl. trimestrais)
trimestre: s.m. trimestre
tripartito: a. tripartito
tripulación: s.f. tripulación
tripulante: a. e s. tripulante
triturador: s.m. triturador
triunfo: s.m. triunfo
triunvirato: s.m. triunvirato
troncalidad: s.f. troncalidade
troquel: s.m. cuño
troquelar: v. cuñar
trueque: s.m. troco, cambio
trust: s.m. trust
túmulo: s.m. túmulo
tumultuario: a. tumultuario
tumultuoso: a. tumultuoso
tundra: s.f. tundra
turnar: v. alternar
turnismo: s.m. alternancia
turno: s.m. vez, quenda
tutela: s.f. tutela, protección
tutelar: a. e v. tutelar
tutor: s. titor
tutoría: s.f. titoría

U
ubicación: s.f. situación
ugarítico: a. e s. ugarítico
ulterior: a. ulterior
ultimatum: s.m. ultimato
ultraderecha: s.f. ultradereita
ultrajar: v. aldraxar
ultraje: s.f. aldraxe
ultramar: s.m. ultramar
ultramarino: a. ultramarino
ultramontanismo: s.m. ultramontanismo
ultranacionalismo: s.m. ultranacionalismo
unánime: a. unánime
unanimidad: s.f. unanimidade
ungulado: a. ungulado
unidad: s.f. unidade
unificación: s.f. unificación
unificar: v. unificar
uniformar: v. uniformar
uniforme: a. e s.m. uniforme
uniformidad: s.f. uniformidade
unigénito: a. unixénito
unilateral: a. unilateral (pl. unilaterais)
uninominal: a. uninominal (pl. uninominais)
unión: s.f. unión
unipartidismo: s.m. unipartidismo
unipersonal: a. unipersoal (pl. unipersoais)
unir: v. unir
unitario: a. unitario
universal: a. universal (pl. universais)
universalidad: s.f. universalidade
universidad: s.f. universidade
universitario: a. universitario
unívoco: a. unívoco
urbanismo: s.m. urbanismo
urbanista: s. urbanista
urbanístico: a. urbanístico
urbanizable: a. urbanizable
urbano: a. urbano (f. urbana)
urbe: s.f. urbe
urna: s.f. urna
usuario: s. usuario
usufructar: v. usufructuar
usufructario: s. usufructuario
usufructo: s.m. usufructo
usura: s.f. usura
usurero: a. usureiro
usurpación: s.f. usurpación
usurpador: a. usurpador
usurpar: v. usurpar
utensilio: s.m. utensilio, aparello
utilidad: s.f. utilidade
utilitario: a. utilitario
utilitarismo: s.m. utilitarismo
utilitarista: a. utilitarista
utilización: s.f. utilización
utilizar: v. utilizar
utillaje: s.f. ferramenta
utopía: s.f. utopía
utópico: a. utópico
uva: s.f. uva

V
vacilación: s.f. vacilación
vacuna: s.f. vacina
vacunación: s.f. vacinación
vacunar: v. vacinar
vacuno: a. vacún (f. vaúa)
vade: s.m. cartapacio
vadear: v. pasar a vao
vagabundo: a. e s. vagabundo
vagoneta: s.f. vagoneta
validación: s.f. validación
validar: v. validar
validez: s.f. validez
válido: a. válido
valido: s.m. valido, favorito
valiente: a. valente
valija: s.f. maleta, bolsa
valle: s.m. val (pl. vales)
valor: s.m. valor
valoración: s.f. valoración
valorativo: a. valorativo
valorización: s.f. valorización
valorizar: v. valorizar
valuación: s.f. valoración
vandálico: a. vandálico
vandalismo: s.m. vandalismo
vándalo: s. vándalo
vanguardia: s.f. vangarda
vanidad: s.f. vaidade
varadero: s.m. varadoiro
varamiento: s.m. encallamento
varón: a. e s.m. home
vasallaje: s.f. vasalaxe
vasallático: a. vasalático
vasallo: s.m. vasalo
vasco: a. e s. vasco, éuscaro
vasija: s.f. vasilla
vástago: s.m. gromo, xema
vecinal: a. veciñal (pl. veciñais)
vecindad: s.f. veciñanza
vecindario: s.f. veciñanza
vecino: s. veciño
veda: s.f. veda
vedado: a. vedado
vedar: v. vedar
vegetación: s.f. vexetación
vegetariana: a. vexetariana
vehículo: s.m. vehículo
vejación: s.f. vexación
vejez: s.f. vellez
vela: s.f. vela
vencedor: a. e s. vencedor
vencer: v. vencer
vencido: a.vencido
vencimiento: s.m. vencemento
venda: s.f. venda
vendedor: s. vendedor
vender: v. vender
vendible: a. vendible
venta: s.f. venda
ventaja: s.f. avantaxe
veracidad: s.f. veracidade
verdad: s.f. verdade
verdadero: a. verdadero
verdugo: s. verdugo
veredicto: s.m. veredicto
verídico: a. verídico
verificación: s.f. verificación
verificador: a. e s. verificador
verificar: v. verificar
vernáculo: a. vernáculo
verosimilitud: s.f. verosimilitude
vertiente: a. e s.f. vertente
vespertino: a. vespertino
vestal: s.f. vestal (pl. vestais)
vestigio: s.m. vestixio
veta: s.f. veta
vetar: v. vetar
veterano: a. veterano
veterinario: s. veterinario, albeite
veto: s.m. veto
viabilidad: s.f. viabilidade
viable: a. viable
viaducto: s.m. viaducto
vicaría: s.f. vigairía
vicarial: a. vicarial (pl. vicariais)
vicario: s.m. vigairo //: a. vicario
vicecónsul: s. vicecónsul (pl. vicecónsules)
vicedecanato: s.m. vicedecanato
vicedecano: s. vicedecano
vicedirector: s. vicedirector
vicepresidente: s. vicepresidente
vicerrector: s. vicerrector
vicesecretario: s. vicesecretario
victoria: s.f. victoria
victorioso: a. victorioso
vid: s.f. vide
vidriado: a. vidrado
viga: s.f. viga
vigente: a. vixente
vinculación: s.f. vinculación
vinculante: a. vinculante
vincular: v. vincular
vínculo: s.m. vínculo
vindicación: s.f. vindicación
vindicar: v. vindicar
vindicativo: a. vindicativo
vinificación: s.f. viñificación
vino: s.m. viño
violación: s.f. violación
violar: v. violar
violencia: s.f. violencia
violentar: v. violentar
violento: a. violento
virreinato: s.m. vicerreinado
virrey: s.m. vicerrei
virtud: s.f. virtude
virus: s.m. virus
visa: s.m. visado
visado: s.m. visado
visar: v. visar
visé: s.m. visado
visibilidad: s.f. visibilidade
visión: s.f. visión
visir: s.m. visir
visitador: a. e s. visitador
víspera: s.f. véspera
vital: a. vital (pl. vitais)
vitalicio: a. vitalicio
vitrificación: a. vitrificación
vitrificar: v. vitrificar
viudedad: s.f. viuvez
viudo: a. e s. viúvo
vivienda: s.f. vivenda
volumen: s.m. volume
voluntad: s.f. vontade
voluntariado: s.m. voluntariado
voluntario: a. e s. voluntario
voluntarismo: s.m. voluntarismo
voluntarista: a. voluntarista
votación: s.f. votación
votante: a. e s. votante
votar: v. votar
voto: s.m. voto
vulnerabilidad: s.f. vulnerabilidade
vulnerable: a. vulnerable
vulneración: s.f. vulneración
vulnerar: v. vulnerar

X
xenofobia: s.f. xenofobia
xerocopia: s.f. xerocopia

Y
yacente: a. xacente
yacer: v. xacer
yacimiento: s.m. depósito
yantar: s.m. xantar
yegua: s.f. egua
yermo: a. ermo, barbeito
yerno: s.m. xenro
yernocracia: s.f. xenrocracia
yerro: s.m. erro
yeso: s.m. xeso
yodar: v. iodar
yodo: s.m. iodo
yugo: s.m. xugo
yunque: s.f. zafra
yunta: s.f. xunta, xugada
yuxtaponer: v. xustapoñer
yuxtaposición: s.f. xustaposición

Z
zafra: s.m. entullo
zaguán: s.m. entrada
zanja: s.f. gabia
zanjar: v. gabiar (abrir gavias) // resolver
zigurat: s.m. cigurat
zócalo: s.m. zócalo
zoco: s.m. zoco
zona: s.f. zona
zonal: a. zonal (pl. zonais)
zoroastrismo: s.m. zoroastrismo