Estudos de Lingüística Galega

Imagen de la Página Inicial de la Revista Estudos de Lingüística Galega é unha revista anual fundada en 2009 co obxectivo de crear un espazo de análise crítica e difusión da investigación lingüística e asemade, de debate e intercambio arredor da lingua galega.
De acordo con este dobre obxectivo, a revista incorpora dúas seccións, Pescuda e Anada. En Pescuda publícanse artigos de investigación orixinais sobre lingüística e filoloxía nas súas distintas ramas, ocupando un lugar relevante os estudos focados sobre o galego ou de interese para o galego (traballos do campo da romanística, da lingüística xeral, traballos de corte teórico ou metodolóxico etc), así como os referidos ao portugués nas súas distintas variedades. En Anada publícase tanto un inventario da produción científica relacionada co galego e correspondente ao ano anterior a cada número como recensións críticas orixinais de traballos lingüísticos sobre o galego ou de interese para esta lingua.
Estudos de Lingüística Galega
aparece indexada no CSA Linguistics and Language Behavior Abstracts, MLA (Modern Language Association), Scopus, REDALYC, DOAJ, Open Access Digital Library, ISOC, ULRICH, DIALNET, CiteFactor, Cabell's Directory. A ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva) categorízaa como revista A.

Novas

Estudos de lingüística galega en MIAR 2014

 
A revista Estudos de lingüística galega está indexada en MIAR (Matriz de Información para a Análise de Revistas) 2014 e puntuada cun ICDS de 7.199. O ICDS (Índice Composto de Difusión Secundaria) da revista, mediante o cal se establecen listaxes de publicacións de cara á evaluación cualitativa por expertos e que mide a indexación dunha revista en repositorios internacionais, subiu 0,097 puntos con respecto á mesma publicación en 2013.  
Enviado: 2014-07-23
 
Máis Novas...

Vol 5 (2013)

Táboa de contidos

Pescuda

Diferenzas e converxencias dialectais dentro do concello de Castrelo do Val Galego
Aquilino Santiago Alonso Núñez

Sinonimia e rexistros na construción do WordNet do galego Galego
Xosé María Gómez Clemente, Xavier Gómez Guinovart, Andrea González Pereira, Verónica Taboada Lorenzo

Toponimia maior da parroquia de Taragoña (Rianxo, O Barbanza). Estudo etimolóxico Galego
Gonzalo Hermo González

Haplologia na região amazônica: imagens preliminares Português (Brasil)
Marilucia Oliveira, Flávia Paz

"A miña variedade é defectuosa": a lexitimidade social das neofalas Galego
Bernadette O'Rourke, Fernando Ramallo

"Àgora" no dialecto minhoto Português (Portugal)
Sílvia Afonso Pereira

Dialectometría en el proyecto «Varilex». Historia y geografía de las voces variantes Español
Hiroto Ueda

Airoso e castiço. Sobre o adjectivo castelhano em português (1488 – 1728) Português (Portugal)
Fernando Venâncio

Sobre a origem das preposições ibero-românicas "hasta", "ata" e "até" Português (Brasil)
Mário Eduardo Viaro

Peneira

O galego, lingua de moda: algunhas solucións terminolóxicas Galego
Raquel Vila Amado

Anada. Recensións

Gómez Guinovart, Xavier (coord.) / Alberte Álvarez Lugrís / Eva Díaz Rodríguez (2012): Dicionario moderno inglés-galego. Santiago de Compostela / Vigo / Ames: Xunta de Galicia / Universidade de Vigo / 2.0 Editora, 1236 pp. Galego
María Álvarez de la Granja

Sánchez Rei, Xosé Manuel (2011): Lingua galega e variación dialectal. Ames: Laiovento, 662 pp. Galego
Eduardo Louredo Rodríguez

Boullón Agrelo, Ana Isabel / Henrique Monteagudo (2009): De verbo a verbo. Documentos en galego anteriores a 1260. Anexo 65 de Verba. Santiago de Compostela: Universidade de Santiago de Compostela, 292 pp. Português (Portugal)
Clarinda de Azevedo Maia

Juliá Luna, Carolina (2012): Variación léxica en los nombres de las partes del cuerpo. Los dedos de la mano en las variedades hispanorrománicas. Frankfurt am Maim: Peter Lang (Colección: Studien zur romanischen Sprachwissenschaft und interkulturellen Kommunikation, vol. 79), 347 pp. Galego
Marta Negro Romero

Navas Sánchez-Élez / Mª Victoria (2011): El barranqueño, un modelo de lenguas en contacto. Madrid: Editorial Complutense, 319 pp. Galego
David Rodríguez Lorenzo

Varela Castro, Luciano / Xosé Xoán Barreiro Prado (coord.) (2011): Dicionario Xurídico Galego. Vigo: Xunta de Galicia / Edicións Xerais de Galicia, 1408 pp. Galego
Raquel Rodríguez Parada

Anada. Bibliografía

Bibliografía 2011 Galego
 Estudos de lingüística galega
ISSN 1889-2566
ISSN-e 1989-578X
Universidade de Santiago de CompostelaInstituto da Lingua Galega / Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Servizo de Publicacións e Intercambio Científico

Campus Vida . 15782 Santiago de Compostela . Tel (+34) 881 812 391