Estudos de Lingüística Galega

Imagen de la Página Inicial de la Revista

Estudos de Lingüística Galega é unha revista anual fundada en 2009 co obxectivo de crear un espazo de análise crítica e difusión da investigación lingüística e asemade, de debate e intercambio arredor da lingua galega.

De acordo con este dobre obxectivo, a revista incorpora dúas seccións, Pescuda e Anada. En Pescuda publícanse artigos de investigación orixinais sobre lingüística e filoloxía nas súas distintas ramas, ocupando un lugar relevante os estudos focados sobre o galego ou de interese para o galego (traballos do campo da romanística, da lingüística xeral, traballos de corte teórico ou metodolóxico etc), así como os referidos ao portugués nas súas distintas variedades. En Anada publícase tanto un inventario da produción científica relacionada co galego e correspondente ao ano anterior a cada número como recensións críticas orixinais de traballos lingüísticos sobre o galego ou de interese para esta lingua.

Estudos de Lingüística Galega aparece indexada en Scopus, ERIH PLUS, CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, Linguistic Bibliography, MLA (Modern Language Association), REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory, e-Revistas etc. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) categorízaa como revista A, o Qualis Periodicos do sistema CAPES como B2 e en MIAR ten un ICDS de 7,278.

As linguas do portal web de Estudos de Lingüística Galega son o galego e o inglés; as linguas de publicación son galego, portugués, catalán, español, francés, inglés e italiano.


Novas

Estudos de lingüística galega en MIAR 2015

 
A revista Estudos de lingüística galega está indexada en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2015 e puntuada cun ICDS de 7.278. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a indexación dunha revista en repositorios internacionais, subiu 0,079 puntos con respecto á mesma publicación en 2014.  
Enviado: 2014-07-23
 
Máis Novas...

Vol 6 (2014)

Táboa de contidos

Pescuda

Correspondencias léxicas entre a fala de Cáceres e o portugués Galego
Xosé Afonso Álvarez Pérez

(Re)presentar as identidades: a construción discursiva do xénero na conversación Galego
Noemi Basanta

O problema da diversidade dialectal do Centro-Sul português: informação perceptiva versus informação acústica Português (Portugal)
Fernando Brissos, João Saramago

Elementos para unha revisión textual das cantigas trobadorescas: sobre a segmentación de 'o' e 'a' Galego
Manuel Ferreiro

A lingua tiveran por lingua d'escravos. O autoodio como concepto sociolingüístico Galego
Xosé Ramón Freixeiro Mato

O discurso económico alternativo galego: análise dun novo marco cognitivo Galego
Alba Lago Martínez

Os códigos lingüísticos da rede e a paisaxe lingüística galega Galego
Estefanía Mosquera Castro, Matthew P. Wellings

A construção de um dicionário histórico: o caso do Dicionário Histórico do Português do Brasil - séculos XVI, XVII e XVIII Português (Brasil)
Clotilde de Almeida Azevedo Murakawa

Malos, Perros e Cas, topónimos interditos Galego
Antón Palacio Sánchez

Capeverdean reflexives: the importance of a silent Voice English
Fernanda Pratas

Anada. Recensións

Kabatek, Johannes / Albert Wall (2013): New Perspectives on Bare Noun Phrases in Romance and Beyond. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 334 pp. Galego
Francisco Antonio Cidrás Escáneo

Rio-Torto, Graça / Alexandra Rodrigues / Isabel Pereira / Rui Pereira / Silvia Ribeiro (2013): Gramática derivacional do Português. Coimbra: Imprensa da Universidade de Coimbra, 512 pp. Galego
Francisco Dubert Garcia

Viejo Fernández, Xulio (coord.) (2012): Estudios sobre variación sintáctica peninsular, 2012. Anexo III da Revista de Filoloxía Asturiana. Uviéu: Universidá de Uviéu / Trabe, 188 pp. Galego
Eduardo Louredo Rodríguez

Andrés Díaz, Ramón de (2013): Gramática comparada de las lenguas ibéricas. Xixón: Ediciones Trea, 822 pp. Galego
Carolina Pérez Capelo

Buzaglo Paiva Raposo, Eduardo / Maria Fernanda Bacelar do Nascimento / Maria Antónia Coelho da Mota / Luísa Segura / Amália Mendes (coord.) (2013): Gramática do Português, vols. I e II. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2407 pp. Galego
Fernanda Pratas

Moreira Barbeito, Miguel (2014): Contra a morte das linguas. O caso do galego. Vigo: Editorial Xerais, 315 pp. Galego
Denis Vicente Rodríguez

Anada. Bibliografía

Bibliografía 2012 Galego
 Estudos de lingüística galega
ISSN 1889-2566
ISSN-e 1989-578X
Universidade de Santiago de CompostelaInstituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391